Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yanılma Sınırı ile Yüzölçümü Hesabı

 1. Yüzölçümü hesaplarında yanılma sınırı, orijinal üretim yöntemine göre hesaplanır.

 2. Hesaplama yöntemleri Netcad - Genel Ayarlardan yönetilecektir. Seçilen hesap yöntemine göre parsellerde işlemler yapılacaktır.

 3. Yüzölçümü hesaplanan geometri, arşiv onaylı ya da geçici koordinata sahiptir.

 4. Yanılma sınırı hesabı, koordinat kalitesini belirleyen bu özelliğe göre iki farklı yöntemle hesaplanır. Bu ayarlar Netcad Genel Ayarlar penceresinden yönetilmektedir.


Kesin Koordinatlı Alanlar

 • Parselin Alan Aralığına göre dilimsel olarak hesaplama yapılmalı. 
 • İlk aşamada parselin alanı ekteki görselde hangi aralıkta yer alıyor kontrol edilir. Ardından bu parsel için oran hesabı yapılır.


Geçici Koordinatlı Alanlar

  1. Parselin yanılma sınırı hesaplanması için kullanıcıya MK değeri sorulur.
  2. Parsel köşe noktası, daire merkezi olacak şekilde bir çember oluşturulur. 
  3. Bu çemberin yarıçapı kullanıcının belirlediği MK değeridir.
  4. Bütün parsel köşe noktalarına aynı yarıçaplı çemberler oluşturulur.
  5. Oluşturulan çemberlerin üzerine ardışık 400 nokta atılır.
  • İç Alan 
   • Çalışılan parselin içinde olacak ve çemberlere içten teğet olacak şekilde oluşabilecek en küçük kapalı alan belirlenir
  • Dış Alan 
   • Çalışılan parselin dışından geçecek ve çemberlere dıştan teğet olacak şekilde oluşabilecek en büyük kapalı alan çizilir.


 • Yanılma Sınırı Değeri

  Dış Alan > Tapu Alanı > İç Alan olmalıdır.

  Tapu Alanı bu aralıkta değilse yanılma sınırının dışında olmalıdır. 

 • İç ve Dış alanlar CAD ekranda gösterilmez. Sadece hesaplamada kullanılır.


Alan Dengeleme

 1. Netcad 8.5.1 ile uyumlu Netmap 7.2.0 sürümünde ribbon menüye yerleşmiştir.
 2. Dengeleme.exe dosyası Netmap 7.2.0 altındaki sürümlerde çalışmamaktadır.
 3. Dağıtım sırasında ve sonrasında oluşabilecek artık alanların giderilmesi için tasarlanmıştır.
 4. Alan Dengeleme seçildiğinde Alan Dengeleyici Penceresi açılmaktadır.
 5. Pencere açıldığında Dağıtım ve NCZ dosyasına bağlı mdb dosyası seçili şekilde gelmektedir.
 6. Dağıtım esnasında oluşabilecek artık alanlar açılan mdb dosyası içinde dengelenecektir.
 7. İşleme başlamadan önce dağıtım yedekleme seçeneği işaretli gelecektir. Kullanıcı yedekleme yapmayabilir.
 8. Dengelemeyi başlat seçeneği ile dengeleme işlemi başarıyla tamamlandır.
 9. mdb'deki tablo ve indekslerin yenilenebilmesi için dağıtım dosyasının kapatıp tekrar açılması gerekmektedir.


Tam Otomatik Dağıtım & Grafik Dağıtım

Netmap ile Dağıtım İşlemleri, projenin tamamı için (veya seçilen kadastro parselleri için) tek bir işlemle otomatik olarak gerçekleştirilir. Otomatik dağıtım, mevcut kadastro parselindeki hisseleri kadastro parsellerinin üzerinde yer alan imar parsellerine dağıtır. Otomatik dağıtıma esas olacak kadastro ve imar parsellerinin çakışma oranını kullanıcı belirleyebilmektedir. Otomatik dağıtım arayüzü kadastro ve imar ilişkilerini dinamik olarak yönetir; seçilen kadastro parselleri ve belirlenen çakışma oranına göre imar parselleri otomatik olarak arayüze gelir; kadastro parsellerinin dağıtım miktarı da bu sırada otomatik olarak hesaplanır.

Netmap ile dağıtım gridi ile grafik ekran etkileşimi geliştirilmiştir. Hisseler grafik proje üzerine sürükle bırak yöntemi ile dağıtılabilirler. Bu sırada imar parsellerindeki doluluğu gösteren dinamik ve tematik renklendirilmiş yapı, dağıtımın nerelere yapılabileceği konusunda yol gösterir. Dinamik yapı sayesinde parsellerdeki dağıtım öncesi ve sonrası durum anına proje üzerine tematik olarak yansır; gridler ve parsel etiketi üzerinde de anlık olarak güncellenir.

 Video


Dağıtım Sorguları Grafik Proje Üzerinde Tek Bir Tıklama ile Tematik Olarak İzlenir

Gerçekleştirilen dağıtım sonrası hissenin hangi imar parsellerine dağıtıldığı ve bu parsellerin dağıtım sonrası hangi oranda doluluğa sahip olduğu tek bir tıklama ile grafik proje üzerinde tematik olarak gözlemlenir.

Grafik etkileşimli tematik sorgular parsel ve hisse bazında da yapılabilir bu sayede dağıtım öncesi ve dağıtım sırasında; seçilen kadastro parselinin üzerinde kalan imar parselleri grafik proje üzerinde doluluk oranlarına göre farklı renklerde tematik olarak görülebilirler; bu sayede dağıtılması istenilen hissenin nerelere dağıtılabileceği dağıtım sürecinde anlık olarak izlenir. Yine seçilen hissenin dağıtımı yapılan bölümünün hangi imar parsellerine dağıtılmış olduğu ve son durumda bu parsellerdeki doluluk durumları her an kullanıcının gözü önündedir.

 Video

Grafik Etkileşimli Akıllı Arayüzler

Netmap, grafilk proje ile anlık etkileşimli arayüzleri; proje ve kontrol süreçlerinde her aşamadaki dinamik ve otomatize akıllı yapısı; tüm fonksiyonların bir arada kolaylıkla kullanılabildiği yenilenen şerit menüleri; tamamen yenilenmiş ve gerekli tüm fonksiyonları içeren birbirleriyle ve grafik proje ile her etkileşimli 'Kadastro','İmar','Rapor','Dağıtım' arayüzleri sayesinde kullanım kolaylığı sağlanmakta, bütün veriler ilgili gridlerden form bazında yönetilebilmektedir.

 Video


Grafik Etkileşimli Kontrol Fonksiyonları

Netmap'nin sahip olduğu dağıtım kontrol fonksiyonları, kullanıcılarına dağıtım süreçlerinin tüm aşamalarında tam kontrollü bir yapı sunar. Kontrol sonuçları Netmap'nin rapor arayüzünde tüm detayları ile görüntülenir. Seçilen kontrol işlemi sonucunda rapor gridinde yer alan her bir kayıt grafik proje ile her an ilişkili ve dinamik yapıdadır.

Dağıtım Kontrolü ile projenin genel durumu anlık olarak izlenebilir; projedeki mülkiyetlere göre parsel sayıları ve alan büyüklükleri; maliklerin hisse toplamları ve hisse oranları; DOP alınan/alınmayan parsel sayıları ve bu alanların toplam büyüklükleri; projenin o andaki dağıtım durumu gibi proje süreci için gerekli kritik bilgiler, yapılan her değişiklik sonrası anlık olarak izlenebilir.

İmar Kalan Kontrol fonksiyonu ile projede kontrol anındaki dağıtımı yapılmı ve yapılmamış tahsisler tüm detayları ile görülebilir.

Tahsis Kontrol fonksiyonu ile proje gemneli için belirlenen minimum ve maksimum tahsis miktarlarına göre, belirlenen aralıklar dışında kalan tahsisler ve bu tahsislere ilişkin tüm detaylar rapor arayüzünde yer alırlar.

Kadastro X İmar Çakıştır kontrol fonksiyonu ile kontrol anında -belirlenen çakışma oranına göre- imar parsellerinin hangilerinin kadastro parselleri üzerinde kaldığı parsel numaraları ve tüm detayları ile listelenirler; her bir sonuç kayıt grafik proje üzerinde tematik olarak da izlenebilir.

Kadastro X İmar X Yol Çakıştır kontrolü ile kadastro parsellerinin yollar ve plan fonksiyon alanları üzerinde alansal olarak ne kadarının yer aldığı rapor arayüzünde gözlemlenir.

Kontrol sonuçlarının tamamı istenildiği anda rapor arayüzü üzerinden tek bir komutla Excel formatında raporlanabilir.

 Video

Eski ve Yeni Tapu Verilerinin Karşılaştırılması

Projeye başlandığı ve projenin sonlandığı zaman sürecinde tapu sözel verilerindeki değişiklikler birbirleri ile karşılaştırılabilir ve raporlanabilir. Tapu sözel verileri için tasarlanan karşılaştırma arayüzünde tapu verilerindeki projeye başlandığı andaki durum ve geçen süreçteki güncel durum tüm detayları ile gözlemlenir ve değişiklikler karşılaştırılabilir. Sonuçlar Excel formatında raporlanabilmektedir.

 Video


Otomatik Veri Giriş & Düzenleme Fonksiyonları

Netmap ile kadastro ve imar parsellerine ilişkin veriler, projeye toplu olarak girilebilmektedir. Kadastro ve İmar parsellerine alan, bedel, düzenlemeye girmeyen alan, kamulaştırma durumu, eski DOP miktarı, pafta numarası, cins, DOP alınıp alınmayacağı ve mülkiyete ilişkin diğer bilgiler tek bir işlemle toplu olarak girilebilmektedir.

Netmap ile grafik ekrandaki bilgiler de projeye otomatik olarak aktarılabilir. Kadastro ve İmar parselleri için pafta numarası, alan büyüklüğü, ilçe, mevkii ve irtifak bilgileri grafik ekran üzerinden otomatik olarak projeye aktarılabilir. Bul/Değiştir fonksiyonu sayesinde de Kadastro ve İmar kayıtlarındaki tüm veriler otomatik olarak tek bir işlem yardımı ile değiştirilebilir.

 Video


Tek Seferde Çoklu İmar Parsellerine Dağıtım

Netmap ile gelen tek seferde birden çok imar parseline çoklu dağıtım yeteneği sayesinde, seçilen kadastro parselinin tüm tahsisleri 'hisseleri oranında' istenilen imar parsel grubuna tek seferde dağıtılabilir.

Çoklu dağıtılması istenilen kadastro parselinin tüm malikleri, hisse bilgileri ile birlikte arayüze otomatik olarak gelir. Bu sıradaki toplam tahsis büyüklüğü ve seçilen imar parsel grubunun dağıtım yapılabilecek alan büyüklüğü toplamı da otomatik olarak hesaplanır.

Çoklu dağıtım sonrası oluşan durum, dağıtım yapılan imar parsellerinin doluluk tematikleri ile grafik proje üzerinden anlık olarak izlenebilir.

 Video

Grafikten Alan Düzeltme

Netmap ile grafikten alan düzeltme yeteneği sayesinde dağıtımın herhangi bir aşamasında grafik proje üzerinden parselasyona müdahale edilerek kalan tahsislerin dağıtımı istenilen parsele yapılabilir. Bu sayede aynı maliğin tüm tahsisleri aynı parsellere grafik proje üzerinden toplanabilir.

Grafikten alan düzeltme sonrası komşu parsellerde oluşan değişiklikler dinamik olarak projeye yansır.

'NETMAP', imar ve kadastro projelerinin 3194 Sayılı İmar Kanunu' nda belirtilen esaslara dayanılarak tüm aşamaları ile gerçekleştirilebildiği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü standartlarına tam uyumlu veri üreten Netcad modülüdür.

NETMAP, imar dağıtım projelerini de tüm aşamaları ile mevzuat ve yönetmeliklerin gerektirdiği standartlarda gerçekleştirir. Uygulama sahasındaki dağıtım uygulamalarını esas alan 18. Madde uygulamaları ve geometri değişimlerini içeren 15. ve 16. Madde uygulamaları kapsamında düzenlemeler ve bu düzenlemelerin kroki ve beyan çıktıları alınabilmektedir.

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile Tam Uyumlu Çalışma Yapısı

Netmap ile üretilen projeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün TAKBİS için belirlediği standart veritabanı ve katman yapısı ile tam uyumlu olarak oluşturulur.

TAKBIS standartlarına uygun katman yapısı ve veritabanı bağlantısı ile mahalle, ada, parsel, irtifak, yer kontrol noktaları.. vb. tüm çizim işlemleri standartlara uygun veritabanı yapısı ile entegre veri üretimini sağlar. Sayısallaştırılan objelere ilişkin grafik ve sözel bilgiler grafik projeden alınarak veri tabanına otomatik olarak aktarılırlar. Akıllı sayısallaştırma yapısı gerektiğinde noktaları otomatik olarak üretir.

Tüm Parselasyon İşlemleri İçin Her Bir İşleme Özel Akıllı Menüler

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. Maddeleri'nde belirtilen esaslara dayanılarak parsel birleştirme ve ayırma işlemler kolaylıkla gerçekleştirilir; cins değişikliği, yola terk, yoldan ihdas gibi işlemler çok pratik olarak yapılır. Netmap, ayır, birleştir, irtifak, yola terk, yoldan ihdas, cins değişikliği..vb. işlemlerin her birisi için akllı bir menü yapısı sunar; bu sayede tüm işlemler kolay ve hatasız olarak gerçekleştirilir. Netmap akıllı yapısı sayesinde işlem yapılan parsel ve komşu parselleri bilir ve her bir işlemde bir sonraki adım için kullanıcıya gösterir. Yanlış parsel seçimi, kural dışı bir işlem yapılması durumunda kullanıcıyı uyarır.

Mevzuatlarla Tam Uyumlu İmar Uygulama Projeleri

Netmap, imar uygulama (dağıtım) projelerini mevzuatların gerektirdiği standartlarda (2981-3194/18) tüm aşamaları ile gerçekleştirir. Kadastro parsellerine dağıtım uygulamaları, dağıtım kontrolleri, dağıtım uygulama sonuçlarının raporlanması sağlanır.

Dağıtım işlemleri Netmap'in son versiyonu olan Netmap7 ile birlikte tam otomatik ve grafik proje ile etkileşimli olarak yapılabilir hale gelmiştir.

Harita Hesap Araçları ve Otomatik Paftalama

Netmap, haritacılık işlemleri için gerekli tüm hesaplama araçlarını içerir. Affine, helmert, projekiyon, datum ve dilim dönüşümleri kolaylıkla yapılabilir ve sonuç raporları anında alınabilir; poligon ve nirengi hesaplamaları; nirengi ve poligon kanavaları; kutupsal, prizmatik, kesişim hesapları mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilebilir.

Tüm ölçeklerdeki projeler Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği'ne uygun yapıda otomatik olarak paftalama yapılabilir.

Akıllı Parsel Editörü & Parsel Geçmişinin İzlenebilmesi

Netmap'in gelişmiş parsel editörü ile ada/parsel görünümünde listeleme, editörde gezinirken grafik ekranda belirtilen kurallarla göre parsel izleme, malik, DOP gibi imar uygulamasına yönelik kayıtların ve tapu kayıtlarının girilebilmesi ve görülebilmesi, imar uygulamasına yönelik kayıtların dağıtıma aktarılabilmesi, malik arama, pay kontrolü gibi işlemlerin yapılabilmesi, parselin öznitelik bilgilerine ve istenilen özellikteki malik kayıtlarına ulaşılabilmektedir.

Parsel editörü üzerinden İstenilen parselin geçmişi sorgulanabilir, parsel üzerinde süreç içerisinde gerçekleşen tüm işlemler değişiklik sırasına göre şematik yapıda izlenebilir.

Proje Çıktıları Kolaylıkla Alınabilir

İmar ve kadastro projelerine ilişkin tüm gerekli belge ve raporlar alınabilir. Belge ve raporlar kapsamında tescile konu olan krokiler, tescile konu olmayan krokiler, aplikasyon krokisi, ayırma çapı, tescil beyannamesi, röleve ölçü krokileri kolaylıkla alınabilir.


 Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

 • Page:
  Harita ve Imar Uygulamaları — Harita ve İmar Uygulamaları, imar ve kadastro projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içerir. Harita imar uygulamaları kapsamında parselasyon uygulamaları, tapu kayıtlarının okunması, alan düzeltmeleri ve cins değişiklikleri, ayırma ve birleştirme işlemleri, terk ve ihdas işlemleri, 18. madde uygulaması kapsamında dağıtım uygulamaları anlatılmaktadır.

İndirilebilir Dökümanlar

Netmap 7 Yardım (PDF)

Eğitim İçerikleri

Teknik Videolar

Proje oluşturma sürecini yansıtan örnek videolara aşağıdaki başlıklar altından ulaşabilirsiniz.

 Netmap Projesi Oluşturma
 Tapu Sözel Verilerinin Okunması
 Kadastro Çizimleri ve Toplu Veri Girişleri
 İmar Kayıtlarının Oluşturulması ve Bilgi Girişleri
 DOP & KOP Hesapları
 Dağıtım Uygulamaları
 Proje Çıktıları ve Raporlar