Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETTOP

DSİ Teknik Şartnamesine uygun Arazi Toplulaştırma raporları alınabilir.

Arazi Toplulaştırma Raporlarında otuz kat performans artışı sağlandı. Raporlar hızlı ve hatasız olarak oluşturulur. Tapu kaydında mükerrer olan hisseler dahil olmak üzere raporlar projeyle birebir uyumlu üretilir, hatalı eksik, mükerrer kayıt oluşturulmaz.

DSİ Arazi Toplulaştırma ve tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Teknik Şartnamesine uygun raporlar alınabilir. Alınan raporlarda varisler farklı renklerde gösterilir, varislerin ve maliklerin hisse, T.C. kimlik No. bilgileri gösterilir.

Alt Endeks gruplarının gösterildiği "Derecelendirme Listesi  ( AT3 RAPORU)" alınabilir.

Maliklerin tercihlerine dağıtılıp dağılmadığını kontrol etmenizi kolaylaştıran tercih Kontrol rapor alınabilir.

Zaiyat ödemelerininde gösterildiği sabit tesis raporları alınabilir.

 

 

Kurum Standartlarına Göre proje Özet raporu Eklendi.

proje içerisinde istatistiki bilgileri barındıran Proje Özet Raporu eklendi, bu rapor ile proje öncesi ve sonrası parsel büyüklükleri, parçalılık durumu karşılaştırılabilir.

Yeni Dağıtım Ekranları İle Dağıtım Çok Daha Kolay.

Yenilenen Dağıtım editöründe parsellerin kalan değer sayılarıyla blokların kalan değer sayıları kullanıcı tanımlı renklendirilebilir, bu sayede blokların doluluk oranları kolayca takip edilebilir. 

Yenilenen Dağıtım Editörü sayesinde Dağıtım yapıldıktan sonra farklı pencereleri açma ihtiyacı olmadan dağıtım sonrası blokparselleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Yeni Dağıtım Editöründe kadastro, kadastro malikleri, varisler, bloklar ve blok parselleri tek ekranda gösterilir, bu parsel gruplarıyla ilgili işlemler tek bir ekran üzerinden yapılabilir. Dağıtım sonrasında blok parsellerinin numaralarının belirlenmesi hisselendirilecek parsellerin birleştirilmesi bu ekranda yapılabilir.

Dağıtım işleminin maliklerin tercihlerine göre (1,2,3. tercihlerine göre) otomatik olarak yapılması sağlanabilir.

Projede tek parseli olan işletmelerin, yerinde kalmak isteyen işletmelerin ya da sabit tesisi olan işletmelerin otomatik olarak bulundukları bloğa dağıtılması sağlanabilir.


 

Tapu Kayıtlarının Filtrelenerek okunması, Kayıtların Güncellenmesi

Tapu Kayıtlarını okutulabilmesi, güncellenmesi için "Sözel Veri Aktarım" penceresi  tasarlandı. Sözel Veri Aktarım penceresi sayesinde tabu sözel verilerinizi projeye yüklemeden önce, tapu kayıtlarını görebilir, filtreler verebilir ve bu filtrelere uyan tapu kayıtları projeye okutulabilir. tapu verileri projeye okutulmadan önce Excel formatında raporlanabilir.

Tapu sözel verileri grafik ekranla karşılaştırılıp sadece grafik ekranda olan kayıtların okunması sağlanabilir.

Tapu kayıtlarının güncellenmesi sırasında yeni eklenen, silinen, güncellenen tapu kayıtları ayrı ayrı gösterilir ve raporlanabilir. Güncellenen tapu kayıtlarının dağıtımları korunur, böylece dağıtımı yapılmış parselin tekrar dağıtılmasına gerek kalmaz.

Tapu kayıtlarında bulunan varisler varis gruplarına göre okunur, iştirak grup numarasına göre ayrılır ve dağıtımları yapılabilir.

Hisseleri belirli olan varis grupları istenirse malik olarak okunabilir, bu sayade hisseleri belirli olan maliklerin kendi yeni parselleri oluşmuş olur.

Proje Kontrol Menüsü ile Tek Ekrandan Proje Kontrolü

Projenin farklı aşamalarında projenin kontrol tek ekranda yapılabilir. Kontrol sonucunda kriter uyan / uymayan parseller raporlanabilir, grafik ekranda izlenebilir, parsellerin sözel bilgilerine müdahale edilebilir.

Alan m2 kontrolü ile parsellerin/ İşletmelerin eski ve yeni büyüklükleri karşılaştırılır, kabul edilebilen düzeyden daha fazla büyüyen ya da küçülen parseller raporlanır,kullanıcı bölge şartlarına uygun kabul edilebilir alan farkı dışında kalan parsel büyüme ya da küçülmeleri bulabilir.

Blok Tercih Kontrolüyle proje sonrasında maliklerin tercihlerine dağıtılıp dağıtılmadığı raporlanır, bir nevi proje başarısı bu rapor sayesinde ölçülebilir.

Tarıma Uygunluk kontrolüyle toplulaştırma sonrasında oluşan parsellerin en boy oranı karşılaştırılabilir, istenen kritere uygun olmayan parseller raporlanır.

 

 

Kadastro Kontrolleri Menüsüyle Tüm Kadastro Kontrolleri Tek Ekranda

Kadastro Kontrolleri  ile; 

  • Parsellerin Grafik/Tapu Karşılaştırması, Kontrolü, 
  • Eksik / Fazla Parsellerin Temizlenmesi, Projeye Eklenmesi, 
  • Tecviz Kontrolü, Varislerin Pay Kontrolü, 
  • Düzenlemeye Girmeyen Alan Kontrolü, 
  • Tercihlerine Dağıtılmayan Parsellerin Kontrolü yapılabilir.


Bu kontrol işlemleri sonrasında hatalı parseller raporlanabilir, grafik ekrandan izlenebilir. Hatalı olan parsellerin sözel verileri düzeltilebilir ve kadastro kayıtlarının güncellenmesi sağlanabilir.Hatasız, Kolay, Manuel Düzeltme İhtiyacı Duymadan tescil verisi hazırlanabilir.

TKGM güncel şablonuna uygun tescil verisi hazırlanabilir.Tescil Verisi Hazırla işleminde hazırlanan tescil verisine manuel müdahale etme ihtiyacı yoktur çünkü hazırlanan tescil verisinde

  • Aynı parselde birden çok hissesi olan maliklerin tescil verisine doğru, mükerrer kayıt olmadan aktarımı
  • Varis ve malik hisselerinin dengelenerek tescil verisinin oluşturulması sağlanır.

Tescil verisinin hazırlanması sırasında projenin güncel tapu kaydıyla olan farklılıkları da raporlanır.


 

 

Dağıtım Editöründe Arama İşlemi Sayesinde Varis ve Malikler Aranabilir.

Dağıtım Editöründe bulunan Ara işlemiyle Malik ve Varisler Ad, soyad, T.C. no. Baba adı ile aranabilir.
İşletme Göster işlemiyle İşletmelerin Parselleri Ekranda izlenebilir.

Farklı işletmelerin parselleri dağıtım ve mülakat ekranında farklı renklerde takip edilebilir.

Bu işlem sayesinde Mülakat ve Dağıtım işlemlerinde farklı işletmelerin  parselleri ekranda istenen renkte gösterilebilir. Bu sayede dağıtım ve mülakat işlemlerinde malikler daha doğru yönlendirilir, dağıtım işlemlerinde komşu parsellerin ya da komşu olmak isteyen maliklerin dağıtımı kolaylaşır.

 

 

Proje Sözel Verileri Ekrana Yazdırılabilir.

Projede bulunan sözel veriler tek ekrandan etiket haline dönüştürülebilir. 

Kadastro , Blok parselleri ve Blok sözel verileri ekrana istenen yazı boyda yazılabilir. bu sayede proje askı süreçleri kolaylaştırılabilir.'NETTOP', miras ve diğer nedenlerle bölünmüş ve işletme verimliliğini kaybetmemiş alanlarda yapılan arazi toplulaştırması şeklindeki arsa düzenleme işlemlerinin, özel parselasyon ve dağıtım sorunlarına, mevzuatlarla uyumlu olarak çözüm getiren Netcad modülüdür. Arazi toplulaştırma süreçlerinin mülakat aşamasından askı cetvellerine kadar olan tüm proje gereksinimlerini karşılar.

Kadastro sözel ve sayısal verilerinin tapu formatları ile okunması ve düzenlenmesi sağlanır.

Tapu sözel verilerinin .xml, .mdb, .xls” formatlarında toplu olarak projeye aktarımı gerçekleştirilebilir ve tapu güncellemelerin de değişen kayıtlar takip edilebilir.

Tapu verileri için veri girişleri toplu olarak gerçekleştirilebilir ve pay kontrolü otomatik olarak yapılabilir. Grafik kaynaklı kadastro verilerinin aktarılması ve kontrol işlemleri gerçekleştirilebilir.

Endeks haritalarının oluşturulması ve endeks hesaplarının kadastro ve blok alanları üzerinde hesaplanması sağlanır.

Toplulaştırma projelerinde yapılması zorunlu olan ve yapılması bir hayli zaman alan endeks haritaları NETTOP ile tek bir işlem adımı ile oluşturularak endeks alanları hesaplanır.

Mimar iş akışları ile oranlar değişen sistemlere göre düzenlenebilir. Endeks hesapları ile kadastro parselinin değeri ve blok alanlarının değeri hesaplanarak hakediş hesapları sağlanır.

DOP(Düzenleme Ortaklık Payı) işlemleri

Otomatik zayiat oranı hesabı yapılabilir ve belirlenen oranlara göre kadastro parsellerinin hakediş hesapları sağlanır. Yapılan hesap sonuçları CKS raporlar ile sunulmakta ve kolaylıkla xls formatına çevirilebilmektedir.

Blokların oluşturulması

Blok planlarının tasarımı gerçekleştirilebilir, Blok endeks değerleri güncelleme raporu alınabilir. Blok kayıtları grafik ve sözel editörler yardımı ile gerçekleştirilebilir. Blok parselleri üzerinden etiketleme işlemleri ve ifraz işlemleri gerçekleştirilebilir.

Mülakat işlemleri

Mülakatlara ve diğer konumsal kriterlere göre otomatik dağıtım yapılabilir ve yapılan dağıtım sonrası başarının ölçülmesi sağlanır. Otomatik mülakatlar sonrası hazır formlardan mülakat form çıktıları alınabilir,

Mülakat sonuçlarının grafik veri üzerinden dinamik ve manuel olarak girilebilir.

Dağıtım işlemleri

Dağıtım sırasında veya istenilen zamanda blok nereden gelmiş, hisse nereye gitmiş gibi sorgulamalar yapılabilir, Parsel değer sayısı bazlı manuel, otomatik ve grafik dağıtım yapılabilir,

Kadastro parsellerinin hisseli dağıtımı gerçekleştirilebilir, Bloğa göre otomatik dağıtım yapılabilir, Tercihlere göre otomatik dağıtım yapılabilir.

AT raporlarının hazırlanması

DSİ standartlarına uygun excel raporların tamamı alınabilmektedir. Arazi toplulaştırma projesine ilişkin kontrol sonuçları, AT1, AT2, AT7, AT8 vb. tüm raporlar alınarak tüm kadastro, blok ve dağıtım bilgileri kontrol edilebilir.

Teknik Videolar

NETTOP modülü ile proje dosyası oluşturma, kadastro ve tapu verilerinin projeye aktarılması, endeks haritalarının oluşturulması ve parsel/blok değer sayılarının hesaplanması, blok tasarımı ve dağıtım işlemlerinin yürütülmesi ile AT raporlarının hazırlanması gibi işlem adımlarının nasıl yapıldığını gösteren teknik videoları buradan izleyebilirsiniz.


 Tapu Sözel Verilerinin Aktarımı
 Endeks ve Derece Grubu Haritalarının Otomatik Oluşturulması
 Sosyal Etüt Raporunun Otomatik Oluşturulması
 TKGM Tescil Verisinin Aktarılması

Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

 

  • Page:
    Havza & Yağış & Taşkın Modelleme Proje Uygulamaları Nethydro ile proje uygulamaları; Havzaların Modellenerek, farklı yağış frekanslarındaki taşkın debilerinin ve taşkın analizlerinin tüm aşamaları ile hesaplanması süreçlerini kapsar.  Havza ve taşkın hidrolojisi konusunda temel kurallar ve teorik bilgiler, sayısal arazi modeli işlemleri,  havzaların ve su yollarının D8 akım modeli ve diğer gerekli tüm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, yağışların alansal dağılımları, yağış analizleri, farklı birim hidrograf yöntemleri ile taşkın debi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi ve taşkın sınırlarının belirlenmesi süreçlerini içermektedir.

İndirilebilir Dökümanlar