Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belge ve Raporlar

Parseller ile ilgili rapor ve belgelerin alındığı yerdir. Tescile konu olmayan işlemler için röleve ölçü krokileri, aplikasyon krokileri, ayırma çapı, durum haritası, yer gösterme ve plan örneği krokileri ile tescile konu olan işlemler için tescil beyannamesi ve değişiklik tasarımı gibi krokiler çıkartılır. Bazı raporlarda otomatik olarak çıkan bilgilerin Proje Parametreleri (?)  bölümünden girilmesi gerekir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2019/13 Nolu Genelgesine uyumlu raporlar Belge ve Raporlar kısmına eklenmiştir.

Belge ve Raporlar işlemi iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar, Belge ve Raporlar ile Parametreler bölümleridir.

Parametreler

Hazırlanacak Belge ve Raporlar üzerindeki parametrelerin belirlendiği bölümdür. 

Krokilerde sabit olarak çıkması istenen değerler “NETCAD8\MODUL\IMAR\SECME” dizini içindeki “İşlemler.xml” dosyasından ayarlanabilir. Kroki alınırken burada seçilen fonksiyona göre işlem adımı otomatik çıkacaktır.

ParsellerBelge ve Raporu hazırlanacak parsel ya da parsellerin seçimi yapılır. Birden fazla parsel seçilmek istenildiğinde parseller arasına “+” koyularak işlem yapılır (26854/9+26854/10+26854/11 vb.). Aynı zamanda burada bulunan [ ... ] butonu ile ekrandan parsel seçimi yapılabilir. Bu hanenin en sağında bulunan ikinci [...] butonu ile de veri tabanına bağlı olarak çalışıldığı zaman tescil kayıtlarından parsel seçimi yapılmaktadır.
Yapılara Köşe No YazSüzgeçler bölümünden tabaka süzgeci verilen yapıların köşelerine numara verilip verilmeyeceği belirlenir. Raporda yapılara köşe numarası yazdırılabilmesi için Parametreler bölümündeki Süzgeçler sekmesinde yapıların olduğu tabaka ya da tabakaları belirtmek gerekmektedir.
Yer Kontrol Noktası Adlarını YazAlınacak olan krokilerde yer kontrol noktalarının ( poligon ve nirengi) adlarının yazılıp yazılmayacağı belirlenir.
Köşelere Daire KoyBelge ve Raporu alınan parsellerin köşe kırık nokta numaralarının etrafına daire konulmasını sağlar.
SığdırAlınan belge ya da raporun ölçeksiz olarak alınmasını sağlar. Yani seçilen kağıda uymasını sağlar.
ÖlçekBelge ve Rapor istenilen ölçekte alınabilir. Ekranda hazırlanan projenin ölçeği ne olursa olsun bu kısımda verilen ölçek ile Belge ve Rapor hazırlanır. Sığdır opsiyonu seçili ise, ölçek kullanılamaz.
Komşuların İçini TemizleKrokide komşu ada sınırlarının da çıkması sağlanabilir. Komşu ada sınırlarının çıkması durumunda, komşu adaların içerisindeki diğer detayların (parsel, yapı, vb.) çıkmaması bu bölümden belirlenir.
Komşuların Adlarını YazVerilen genişleme miktarı içinde kalan komşu Ada/Parsellerin adlarının yazılıp yazılmayacağı belirlenir.
Parsel Kenarlarından KesBelge ve Raporu hazırlanacak Ada/Parselin etrafına istenilen paralellikte bir sınır oluşturularak, sadece bu sınır içinde kalan detayların krokide görünmesi sağlanabilir. Bu opsiyon seçili değil ise krokiye sığacak şekilde Ada/Parsel çevresindeki tüm detaylar krokide görülür.
GenişlemeParsel kenarlarından kes opsiyonu seçili ise, oluşturulacak sınırın Ada/Parsel kenarında olan mesafesi bu bölümden girilir. Buradaki değer kadar parselin çevresindeki nesneler görünecektir.
Ada ve Parsel Olmayan Alanlar da SeçilebilsinBelge ve rapor alınacak tüm alanların ekrandan seçilmesini sağlar.
Karelaj ÜretKrokilere, CIZPEN içinde kalacak şekilde karelaj ve koordinat üretilmesini sağlar.
2. Projeksiyonda ÜretNetcad Özellikler (?) ile tanımlı olan 2. projeksiyona göre alınan rapor üzerinde 2 farklı projeksiyonda grid gösterme işlemidir.
Cepheler Yazılsın

Parsel hatlarının üzerine cephe değerlerinin yazılıp yazılmayacağı belirlenir. Eğer cephe yazılacaksa 2 şekilde olacaktır. Normal Yazılacak fonksiyonu ile tüm hatların üzerine cephe değerleri yazılır. Alinmanlara 0 (sıfır) Açılacak fonksiyonu ile de alinmanlara (hat üzerine) 0 (sıfır) açılarak cephe değerleri yazılır.

Bu fonksiyon, parsel içinde kalan detayları da dikkate alır. Parsel içinde kalan yapı, bina, çit, irtifak alanı gibi detaylara da cephe yazdırılmak isteniyorsa, "Süzgeçler" bölümünde tabaka adları yazılı olmalıdır.

Belge ve Raporlarda çıkması gereken yazıların (Cephe, Köşe, Ada No, Parsel No) boylarının belirlendiği bölümdür.

Parsel dışında ölçülendirilmek istenilen detay tabakalarının belirlendiği bölümdür. Örneğin parselin içinde bulunan yapıların da ölçülendirilmesi isteniyorsa tabaka süzgecine yapıların ait olduğu tabaka adı yazılır (BINA+EV vb…). Buraya verilen süzgece göre objelere alan adı üretilmez. "Komşuların İçini Temizle" fonksiyonu kullanıldığında bu objeler komşu parsellerin içinden silinmez.

Değişkenler bölümünde, ağaç yapısından seçilen “Belge ve Raporun” türüne göre karşılığı bilinmeyen (Grafikten veya Proje Parametrelerinden alınamayan) değişkenler listelenir ve kullanıcı tarafından bu değişkenlerin karşılıklarının belirlenmesi istenir. Asıl rapor şablonunda “??” ile başlayan değişkenler, şablon seçildiğinde buraya otomatik olarak gelecektir. Kullanıcı sadece bunun karşılığını girecektir. Belge ve Raporda bulunan ve değeri bilinen değişkenler ise ya grafik ekrandan ya da Proje Parametrelerinden alınır.

Krokilerde alınması istenilen ek çizelgeler ve tablolar burada işaretli olarak gelecektir. Gerekli değişiklikler “NETCAD8\MODUL\IMAR\SECME” dizini içindeki “İşlemler.xml” dosyasından ayarlanabilir. Kroki alınırken burada seçilen fonksiyona göre işlem adımı çıkacaktır.

Yer Kontrol Noktaları EklensinPoligon ve Nirengi noktalarının krokilerde çıkmasını sağlar. Kroki çerçevesi içinde kalan poligon ve nirengi noktaları otomatik olarak seçilmiş olurlar. Dışarıda kalan noktaların seçimi kullanıcı tarafından yapılarak krokide çıkması sağlanır. Yer kontrol noktaları krokilerde çıktığı zaman, özellikle aplikasyon değerlerinin alınması için istasyon noktalarının seçilmesi daha kolay olacaktır.
Koordine Özet Değerlerini Oluşturİşleme giren parsellerin ve bunun içinde kalan bina, yapı, irtifak alanı gibi detayların köşe koordinat çıktılarını krokiye eklemek için kullanılır.
Kutupsal Aplikasyon Değerlerini Oluşturİşleme giren parsellerin ve bunun içinde kalan detayların köşe noktalarının aplikasyon değerleri krokiye eklemek için kullanılır. İşlem sırasında aplikasyon değerlerini almak için yer kontrol noktaları da krokiye eklenmiş olmalıdır.
Prizmatik Aplikasyon Değerlerini Oluşturİşleme giren parsellerin ve bunun içinde kalan detayların köşe noktalarının prizmatik ( dik ayak-dik boy) aplikasyon değerleri krokiye eklemek için kullanılır. İşlem sırasında prizmatik değerleri almak için yer kontrol noktaları da krokiye eklenmiş olmalıdır. İşlem sırasında prizmatik değerler çizim olarak işlenir ve rapor olarak ekrana yerleştirilir.
Alan Çıktı Değerlerini Oluşturİşleme giren parsellerin alan çıktısının ve pafta bilgilerinin krokiye eklenmesini sağlar.
Dengeleme Sonuçları EklensinTescile konu olan ifraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemlerin alan dengeleme sonuçlarının krokide çıkmasını sağlar. Tescile Konu Olan İşlemler kategorisinde yer alan raporlar için geçerlidir.
Yeni Parseller İçin Tablo EklensinTescile konu olan ifraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemler sonucunda oluşan yeni parsellerin alan çıktı değerlerinin krokiye eklenmesini sağlar. Tescile Konu Olan İşlemler kategorisinde yer alan raporlar için geçerlidir.
Tescil Sayfasına Sığmayan Parseller İçin Tablo EklensinTescile konu olan ifraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas, cins değişikliği, irtifak hakkı gibi işlemler, çoklu olarak uygulandıklarında, tescil sayfasına sığmayan kayıtlar için yeni bir tablo açılır ve krokiye eklenir.
Çoklu Doğruları PatlatÇoklu Doğru özelliğinde olan objelerin ayrıştırılarak doğru objelerine dönüşmesini sağlar.
Rapor DiziniAlınan krokilerin otomatik olarak saklanacağı dizin seçilir.

  • No labels