Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETSURF

 

Geliştirilen Sayısal Arazi Modeli Oluşturma İşlemleri

Üçgen modele girdi olacak kotlu noktalar ve objeler daha model oluşturulmadan önce analiz edilerek, kullanıcıyı bilgilendirir, girilen parametrelerde bu analiz sonuçları dikkate alınarak, daha doğru sayısal arazi modelleri oluşturulur.

Sayısal arazi modellerini oluşturacak noktalar arasındaki belirlenen kot farkı ve yakınlık kriterleri dikkate alınarak doğruya en yakın sonuçlar elde edilir.

Oluşturulması istenen sayısal arazi modellerinin dış sınırları, iç bükey veya dış bükey olarak bulunabilir; model içerisinde üçgenlenmeyecek alanlar işlem sırasında belirlenerek proje sahalarının en doğru şekilde modellenmesi sağlanır.

 Video

NETSURF

NETSURF

Sayısal Arazi Modeli Kontrol ve Düzenleme İşlemleri

Sayısal arazi model üretildikten sonra, belirlenen parametrelere göre hatalı kotlar otomatik olarak bulunup düzeltilebilir. Netsurf belirlenen parametrelere göre uyumsuz noktaları otomatik olarak bulur, doğru değerleri otomatik olarak hesaplar ve önerir, toplu olarak düzeltir. Tüm bu işlemler grafik ekran ile dinamik yapıda gerçekleşir.

Sayısal arazi modeli üzerinde, istenilen üçgen model noktaları silinebilir, üzerine eklenecek yeni noktaların modele dahil edilmesi sağlanabilir. Tüm bu işlemler, oluşmuş sayısal arazi modeli üzerinde dinamik olarak hesaplanır. Modelden silinen ve modele eklenen noktalar anlık olarak modele entegre olurlar. Sayısal arazi modeli üzerine eklenen çoklu doğrular da hazır modele anında entegre edilebilirler. 

Oluşturulan farklı sayısal arazi modelleri arasında kalan boş alanlar, var olan üçgen modeller referans alınarak otomatik olarak üçgenlenebilirler. Böylelikle birbirinden ayrı üçgen modeller arasındaki boşluklara otomatik olarak üçgenler eklenerek tek bir model haline getirilmiş olurlar.

Daha önce oluşturulmuş sayısal arazi modeli üzerine sınırsız sayıda farklı kotlardaki her türlü obje, seçilen modele tek bir işlem ile kolayca entegre edilebilirler.

 

 Video

Sayısal Arazi Modelinin İçerisinden Seçilen Yüzeylerin Taşınabilmesi ve Model Noktalarının Oluşturulabilmesi

Üretilmiş olan bir sayısal arazi modelinden istenen alan içinde veya dışında kalan yüzeyler kesilerek yeni bir modele dönüştürülebilir. Bu araçlarla bir yüzeyin başka bir yüzeye entegre edilmesi de sağlanabilir.

Sayısal arazi modelini oluşturan noktaların ayrı bir tabakada oluşturulabilmesi mümkündür.

 Video

NETSURF

NETSURF

Geliştirilmiş Enkesit Üretme ve Enkesitlerin Çizdirilmesi İşlemleri

Yeni gelişmiş enkesit oluşturma yetenekleri ile detayların kesildiği noktalar, detayların kırıldığı noktalar ve birçok farklı parametre ile enkesitler oluşturulabilir.

Aynı projede tek bir işlemle birden fazla sayısal arazi modeli üzerinden de enkesitlerin dinamik olarak oluşturulabilmesi mümkündür.

Enkesitler oluşturulmadan önce plan üzerinde ve ön izleme penceresinde görüntülenebilir.

Gelişmiş enkesit çizdirme yetenekleri ile istenen parametrelere göre enkesit çıktıları kolaylıkla oluşturulur.

 Video

Alternatif Hacim Hesaplamaları ve Sonuçların Üç Boyutlu Olarak İzlenebilmesi

Alternatif hacim hesaplama yöntemleri gerçekleştirilebilir; klasik enkesitlerden hacim hesaplamaları ile birlikte Netsurf 7 ile 'Prizmatik Hacim' de hesaplanabiliyor.  

İstenilen sayıda yüzey veya verilen sınırsız sabit kotlar arasında kalan hacimler de kolaylıkla hesaplanabilir ve sonuçlar raporlanabilir.

Üç boyut desteği ile, tasarlanan her ölçekteki yüzeyler ve enkesitler projenin herhangi bir anında dinamik olarak 3D ortamda görüntülenirler.

 Video

NETSURF

'NETSURF', halihazır harita üretimini tüm aşamaları ile gerçekleştiren, arazi verilerinden sayısal arazi modeli oluşturan üzerinde hesaplamalar ve kot değerlerine bağlı çok çeşitli analiz işlemlerini gerçekleştiren; eş potansiyel eğrilerini, enkesit ve boykesitleri oluşturabilen, kübaj hesaplamalarını yapabilen Netcad modülüdür.

Sayısal arazi modeli oluşturma imkanı sağlar.

GPS, Totalstation vb. ölçüm araçları ile sahadan alınan yükseklik değerine sahip nokta verilerinden çeşitli enterpolasyon yöntemleri ile sayısal arazi modeli (üçgen model) oluşturulabilir.

Sayısal arazi modeli oluştururken projedeki minimum ve maksimum kot değerlerini otomatik olarak okur, oluşturulması istenilen üçgen modelin en uzun ve en kısa üçgen kenarı parametrelerinin girilebilmesi ve istenilen yükseklik değerleri arasında sayısal arazi modelleri oluşturulması mümkündür.

Sahadaki mevcut verilerin de kot değerlerini arazi modeli oluşturmada girdi olarak kullanabilir, bu sayede gerçeğine uygun sayısal arazi modelleri oluşturulabilir.

Oluşan üçgenler kullanılarak arazide bozuk kotlar tespit edilebilir ve bu bozuk kotları otomatik olarak düzeltir.

Oluşturulan üçgen model üzerinde üçgen döndürme işlemlerini gerçekleştirir ve detaylara yaslanmasını sağlar.

Üçgen model üzerinde nokta sıklaştırması yapabilir.

Her türdeki şevleri ve şev taramalarını mezuatlarla uyumlu olarak gerçekleştirir.

NETSURF

NETSURF

Münhani (eş yükselti, eş potansiyel eğrileri) işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Sayısal arazi modeli üzerinden istenilen aralıklarda eş yükselti eğrilerini otomatik olarak oluşturur.

Oluşturulan eş yükseklik eğrilerinin kot değerleri istenilen periyotlarda veya belirlenen bir hat üzerinde yazdırılabilir.

Bir kottan geçen eğrinin toplam alanı hesaplatılabilir, bu şekilde bir gölet ya da baraj sahası yüzölçümü belirlenebilir.

Şev, bina, yol gibi detayların içlerinden geçen eğriler otomatik ya da manuel olarak silinebilir.

Enkesit ve Boykesit İşlemleri

Sayısal arazi modelleri üzerinde belirlenen güzergah üzerinde istenilen aralıklar da en kesitler oluşturulabilir.

Oluşturulan enkesitlerin sağ ve sol kollarına istenilen metrikler tanımlanabilir, bu kolların uzunlukları istenilen alan içerisinde sınırlandırılabilirler.

Oluşturulan enkesitlerin profilleri alınabilir.

Oluşturulan enkesit ve profiller ekrana çizdirilebilirler.

Aynı güzergahtan alınan enkesitler çoklu olarak tek bir çizimde alınabilir.

Kesit üzerine plankote noktaları otomatik olarak üretilebilirler.

NETSURF

NETSURF

Kübaj İşlemleri

Kesitler arasında kübaj hesabı yapılabilir.

Taban kota göre bir alan içinde hacim hesabı yapılabilir.

 

Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

  • Page:
    GIS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları — CBS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları, farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının üretilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/ileri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygulamaları (jeoloji, hidrojeoloji, tektonik, deprem/sismik, şev duraylılık, mineral vb. haritalar) yapılabilmektedir.

  • Page:
    Madencilik Proje Uygulamaları — Madencilik Uygulamaları, madenciliğe ilişkin yerüstü projelerinin mevzuatlara uygun yapıda ve MİGEM standartlarında tüm aşamaları ile baştan sona iki ve üç boyutlu olarak projelendirilmesi, gerekli kesit ve kübaj hesaplamaların yapılması, raporların oluşturulması ile çıktıya hazır projelerin oluşturulma süreçlerini kapsar.

Eğitim İçerikleri

Teknik Videolar

 Sayılsal Arazi Modeli Oluşturulması
 Sayılsal Model Kontrol ve Düzenleme İşlemleri
 Sayısal Model Kes ve Model Noktaları
 
 Enkesit Üretme ve Çizdirme İşlemleri
 
 Hacim Hesabı
 

 

 

 

 

Ürün Genel Tanıtım Videosu

  • No labels