Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sorgu Sonucu Rapor Nesnesi

Açıklama

Sorgu Sonucu Rapor nesneleri,

 • Raporda seçilen sorgunun sonucunun grid, grafik yada tematik olarak görüntülenmesini sağlar.
 • Rapor tasarım ekranında Alanlar sekmesinden bir Sorgu yada Şablon nesnesinin rapora sürüklenip bırakılmasıyla oluşan nesnelerdir.

Rapor tasarım aracı sol panelinden Alanlar -> Obje Adı -> Sorgular kırılımından sorgu veya Şablonlar kırılımından şablon seçilerek rapor alanına taşınır. Nesnenin Netigma Özellikleri tanımlanarak rapora eklenmiş olur.

Nesne Özellikleri

sys.permissionrole: Rapor nesnesini hangi rolün görüntülemeye yetkisi olduğunu gösterir.

netigmatype: Nesnenin tipini belirler. Sorgu Sonucu Rapor Nesnesi ve türevleri (Chart Alt Rapor Nesnesi, Tematik Alt Rapor Nesnesi) için varsayılan olarak NetigmaGrid değerine sahiptir.

rowcount:Grid' de gösterilecek satır sayısını ayarlar. Varsayılan olarak "" (boş string) değerine sahiptir.

gridwidth: Grid' in genişliğini ayarlar.

showfooter: Grid'in altında bulunan taban satırının görünüp görünmeyeceğini ayarlar. true ise görünür false ise görünmez. Varsayılan olarak true deperine sahiptir.

showfilter:Grid' in filtreleme özelliğinin olup olmayacağını ayarlar. true ise filtreleme özelliği vardır false ise filtreleme özelliği yoktur. Varsayılan olarak true değerine sahiptir.

simplegrid:Grid' in basit modda görünüp görünmeyeceğini ayarlar. true ise grid basit modda görünür false ise normal modda görünür. Varsayılan olarak false değerine sahiptir. Basit modda iken grid'in sıralama, sayfalama, sütun genişliklerinin ayarlanabilmesi, filtreleme, satıra odaklanma vb bazı özellikleri kaybolur ve daha basit bir yapıda görünür.

showpager: Grid'in altında bulunan sayfalama satırının görünüp görünmeyeceğini ayarlar. true ise görünür false ise görünmez. Varsayılan olarak true deperine sahiptir.

showcolumnheader: Grid' in sütunlarının başlıklarının görünüp görünmeyeceğini ayarlar. true ise görünür false ise görünmez. Varsayılan olarak true değerindedir.

fontsize:

queryname:

fontsize: Grid'de bulunan yazıların karakter büyüklüğünü ayarlar. Varsayılan olarak 12 değerine sahiptir.

criteria: Grid' in göstereceği sorguya eklenecek kriterleri belirler. Gösterilecek sorgu sonucunun filtrelenmesini sağlar.

 

Criteria Örnekleri:

PARSEL.OBJECTID=5 
PARSEL.OBJECTID={F@PARSEL.OBJECTID}{F@PARSEL.OBJECTID} // aktif satırdaki objectID değerini döner.
PARSEL.OBJECTID>5 OR PARSEL.OBJECTID<16  
PARSEL.IL_ID={USER@IL_ID}

Parsel tablosundaki IL_ID kolonu değeri, aktif Netigma kullanıcısının ili ile aynı olan kayıtları eşleştirir

{USER@IL_ID} : Aktif kullanıcı adını döndürür.

Daha fazla parametre için BKZ : Genel Değişkenler (Parametreler)

{Q@EXPR}

Sayfa URL'i içindeki "EXPR" isimli QueryString değerini alır. Bu değerin yukarıdaki örneklerdeki gibi criteriaExpression sözdizimine uygun olması beklenir.

 

EXPR değeri tipik olarak Rapor penceresi rapor nesnesi tarafından doldurulur. Rapor penceresi rapor nesnesi, örneğin Navigation Bar üzerinde yapılan seçimi kendi içindeki rapor sayfası URL'sine şu şekilde ekler :

../rapor.aspx?RaporAdi=GEOMAHALLE.EtkilesimliRapor&EXPR=MAHALLE.MAHALLE_KODU=6

Bu değer rapor içindeki örneğin Sorgu Sonucu Rapor Nesnesi'nin criteria özelliğine yazılan {Q@EXPR} değeri ile alınır.

viewstyle: Sorgu sonucunun gridde gösterilmesi için bu özellik Grid değerine sahiptir.

viewstylecustomattributes: Noktalı virgül ile ayrılmış anahtar:değer metinleri birleşimidir. Nesne için detay özelliklerinin ayarlanabilmesini sağlar.

visible: Nesnenin görünürlüğünü ayarlar. True ise görünür, False ise görünmez.

hidegridifdataisempty:  

nopagermaxrowcount:

gridflags: Raporun gösterileceği grid' in görünümü düzenlemeye yarar. Alabileceği değerler şunlardır.

 • Varsayılan değeri 0' dır, hiçbir değer yazılmazsa da 0 değerini alır. 
 • 2: Arama satırını gizler.
 • 4: Sütunların sayfaya tam yerleşmesini sağlar.
 • 8: En alt satırı (sayfalama ve özet bilgisinin gösterildiği satırı) gizler.
 • 16: Sayfalamayı iptal eder.
 • 32: Satır seçme sütununu(checkbox içeren ilk sütunu) gizler.

 

Yukarıdaki seçeneklerden birkaçı kullanılacaksa değerleri toplanarak kullanılır.

Örneğin;

 arama satırını gizlemek ve alt satırı gizlemek için (2+8) 10 değeri girilir.

ÖNEMLİ

 gridflags özelliği ile raporun showpager, showfilter ve show footer özellikleri çakışmaktadır. Bu sebeple aşağıdaki kurallar işletilmektedir.

 • showfooter false ise veya Grid Flagte Alt satırı gizle seçeneği kullanılmışsa alt satır gösterilmez.
 • showfilter false ise veya Grid Flagte Arama satırını gizle seçeneği kullanılmışsa arama satırı gösterilmez.
 • showpager false ise veya Grid Flagte Sayfalamayı kapat seçeneği kullanılmışsa sayfalama yapılmaz.

 

Alt Nesneleri

 • Chart Alt Rapor Nesnesi
 • Tematik Alt Rapor Nesnesi

 

 Ekran Görünümü

Aşağıda sadece grid olarak alınmış raporun ekran görüntüsü yer almaktadır. Görüldüğü gibi, rapor içeriğinde sorgu sonucu listelemek için kullanılmaktadır.