Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Veri

Coğrafi bilgi sistemleri temel bileşenlerinden birincisi CBS verileridir. CBS projelerinde veriler en temel gereksinimi oluştururlar. CBS projelerine harcanan toplam proje süresinin ve projeye maliyetinin %70-80’ini CBS proje verileri oluşturmaktadır.

CBS verilerinin en önemli özelliği mekânsal ve mekânsal olmayan özellikleri bir arada tutabilme yetenekleridir.

CBS verileri düzenli yapıda üretilen, depolanan ve yönetilen verilerdir. CBS verileri bu düzenli yapıları sayesinde masaüstü, web ve mobil ortamlarda yönetilebilerek  ‘birlikte çalışabilirlik’e imkan sağlarlar.

CBS verileri ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri (İVTYS) içerisinde depolanırlar. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin sunduğu esneklik sayesinde kolaylıkla güncellenebilir, sorgulanabilir, raporlanabilir ve analiz edilebilirler.

Meta Veri

Metaveri, ‘verinin verisi’ demektir. Coğrafi bilgi sistemlerinde üretilen ve kullanılan verilerin doğruluğu, güvenilirliği ve standardizasyonu son derece önemlidir. Bu nedenle verilerin kimliği olan metaveriler CBS’de büyük önem arz ederler.

Metaveri, veriye ulaşım, veriyi paylaşım ve verinin kullanıma açılan veri katmanları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlar.  Bir veriye ait meta veri bilgisi, verinin kim tarafından ne zaman, hangi projeksiyon ve koordinat sisteminde hangi formatta üretildiği, ölçeği, konum ve öznitelik doğruluğu gibi çok önemli bilgileri içerir.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) metaveri standartları belirlenmiş (?).

  • No labels