Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üst Ölçek Planların Yol Çizim Tekniklerine Tam Uyum

Planet ile tüm ölçeklerdeki yol çizim teknikleri 14.06.2014 tarih ve 29030 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak gerçekleştirir.

Yapılan geliştirme çözümleri ile tam uyumlu Üst ölçek plan kademelerinde yol çizimi, yol genişlik sembolleri ve kavşak işlemlerinin mevzuattaki gösterimleriyle tam uyumlu gösterim desteği sağlanmıştır. 

Yol çizim ve kavşak oluşturma işlemleri Plan Kademesi seçimine uygun olarak gerçekleşmektedir.

 Video

Planlarınız Tek Bir İşlem ile Seçtiğiniz Bir Plan Kademesine Uygun Çizim Tekniğine Dönüşürler

Planet ile yeni geliştirilen Kademe Dönüştür yeteneği ile Uygulama İmar Planlarınızı tam uyum güvencesiyle Nazım İmar Planı tanımlarına ve çizim tekniklerine dönüştürebilir ve yine aynı şekilde Nazım İmar Planı, Çevre Düzeni Planına dönüştürebilirsiniz. Nazım İmar Plan kararlarınızın da Uygulama İmar Planına yansımasını yine bu dönüşüm aracını kullanarak irdeleyebilirsiniz.

 Video'Mekansal Plan Yapım Yönetmeliği 2014 ve 2022' ile Tam Uyumlu Planlar

Planet ile tüm ölçeklerdeki planlar 14.06.2014 tarih ve 29030 Sayılı; 13.03.2022 tarih ve 31777 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak tüm aşamaları ile gerçekleştirir. Yeni mevzuattaki tüm yeni hat tipleri, semboller ve planlama sembolojisi kullanıma hazır olarak yer alır.

Planet içerisinde her ölçekteki planlar için hazır proje şablonları bulunur. Seçilen planlama ölçeğine göre uygun hat tipleri, semboloji ve hazır sayısallaştırma kalemleri otomatik olarak projeye yüklenirler. Bu hazır yapı kullanılarak kolaylıkla oluşturulan şehir planları, yeni Mekasal Planlama Yapım Yönetmeliği'ne tam uyumlu olarak oluşurlar.

Planların Künyesinde plana ait bütün sözel kayıtlar bulunur ve planla taşınırlar, planın birçok işlemde kullanılan kademe bilgisi de burada yer alır ve bu kısımdan değiştirilebilir.

 Video

Plan Kontrolleri ve PlanGML’e Aktarım

Planet PlanGML’e Aktar Komutu ile seçilen plan sınırı içerisinde bulunan coğrafi objeler için topoloji ve veri içerik kontrolleri sağlanır.

CAD ortamında çalışılan imar planının coğrafi işaretleme dili olan GML formatında dönüşümü aşamasında “temiz” ve”doğru” veri üretilebilmesi amacıyla plan katmanları doğrulanmaktadır.

On aşamalı veri doğrulama adımları izlenirken temel coğrafi veri düzeni, CAD Veri & PlanGML veri şablon yapısı uyumu izlenebilir, obje bazında raporlanabilir.

 Video

Eski Planlar Tek Bir İşlem ile 'Mekansal Planlama Yapım Yönetmeliği 2014'e Uygun Yapıya Dönüşürler

Planet, eski yönetmeliğine göre hazırlanmış planları tek bir işlem ile 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014' ile uyumlu hale getirir; bu süreçte tüm hattipleri, sembolojiler ve plan fonksiyon taramaları yeni yönetmeliğe göre yenilenirler.

Dönüşmesi istenilen eski plan için yeni yönetmeliğe uygun ölçekli şablonu seç ve dönüştür demek yeterli olur, Planet'in bu sihirli dokunuşu ile eski planlar yeni yapıya anında kolaylıkla dönüştürülmüş olurlar.

Dönüşüm esnasında çıkan eşleştirme tablosu mevcut tabakalarınızı standartlara çevirirken, çevrilemeyenler için de seçiminize imkan tanır.

 Video

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği' ne Uygun Plan Hesap ve Kontrol Araçları ile yeni bir Etki Analizi: Yürüme Mesafesi Kontrolü

Planet içerisinde 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014' ile tam uyumlu akıllı nesneler yer alır; bu akıllı nesneler planların her aşamasını kontrol altında tutarlar ve mevzuatlarla uyumlu akıllı planlar olması için gerekeli hesapların yapılmasına olanak sağlarlar.

Planet Hesapları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan plan hesaplarını etkileyecek olan değişikliklere göre revize edilmekte ve Planet kullanıcılarına otomatik güncelleme ile ulaştırılmaktadır.

Planet ile projeksiyon yılına göre nüfus hesaplamaları, alan dağılımları, donatı hesaplamaları; mevzuata göre kentsel donatıların yeterlilik kontrolleri; verilen yapılaşma koşullarına göre yoğunluk ve DOP/KOP hesaplamaları tam otomatik olarak gerçekleştirilir.

Yeni sürümle Planet Hesaplarına Yürüme Mesafesi Etki Alanlarını oluşturan yeni bir hesap türü eklenmiş olup, diğer hesap araçlarında da birçok geliştirme yapılmıştır, ayrıntılar 'Yardım ve Dokumanlar' kısmında yer almaktadır.

 Video

Yeni Geliştirmeler

Bisiklet Yolu Çizim Aracı, Toplu Sembol Düzenleme yeteneği, Kişi Başı İnşaat Alanı Akıllı Sembolü ile yapılaşması farklılaşan plan bölgelerinde yeni hesap çözümleri, Fonksiyon Adlarını Üret komutu ile tüm planınıza fonksiyon adlarını toplu yazdırma, Hattipi Büyültme Katsayısı ile mevzuata uygun üretilmiş hattiplerini özellikle üst ölçek planlarda oranlayarak kullanabilme imkanı, Plannotlarını Düzenleme Aracı ve Plan Hesaplarının genelinde kolaylaştırıcı ve ihtiyaçları karşılayıcı geliştirmeler yapılmıştır.

 VideoÜç Boyutlu Plan Simulasyonu

Planet ile yapılan kent planları tek bir işlem ile üç boyutlu ortamda simule edilebilirler. Akıllı simülasyon yeteneği sayesinde plan üzerinde verilmiş yapılaşma kararlarına göre  kent simülasyonları dinamik olarak gerçekleşir. Yol aksları plan genişlikleri de dikkate alınarak kazı dolgular otomatize edilerek oluşur, binalar, yeşil alanlar, kent mobilyaları ve simülasyonu tamamlayıcı tüm kent içi elemanlar simülasyon sonucuna yansır; bu sayede plan düzleminde verilen kararların yapılaşma öncesi gerçekte nasıl bir kent oluşturacağı da önceden üç boyutlu ortamda görülebilir.

 Video

Plan Şablonları

2014 yılı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nde tanımlanan 4 ölçek plan için; Uygulama İmar Plan Çizim Şablonu, Nazım İmar Plan Çizim Şablonu, Çevre Düzeni Planı Çizim Şablonu, Mekansal Strateji Planı Çizim Şablonu hazırlanmıştır.

Bu hazır çizim şablonu ile plancı yeni yönetmelikteki, yeni tanımlara sürekli bakmaya ihtiyaç duymadan, hazır gelen çizim menüleri, ilgili ölçeğe uygun seçilmiş hazır sembol kütüphanesi ve hattipleri ile doğru ve hızlı bir şekilde sayısal plan üretebilecektir.

Plancının Rapidosu: Sayısallaştır

Uygulama İmar Planı, Nazım İmar Planı, Çevre Düzeni Planı ve Mekansal Strateji Planı için ayrı ayrı hazırlanmış bu çizim araçlarında Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ekindeki lejandta belirtilen tüm katmanlar ana kategorisine göre gruplanarak istenilen obje çizimine kolay erişim hedeflenmiştir. Bu sayede plancı, yeni mevzuattaki RGB renk kodu, tarama özellikleri, çizgi tipi tanımı, sembol gösterimi gibi tanımları ezberlemek zorunda kalmadan sadece çizmek istediği katmana ilişkin başlığı seçerek işlem yapabilecektir.

Sayısallaştırın içeriği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kapsamındaki tüm ek gösterimlere göre revize edilmekte ve Planet kullanıcılarına otomatik güncelleme ile ulaştırılmaktadır.

Örneğin; Seçilen kategori içindeki alt kullanımın özelliklerine girildiğinde uygun tabak ismi, hattipi, rengi, taraması, sembolü, obje tipi önceden tanımlanmış olduğu için kullanıcıya sadece bu hazır tanımla çizim yapmak kalmaktadır.

Yenilenen Hattipi ve Sembol Kütüphaneleri

Mevcut kütüphanelerin yanı sıra 4 yeni plan ölçeği için Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ ne uygun hattipleri Kartografik Çizim mantığıyla hazırlanmış ve netcade eklenmiştir.

Yeni hattiplerinin Kartografik Görünümde hazırlanmasının en büyük özelliği mevzuattaki kalınlık ve birden fazla renk içeren tanımlara birebir uygun hazırlanmış olmasıdır. Plancıya, sadece uygun ölçekteki hattipinin seçilerek çizilmesi kalmaktadır.

Mevzuata Göre Plan Dönüştürme Aracı

Planet, Plan Dönüştür işlemi, eski planlarınızı yeni mevzuata uygun tanımlara otomatik dönüşümünü sağlamaktadır.

Dönüşüm esnasında çıkan eşleştirme tablosu mevcut tabakalarınızı standartlara çevirirken, çevrilemeyenler için de seçiminize imkan tanır.

Mevzuat Uyumlu Lejand Kütüphanesi

Planet kullanarak ürettiğiniz yeni yönetmeliğe uygun çizimlerinize Lejand akıllı objesini eklediğinizde, planınız lejandıyla hazır olacaktır. 

 Lejand yeni mevzuatta tanımlı ana başlık ve alt kullanım isimlerine birebir uygun olarak hazırlanmıştır.

Akıllı Hesaplar

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nde belirtilen donatı alan katsayılarına göre yenilenen Donatı Kontrol Hesap aracı ile, tek tuşla plandaki eksik ve fazla donatılar isim ve miktarlarıyla hesaplanabilecek, ekran ve/veya excel ortamında raporlanabilecektir.

Plan GML Desteği

Ulusal ölçekte PlanGML veri şemaları, 18/9/2020 tarihli ve 31248 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 20/08/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Planet ile üretilen plan verilerini GML'e aktarmak için; Projeksiyon(EPSG), Çift Obje, Topoloji(Geometri Uygunluğu), Plan Kademesi (Ölçeği), Standart Katman Düzeni, Akıllı Semboloji ve Katman Düzeni, Akıllı Sembol Katmanları ve İçeriği, Akıllı Sembol Konumu, Yapı Adaları ve Semboloji Eşleştirilmesi, Katman Yapısı ve Standart Geometri kontrolleri sağlanarak veri üretimi sağlanabilmektedir.

Çizim Şablonları 

Planın arazi tespitlerinden başlayıp onay ile sonlanacak olan son aşamasında plan çıktıları önem taşımaktadır. Planet ile plan çıktılarının okunabilir, değerlendirilebilir olması adına yeni geliştirilen çizim şablonları ile desteklenmektedir.

İnteraktif Lejandı, Ölçek Barı, Plan Bilgi Kartı, Anteti ve Kuzey Oku’ yla Planlar Makansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun istenilen ölçekte hazır şablonlar ile baskıya verilebilmektedir.Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

  • Page:
    Kent Planlama Uygulamaları — Kent Planlama Uygulamaları, kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına, ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.
 

Akademik Bildiriler

 

İndirilebilir Dökümanlar 

Planet 7 Yardım

Eğitim İçerikleri