Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yola Terk

İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir. İmar planlarına göre bu gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez.

İşlemin yapılabilmesi için terk edilecek alanlar çizilerek kapatılmış olmalı ve terk yapılacak parsel içinde kalmalıdır.

İşlem Sonucu

  • Yola terk edilen alanlar PARSEL tabakasına atılır.
  • Yola Terk yapılan parsel PASIF_PARSEL tabakasına gider. Terk yapıldıktan sonra kalan parsel ise yine PARSEL tabakasında ve ayın isimde olur. Yani ismini korur.
  • Yola Terk sonucu oluşan yeni parsel numarası, parsel adı sonuna "Y" eki alarak isimlenir. Örneğin 108/1 nolu parselin yola terk edilen bölümünün adı "1Y1" olacaktır.
  • İşlem sonucunda istenirse dengeleme yapılabilir.
  • Yola terk yapılan parsel kesilir ve bir önceki alan değerini korumaz.

  • No labels