Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad ile ilgili akademik bildirilerin yer aldığı bölümdür.

Akademik Bildiriler

Akım Gözlem Istasyonları Bulunmayan Nehirlerin DSİ Sentetik Yöntemi Kullanılarak Taşkın Debilerinin Tahmini: Eskipazar Çayı Örneği (Karabük, Türkiye)

1Tülay EKEMEN KESKİN, 2Halil İbrahim ÇETİNER, 3Suat BAŞDAĞ, 4Sidar GENÇ and 5Halis Yusuf KILIÇ — Akım Gözlem İstasyonları Bulunmayan Nehirlerin DSİ Sentetik Yöntemi Kullanılarak Taşkın Debilerinin Tahmini...

Bilgisayar Yazılımları Kullanılarak Içme Suyu, Atık Su ve Taşkın Debi Hesaplarının Yapılması ve Projeye Esas Alanların Kübaj Hesaplamalarının Gerçekleştirilmesi: Çankırı Örneği

 Halil İbrahim ÇETİNER, Tülay EKEMEN KESKİN — Bilgisayar Yazılımları Kullanılarak İçme Suyu, Atık Su ve Taşkın Debi Hesaplarının Yapılması ve Projeye Esas Alanların Kübaj Hesaplamalarının Gerçekleştirilmesi

Yol Projelendirme Süreçlerindeki Yüzeysel Drenaj Yapıları, Taşkın Debilerinin ve Menfez Boyutlandırmasının Hesaplanarak Metrajlarının Hazırlanması: Erzurum-Ispir Devlet Yolu Örneği

H. İbrahim ÇETİNER1,*, Ali YILDIZBAŞ2 — Yol Projelendirme Süreçlerindeki Yüzeysel Drenaj Yapıları, Taşkın Debilerinin ve Menfez Boyutlandırmasının Hesaplanarak Metrajlarının Hazırlanması

Ergene Havzasının Taudem Algoritmasına Göre Modellenmesi ve Ova Çay'ın DSI Sentetik ve Mockus Yöntemlerine Göre Taşkın Debilerinin Hesaplanarak Sonuçlarının Karşılaştırılması

H.İbrahim ÇETİNER1 — Mockus Yöntemlerine Göre Taşkın Debilerinin Hesaplanarak Sonuçlarının Karşılaştırılması

Fonksiyon Alanlarının Yer Seçiminde Uzman Görüşünü Temel Alan (Stokastik) Yöntemlerin Veri Kontrollü (Deterministik)Yöntemlerle Karşılaştırılması; Amasya Örneği

Tunç Emre TOPTAŞ — Bölge planları ve yerel planlar üzerinde verilecek kararlarda, kentsel ve kırsal fonksiyonların yer seçiminde mekansal analiz modellerinin doğru girdilerle ve doğru yöntemlerle tasarlanması ve yer seçim kararlarının yapılan analiz sonuçları göz önünde tutularak verilmesi, , plan kararlarının doğruluğu, sürdürülebilirliği ve herşeyden önemlisi insan hayatının korunması açısından son derece önemlidir...

Planlamada Uzaktan Algılama Esaslı Arazı Kullanım Analizi ve Tematik Sınıflama

Tunç Emre TOPTAŞ1, Doç. Dr. Şule TÜDEŞ2 — Şehir ve bölge planlama süreçlerinde, sürdürülebilir, çevre ve afet duyarlı doğru planlama yaklaşımının gerçekleşebilmesi için ilgili meslek disiplinlerinin girdilerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi, plan öncesi analiz ve sentez sürecinde ...

Afşin-Elbistan Linyit Sahası Çöllolar Sektörünün Netpro/Mine ile Rezerv Dağılımının İncelenmesi

Derya ARIÖZ, Ali Can ÖZDEMİR, Ahmet DAĞ — Madencilik ilk yatırım maliyeti yüksek ve riskli bir faaliyettir. Bu nedenle, maden işletme planları oldukça önem arz etmektedir.

Afşin-Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık İşletmesinin Bilgisayar Yardımıyla Kazı ve Üretim Planlaması

Amin GHAREHOGHLANİ — Maden işletme planlarının optimum bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle yatağın üç boyutlu katı modelinin ve blok modelinin hassas bir şekilde elde edilmesi gerekmektedir. Planlama için birçok madencilik yazılımı vardır.

Maden İşletme Sahalarındaki Taşkın Riskli Alanların Havza, Yağış ve Taşkın Analizleri ile Belirlenmesine Bir Örnek : Hurman Çayı, Afşin/Elbistan

Tunç Emre TOPTAŞ1, Prof.Dr.Suphi URAL2 — Maden işletmelerinin yer seçiminde dikkate alınması gereken en kritik risklerden birisi akarsu yataklarının yaratacağı taşkınlardır. Maden sahaları içerisindeki madencilik faaliyetleri planlanırken...

CAD ve GIS ve Netcad

Serdar AK — Netcad ve uygulamaları farklı sektör ve kullanıcılardan gelebilecek çok farklı talepleri karşılamak için tasarlanmışlardır. Pek çok mühendislik disiplini için Harita, Hesaplama, Raporlama, Sunma, Analiz gibi talepler karşılanır. Elbette sadece CAD değil , GIS talepleri de karşılanır. Bizce CAD ve GIS farklı avantajları ...

Maden İşletme Sahalarındaki Taşkın Riskli Alanların Havza, Yağış ve Taşkın Analizleri ile Belirlenmesine Bir Örnek : Hurman Çayı, Afşin/Elbistan

Tunç Emre TOPTAŞ1, Prof. Dr. Suphi ÜNAL2 - Maden işletmelerinin yer seçiminde dikkate alınması gereken en kritik risklerden birisi akarsu yataklarının yaratacağı taşkınlardır. Maden sahaları içerisindeki madencilik faaliyetleri planlanırken bu sahalardaki su toplama alanlarının ve bu alanların taşkın potansiyellerinin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır ...

Taşkın ve Heyelan Duyarlılığının Nethydro ve Analist ile Modellenmesine Bir Örnek: Akçaabat/Trabzon

Tunç Emre TOPTAŞ1, Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU2 — Kendine has dinamikleri olan yerkürenin dengede durma çabası içinde meydana gelen doğal süreçlerin bir kısmı hasar verici etkilerinden ötürü ‘doğal tehlike’ olarak isimlendirilir. Doğal tehlike, insanların can ve mallarına zarar verebilme potansiyeli olan doğal olaylardır; ...

MOCKUS Hidrografi ile Havza ve Taşkın Modellenmesine Bir Örnek: Kızılcahamam/Ankara

Tunç Emre TOPTAŞ — Sürdürülebilir havza ve su kaynakları yönetimi için havzaların modellenmesi, ana ve alt havzalardaki akış kollarının taşıdığı kümülatif akımların ve harmonik eğim değerlerinin belirlenmesi, yağış analizleri ile taşkın debilerinin havzanın karakteristik ...

Veri Kontrollü Ve Uzman Görüşünü Temel Alan Yöntemlerin Duyarlılık, Tehlike ve Risk Analizlerinde Kullanılması

Tunç Emre TOPTAŞ1, Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU2, Prof. Dr. Alper ÇABUK3 — Mekân üzerinde verilecek her karar insan hayatını doğrudan etkiler. Bölgesel ve yerel planlar, kentsel ve kırsal fonksiyonlar için en uygun yer seçimleri, doğal tehlikesi yüksek alanların belirlenmesi, kentsel dönüşümde öncelikli alanlar vb. konularda verilecek kararların öncesinde ...

Erozyon Risk Haritalarının CBS Teknolojileri Kullanılarak Modellenmesi ve Analiz Edilmesi

Tunç Emre TOPTAŞ 1, Emin BANK 2 — Havzalar sürdürülebilir yaşam için çok gereklidir ve korunmaları önem arz eder. Türkiye de 25 adet ana havza 40.000 civarında da alt havza vardır. Bu havzaların risk durumlarının tesbiti ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, ...

Yüzey Modelleme Teknikleri ve Kömür Yatağına Uygulanması

Ali Can ÖZDEMİR— Madencilik sektöründe yapılan faaliyetler kapsamlı ve detaylı çalışmalardan oluşmaktadır. Bu faaliyetlerin başında maden yatağının işletilmeye alınmasından önce yapılan maden planlama aşamaları gelmektedir.

İmar Dağıtım Projelerinin Otomatik ve Grafik Olarak Gerçekleştirilmesini Sağlayan Yazılım Tasarımı

Tunç Emre TOPTAŞ, İmar dağıtımı projelerinin gerçekleştirilme esasları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda belirtilmiştir. Kadastro planarının kanun ve mevzuatlarda belirtilen standartlarda, uygulama imar planlarına bağlı olarak, imar dağıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesini otomatize edecek, grafik ortamda kontrollü hale getirecek ve süreci projeciler için kolaylaştıracak bir yazılım tasarımı, ülkemizdeki haritacılık sektörü için temel gereksinimlerden biri haline gelmiştir...

NETPRO/Mine Programı Kullanılarak Açık Ocak Tasarımı

Fethi TUNCER — Bu çalışma iki kısımdan oluşmuştur. Birinci kısımda kömür ile ilgili genel bilgiler, ikinci kısımda TKİ Manisa İlimizdeki kömür ocak sahalarına ait sondaj verileri kullanılarak, NETPRO/Mine program ile rezerv tahmini ...

Uç Boyutlu Cevher Yatağı Modelleme ve Ocak Tasarlama

Prof. Dr. Erhan TERCAN, Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN — Cevher yataklarının 3 boyutlu modellenmesi ve ocak tasarımı, maden endüstrisinin karşılaştığı en zor ve karmaşık problemlerden birisidir. Madenler, üretildiğinde bir daha yerine konulamayan doğal varlıklar olduğundan bunların çağdaş madencilik bilim ve teknolojisine uygun ...

Bilgisayar Destekli 3 Boyutlu Açık Ocak Tasarımlarının Değerlendirilmesi

Metin YURDAKUL — Madenleri çağdaş madencilik bilim ve teknolojisine uygun bir şekilde üretmek gerekir. Bu ise gerçekçi bir üretim modellemesi ve tasarımı gerçekleştiren ...

Karar Destek ve Modelleme Ortamı Olarak 3 Boyutlu Sanal Küre Yazılımı

Serdar SULTANOĞLU, Özgür BALCI, Serkan GAZEL — Bu bildiride, karar destek, kavramsal modelleme, benzetim ve görselleştirme amaçları ile kullanılabilecek 3 Boyutlu Sanal Küre Yazılımının geliştirilmesi sırasında elde edilen deneyimler anlatılmaktadır. Bu amaçla Harita Genel Komutanlığı (HGK) için geliştirilen ...

Poligonlar için Farklı Kesintisiz Dönüşüm Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Hacer İLHAN, Zümra KAVAFOĞLU, Haşmet GÜRÇAY — Bu çalışmada, bir kaynak poligonun başka bir hedef poligona aşamalı olarak düzgün sürekli dönüşümü için kullanılan üç farklı kesintisiz dönüşüm yöntemi incelenmiştir. İlk yöntem, ara poligonlar olarak kaynak ve hedef poligonların simetrik farklarının ...

Orman Kadastro Bilgi Sistemi Uygulanması

Alpaslan SAVACI, Eda SUNER, Hüseyin CANDAN, Emin BANK, Başak Billur MUTLU — Ormanların sınırlarının belirlenmesi (kadastro) ve mülkiyetinin tespiti için yapılan aplikasyon işleri ile sınırları kesinleşen yerlerin tapuya tescil işlemleri orman kadastrosunun konusudur. 

NETIGMA Web Bazlı Yazılım Geliştirme Platformu ile Yazılım Geliştirme Sürecinde Risk Azaltımı, Zaman ve Maliyet Kazanımı

Dr. Emin BANK, Hüseyin CANDAN — Yazılım projelerinde iki önemli sorun gözlenmektedir. Bunlardan biri; yazılım geliştirme işinin zamanında ve istenilen kalitede yapılamaması, ikincisi ise zamanında ve istenilen kalitede yapılan işin kurum tarafından başarıyla idame ettirilememesidir. 

Koridor Analizi ile Optimum Güzergah Probleminin Çözümü

Serkan GAZEL, Serdar AK — İki nokta arasındaki en uygun güzergahın otomatik olarak kabul edilebilir süreler içinde bulunabilmesi, birçok alanda karar sürecini hızlandırıp maliyetleri düşürmesi açısından çözülmesi gereken çok önemli bir problemdir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Bütünleşik Entegrasyon Kavramı ve Önemi

Dr. Emin BANK — Entegrasyon kelime anlamı olarak bütünleşme, uyum demektir. Kurumların Coğrafi Bilgi Sistemleri de dahil olmak üzere oluşturdukları tüm bilgi sistemlerinin birbiriyle entegre çalışması önem arz etmektedir. 

Kent Bilgi Sistemlerini Dönüşüme Hazırlamak

Mine ALTUN — Kentsel Dönüşüm projelerinde stratejilerin, iş akışlarının, yöntemlerin ortaya konulmasının yanında çok büyük önem taşıyan  veri altyapısının kurulması ve veri yönetiminin yapılması işi en başta Yerel Yönetimleri ilgilendiren bir süreçtir.

Açık Ocak ve Yer Altı Maden Projelendirme Süreçlerinde Teknolojik ve Bütünleşik Yaklaşım

Tunç Emre TOPTAŞ — Ülkemizde madencilik sektöründe çok sayıda iş kazası meydana gelmesinin en önemli nedeni madenlerimizin bilim ve teknoloji ilkeleri çerçevesinde doğru tasarlanmamış olmalarından kaynaklanmaktadır; oysa çağdaş madencilik ...

Kamu ve Yerel Yönetimde CBS Yazılım Geliştirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Dr. Emin BANK — Yazılım, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) projelerinin başarıyla uygulamaya konmasında çok önemli bir bileşendir. Yazılım projelerinde iki önemli sorun gözlenmektedir. Bunlardan biri; yazılım geliştirme işinin zamanında ve istenilen kalitede yapılamaması, ...

  • No labels