Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.7 Hesaplar

Planet ortamında hazırlanan Fonksiyon alanlarına nizam, kat, ön bahçe, arka bahçe, yan bahçe bilgilerinin tutulduğu yerleşim sembolleri ile TAKS, KAKS, Hmax, Emsal bilgilerinin tutulduğu yapılaşma sembolleri akıllı nesne olarak üretilmektedir. Böylelikle plan objeleri hangi hesapta kullanılacağını bilmektedir.

Yapılan bütün hesaplar ekrana yazdır özelliği ile zengin metin olarak çizim ekranına getirilebilir. Aynı zamanda zengin metnin özelliği kullanılarak farklı formatlarda dışarıya aktarılabilir. Tüm sonuç raporlarında Plan Bilgileri şablonundan girilmiş olan bilgiler sonuç tablolarının üzerinde görüntülenmektedir.


2.7.1. Alan Dağılımı

Planlarda fonksiyon alanlarının alan dağılımlarının hesaplandığı ve raporlandığı işlemdir. Alan dağılımı hesabı ile tüm fonksiyonların adet, toplam alan içindeki oranı ve kişi başına düşen metrekare bilgileri hesaplanmaktadır. Alan Dağılımı İşlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

Alan dağılımı hesabı ile tüm fonksiyonların adet, toplam alan içindeki oranı ve kişi başına düşen metrekare bilgileri hesaplanmaktadır.

Alan Dağılımı Hesabı için gerekli girdiler;

 • Plan sınırı veya hesap sınırı
 • Fonksiyon alanları
 • Projeksiyon nüfus

 

1. Planlama sahası alan dağılım hesabı için Planet/Hesap/Alan Dağılımı seçeneği kullanılır. Hesaplamanın yapılabilmesi için, plan veya hesap sınırı seçilir (Klavyeden F3 yardımıyla plan sınırını seçilebilir)

2. Grafik ekrana gelen Alan Dağılımı penceresinde Plan Nüfusu yanında bulunan 3 noktaya basılarak Nüfus bilgileri girilir ve Ekrana Yazdır komutu aktif olacak şekilde pencere tamam ile kapatılır.

3. İmleç ucuna gelen Alan Dağılımı hesabı grafik ekran üzerine sol tuş ile yerleştirilir.

4. Ekrana Yazdır işlemi ile grafik ekrana sonuç alınabileceği gibi Alan Dağılımı işlemine girildiğinde Ekrana Yazdır seçeneği pasif hale getirilirse sonuç bilgisi Excel üzerinden de alınabilir.

2.7.2. Donatı Kontrolü

İmar planlarındaki kentsel donatı alanlarının yeterliliği, mevzuatta tanımlanmış donatı yeterlilik oranları ile karşılaştırılarak gerçekleştirilir.  Donatı Kontrolü İşlemi hakkında detaylı bilgi için (?)

Donatı Kontrolü Hesabı için gerekli girdiler;

 • Plan sınırı veya hesap sınırı
 • Fonksiyon alanları
 • Projeksiyon nüfus

Donatı kontrolü ile oluşturulan raporda; her bir donatı alanın adedi, alan büyüklüğü, kişi başına düşen alan (m2) değeri, mevzuatta belirtilen kişi başı donatı alan değeri ve olması gereken alan büyüklüğü ile plandaki donatı alan büyüklüğü ve aralarındaki fark yer almaktadır. Fark sütunundaki yeşil renk; plandaki donatı alanının mevzuatta belirtilen alandan fazla, kırmızı renk ise; plandaki donatı alanının mevzuatta belirtilen alandan az olduğunu belirtmektedir.

1. Planlama sahası donatı kontrolü için Planet /Hesap /Alan Dağılımı altından Donatı Kontrolü seçeneğine giriş yapılır. (Klavyeden F3 yardımıyla plan sınırını seçilebilir). Grafik Ekrana gelen Donatı kontrolü penceresinde Plan Nüfusu 10407 seçilir ve Ekrana Yazdır komutu aktif olacak şekilde pencere tamam ile kapatılır.

2. İmleç ucuna gelen Donatı Kontrolü hesabı grafik ekran üzerine sol tuş ile yerleştirilir.

2.7.3. Nüfus Hesabı

Plan üzerinde bulunan akıllı sembolleri kullanılarak plan sınırı içerisinde yaşayan nüfus büyüklüğünün hesaplanabildiği işlemdir. Nüfus hesabına dâhil olan fonksiyonlar için “Toplam Yapı İnşaat Alanı (TYIA)” ve “Nüfus” bilgileri hesaplanarak raporlanmaktadır.

Nüfus Hesabı hakkında detaylı bilgi için (?)

Nüfus Hesabı 1000 için gerekli girdiler;

 • Plan onama sınırı
 • Nüfus etiketli uygulama imar planı fonksiyon alanları


1. Planlama sahasına ait nüfus hesabı için Planet /Hesap /Alan Dağılımı altından Nufüs (1000) seçeneği kullanılır. Hesaplamanın yapılabilmesi için, plan veya hesap sınırı seçilir (Klavyeden F3 yardımıyla plan sınırını seçilebilir). 

2. İmleç ucuna gelen Nüfus hesabı(1000) grafik ekran üzerine sol tuş ile yerleştirilir.

2.7.4. DOP / KOP Hesabı

 

Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)/Kamu Hizmetleri Katılım Payı (KOP) hesapları, plan ya da hesap sınırı içerisinde DOP ve KOP kesintilerinin dengelenebilmesi ve hesap çıktılarının oluşturulmasında kullanılır. Hesaplama sonrası DOP ve KOP alanlarının büyüklükleri ve toplam alana oranları rapora yansımaktadır.

DOP / KOP Hesabı hakkında detaylı bilgi için (?)

DOP - KOP Hesabı için gerekli girdiler;

 • Planlama sınırı
 • Sayısallaştırma menüsü ile DOP ve KOP etiketi bulunan fonksiyonlar ile sayısallaştırılmış fonksiyon alanları

 

1. Planlama sahası DOP/KOP hesabı için Planet /Hesap /Alan Dağılımı altından DOP / KOP Hesabı seçeneği kullanılır. Hesaplamanın yapılabilmesi için, plan veya hesap sınırı seçilir (Klavyeden F3 yardımıyla plan sınırını seçilebilir). Grafik ekrana gelen DOP/KOP Hesabı penceresine Hesap Dışı Alan satırına 0 değerini girilir, Ekrana Yazdır komutunu aktif hale getirerek pencereden Tamam komutu ile çıkılır

2.  İmleç ucuna gelen DOP / KOP hesabı grafik ekran üzerine sol tuş ile yerleştirilir.

2.7.5. Mevcut Yapılaşma Hesabı

Mevcut yapılaşmış alan üzerinden halihazır verilerden elde edilen yapı ve kat adedi bilgilerine bakılarak, planda öngörülen yapılaşma şartları ile mevcut yapılaşma koşulları karşılaştırılmaktadır.

Mevcut yapılaşma hesabı, zengin metin özelliği ile ekrana yazdırılabilmekte ve farklı formatlara aktarılabilmektedir. İşlem sonucunda planlama alanındaki nüfus ve toplam yapı inşaat alanı tablo içerisinde gösterilirken; çizim ekranında, konut fonksiyon alanlarının üzerine  "Toplam Yapı İnşaat Alanı (TYIA)", "Nüfus", "TAKS" ve "KAKS" bilgileri yazılmaktadır.

Mevcut Yapılaşma Hesabı için gerekli girdiler;

 • Halihazır haritalardan elde edilen bina ve bina kat adetleri
 • 1/1000 plandan gelen konut fonksiyon alanları
 • Plan onama sınırı


Mevcut Yapılaşma Hesabı hakkında detaylı bilgi için (?)

1. Planlama sahası Mevcut Yapılaşma hesabı için Planet /Hesap /Alan Dağılımı altından Mevcut Yapılaşma Hesabı seçeneği kullanılır. Hesaplamanın yapılabilmesi için, plan veya hesap sınırı seçilir (Klavyeden F3 yardımıyla plan sınırını seçilebilir).


2. Mevcut Yapılaşma Hesabı için açılan pencerede Bına Tabakası ve Kat Adedi Tabakasına ilgili katmanlar girilir ve işlem tamam seçeneği ile bitirilir.

3. İmleç ucuna gelen Mevcut Yapılaşma Hesabı grafik ekran üzerine sol tuş ile yerleştirilir.

 

 

 • No labels