Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETHYDRO

Toplulaştırma Alanlarında Blok Yol Şarampol Ağları Tespit Edilerek Şarampol Kesitlerinin Otomatik Boyutlandırılması Sağlanır

NETHYDRO ile Arazi toplulaştırması projelerinde, her bir bloktan çıkacak yüzeysel yağış sularının akış yönleri ile birlikte şarampol ağlarının otomatik oluşturulması sağlanır.

Bu şarampol ağları üzerinde Bloklardan çıkan yüzey akışını taşıyabilecek şarampol boyutları, kritik eğim, hız ve debi kontrolleri, inşa edilecek şarampol kesitleri için gerekli tüm hesaplamalar dikkate alınarak otomatik olarak boyutlandırılabilmektedir.

 Video
 


Hidrolik Kriterlere Göre En Uygun Taşkın Koruma Tesisi Otomatik Olarak Boyutlandırılır

NETHYDRO ile ıslah planlaması yapılan bir dere için Q, Pürüzlülük Katsayısı, Hidrolik Eğim, Su Yüksekliği ve Taban Genişliği girdi verilerini kullanarak en uygun Eğik ve Dik Duvarlı taşkın yapılarının boyutlarının belirlenmesi sağlanır.

Taşkın Koruma Tesislerinin Boyutları belirlenirken Sürüklenme Kontrolü ve tanımlanan kesit için Debi Kontrolü yaparak inşa edilecek yapının uygunluğu otomatik olarak kontrol edilir.

 Video
 

NETHYDRO ve NETPRO birlikteliği ile Yol Projelendirme Süreçlerinde Güzergahı Kesen Akış Kollarında Tasarlanan Sanat Yapıları Boyutları Otomatik Olarak Belirlenir.

NETHYDRO ve NETPRO birlikteliği ile , yağış sonrası yüzeysel akışa geçecek su yollarının yol güzergahlarını kesmesi durumunda yapımı planlanan Sanat Yapılarının otomatik boyutlandırılması sağlanır.

NETHYDRO modülü ile Havzaların Bulunması, Yol Güzergahını kesen Mansap noktalarına göre Taşkın Debilerinin hesaplanması ile başlayan süreç, NETPRO Sanat Yapıları Editöründe yapılan Boyutlandırma ile sonuçlanır. Belirlenen Menfez boyutlarının akım derinliği, akım hızı, kritik eğim ve hava payı parametrelerine göre uygunluğu kontrol edilir.

'NETHYDRO', su toplama alanlarını (havzaları) ve bu alanlara ait drenaj ağlarını oluşturan; yağış analizlerini tüm dağılım tiplerine göre gerçekleştiren; birim hidrograflara göre pik debileri ve farklı yıllara göre taşkın debilerini hesaplayarak akış kollarındaki taşkın riskli alanları analiz eden Netcad modülüdür.

Havzalar ve Drenaj Ağları Tek Bir İşlem ile Modellenir

NETHYDRO ile çalışma alanınızdaki havzaları ve akış kollarını modellemek için yalnızca sayısal arazi modeli yeterlidir.Tek bir işlem ile ana havzaları, havzaları, alt havzaları ve her bir havzayı oluşturan drenaj ağlarını modelleyebilirsiniz. Sayısal arazi modeli üzerinde seçilen bir noktaya göre de havza ve drenaj ağı modellemesi gerçekleştirilebilir.

NETHYDRO, sayısal arazi modeli üzerinde akışı engelleyen alanlardaki düzeltmeleri, D8 akım modeline göre akış yönlerini oluşturmayı ve her bir koldaki kümülatif akım değerlerini hesaplamayı otomatik olarak gerçekleştirir.

Sayısal arazi modeli üzerinde belirlenen noktaya göre de havza ve drenaj ağları modellenebilirler.

 Video


Havzalar ve Akış Kolları CBS Yapısında Oluşturulur; Taşkın Debisi Girdileri Otomatik Olarak Hesaplanırlar

Coğrafi Bİlgi Sistemleri (GIS) yapısında oluşturulan ana havza, havza, alt havza ve bu havzalara ait akış kolu katmanlarında taşkın debisi hesapları için gerekli tüm parametreleri de otomatik olarak hesaplanarak veri tabanındaki ilgili kolonlara yazılırlar.

Her bir havzanın alan büyüklüğü, ağırlık merkezi; her bir akış kolunun uzunluğu, harmonik eğim değeri, havzanın ağırlık merkezinden akış koluna olan iz düşümün mansap noktasına olan mesafe değerleri..vb. debi hesabına girdi olan parametreler, modelleme sırasında otomatik olarak hesaplanır ve taşkın debisi hesaplamalarında kullanılırlar.

 Video


'Yağış Analizleri' Tüm Dağılım Tiplerine Göre ve Yağış İstasyonlarının Gerçek Yağış Ölçüm Verileri ile Gerçekleştirilir

NETHYDRO, Devlet Meteoroloji İşleri'nin Türkiye'de kurduğu tüm yağış isitasyonlarının lokasyon ve en az 15 yıllık ölçüm bilgilerini sağlar. 'Yağış Analizleri'ni Simirnov-Kolmogorov testi ile otomatik olarak gerçekleştirir; taşkın debisi hesaplamalarında kullanılacak en uygun dağılım tipini de önerir.

24 saatlik yağış analizleri için istasyon verileri ile gerçekleştirilen yıllara göre yağış analiz sonuçları; otomatik hesaplanan 'Yağış Alanı Dağılım Katsayısı' ; havzaya en fazla etki eden istasyonun 'Plüviyograf Katsayısı' ve 'Maksimize Faktör' değerleri 'Eğri Numarası' parametresi ile birlikte akış değerinin hesaplamalarında kullanılır.

NETHYDRO, havzanın üzerinde bulunduğu farklı yapıdaki hidrolojik toprak gruplarına göre 'Eğri Numarası' değerini de otomatik olarak hesaplar.

 Video


Birim Hidrografa Göre Pik Debi Hesaplamaları ve Yıllara Göre Taşkın Debi Hesaplamaları Otomatik Olarak Yapılır

Netyhdro, 'Mockus' , 'Snyder' , 'Rasyonel' , 'Sentetik' ve 'DSİ Sentetik' yöntemlerine göre birim hidrograf pik debi hesaplamalarını otomatik olarak gerçekleştirir; sonuçları seçilen hidrografın grafiğini de oluşturarak raporlar.

Bulunan birim hidrograf pik debi değeri, yağış hesaplamaları sonrası hesaplanan akış değeri ile çarpılarak yıllara göre 'Taşkın Debisi' hesaplamaları otomatik olarak gerçekleştirilir.

 Video


Taşkın Analizleri ile Taşkın Riskli Alanlar Sınırları ile Belirlenirler

NETHYDRO, hesaplanan taşkın debisine göre, analiz edilen alkış kolunda seçilen yıla göre gerçekleşebilecek taşkın sınırlarını belirler. 

Taşkın kesitleri verevli, dik ya da kullanıcı tanımlı olarak oluşturulabilir.

Taşkın debisine göre her bir enkesitteki taşkın sınırı Hecras kesit izleyicisi üzerinde dinamik olarak izlenebilir.

 VideoÖrnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

  • Page:
    Havza & Yağış & Taşkın Modelleme Proje Uygulamaları Nethydro ile proje uygulamaları; Havzaların Modellenerek, farklı yağış frekanslarındaki taşkın debilerinin ve taşkın analizlerinin tüm aşamaları ile hesaplanması süreçlerini kapsar.  Havza ve taşkın hidrolojisi konusunda temel kurallar ve teorik bilgiler, sayısal arazi modeli işlemleri,  havzaların ve su yollarının D8 akım modeli ve diğer gerekli tüm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, yağışların alansal dağılımları, yağış analizleri, farklı birim hidrograf yöntemleri ile taşkın debi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi ve taşkın sınırlarının belirlenmesi süreçlerini içermektedir.

  • Page:
    Temel Proje Uygulamaları — Anamodül Uygulamaları proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemleri gerçekleştirilmesi süreçlerini içerir.

Teknik Videolar

 Havzalar ve Drenaj Ağları
 Havzalar ve Akış Kolları
 Yağış Analizleri ve Debi Hesapları
 Birim Hidrografa Göre Pik Debi Hesaplamaları
 Taşkın Analizleri ile Taşkın Riskli Alanlar

Başarı Hikayeleri

There is no content with the specified labels