Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ayır

Section
Column
width40%
Info

3194 sayılı imar kanununun 15 nci ve 16 ncı maddeleri uyarınca, bir parselin iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir. İşlemin amacı, tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi sağlamaktır.

Info

Ayırma işlemi, parselasyon niteliğinde olan ve parselasyon niteliğinde olmayan olarak ikiye ayrılır. Parselasyon niteliğinde olan ayırma kamu hizmetlerine terk edilecek yol, yeşil alan, otopark gibi alanları kapsamında bulunduran ayırma işlemidir. Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma ise, kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.

İşlem dialoğunda;

Info
Parsel ListesiAyrılacak olan parseller burada listelenir. Buraya gelen parseller PARSEL tabakasındadır ve ekrandan okunurlar. Aşağı yukarı ok butonları kullanılarak istenilen parsel bulunabilir. Ya da klavyeden parsel numarası yazılarak ilgili parsele ulaşılabilir. Parsel seçimi fare ile çift klik yapılarak sağlanır.
Ayrılacak ParselSol tarafta yer alan ve fare ile çift klik yapılarak seçilen parsel numarası görüntülenir.
Grafikten SeçAyrılacak olan parselin ekrandan seçilmesini sağlar. Bu butona basıldığında ekrana dönülür ve parsel seçilir.
Adalar SeçilebilsinPARSEL tabakası haricinde örneğin ADA_İMAR tabakasındaki alanların seçilmesi sağlanır.
Info
titleParsel Ayır Dialoğu
Expand
titleDik Bölme

 Ayrılacak olan parselin gösterilen kenarına dik olarak (100 grad) bölme yapılır ve istenilen alan miktarı girilir.

Expand
titleParalel Bölme

 Ayrılacak olan parselin gösterilen kenarına paralel alınarak bölme yapılır ve istenilen alan miktarı girilir. Verilen alan miktarına göre paralel mesafe değeri program tarafından belirlenir.

Expand
titleSabit Noktadan Bölme

 Ayrılacak olan parselin gösterilen kenarına göre cephe değeri ve istenilen alan miktarı girilir. Cephe ve alan değeri uygun olursa bölme işlemi gerçekleşir.

Expand
titleCephe Açı

 Ayrılacak olan parselin gösterilen kenarına göre cephe değeri ve bu cepheye göre alınacak olan açı değeri girilir. Cephe ve açı değeri uygun olursa bölme işlemi gerçekleşir.

Expand
titleParalel Mesafe

 Ayrılacak olan parselin gösterilen kenarına paralel alınarak bölme yapılır ve istenilen mesafe girilir. Girilen mesafe değerine göre alan değeri program tarafından hesaplanır.

Expand
titleSerbest

Gösterilen iki nokta arasındaki doğrultu boyunca ya da serbest olarak parsel içinden geçen çok köşeli çizgi ile bölme işlemi gerçekleşir. Bu işlemde herhangi bir alan, mesafe ve açı değeri girilmez. Program tarafından bulunan değerler kabul edilir.

Expand
titleİç Alan

İşleme konu olan parselin içinde kalacak şekilde yeni parsel oluşturma işlemidir. İşlem seçildiğinde alan çevir yöntemi kullanılarak ifraz işlemi yapılır. Örneğin, direk yeri kamulaştırması için bu şekilde bir ifraz yapılabilir.

Expand
titleKalan

 Bölme yöntemleri kullanılarak parsel ayrıldıktan sonra kalan alanı kapatmak için kullanılır. İstenildiğinde bu alanın tekrar bölünebilmesi sağlanır.

Expand
titleAyrılan Alan

Yeni oluşacak alanın gösterilen cepheye göre hangi yönde kalacağı seçilir. Örneğin Paralel yöntemi ile ayrılmak istenen bir alanın yeni oluşacak parselinin sol tarafta kalması isteniyorsa "solda" fonksiyonu seçilir ve bölme işlemi gerçekleşir.

Expand
titleAyrılabilecek Parseller

Ayrılmak için seçilen parsel ile bölme sırasında kalan parseller burada görünürler. Burada aktif yapılan alan ayrılır.

Info
titleİşlem Sonucu
 • Ayrılan parseller PASIF_PARSEL tabakasına atılır ve tabakaları kapalı olur. Yani eski durumlarını korurlar. Fakat bu parseller dengelemeye katılmazlar.
 • Oluşan yeni parsel ise PARSEL tabakasına atılır ve dengelemeye katılır.
 • Ayırma sonucu oluşan yeni parsel numarası, ada içinde kalan en son numarayı alır. Örneğin 109 nolu adanın en son parsel numarası 5 ise, yeni parseller 6,7,8, vb.. olacaklardır.
 • Aynı ya da daha önce kullanılmış olan parsel numarası tekrar verilemez. Yani geriye dönük olarak parsel numarası verilemez.
 • İşlem sonunda alan dengelemeleri yapıldığından oluşan yeni parselleri tapu alanları da işlenmiş olacaktır.
Info
titleNasıl Yapılır?
 • İşleme girildiğinde çıkan dialogda sol taraftan işleme girecek parsel çift klik ile seçilir.
 • Ya da "Grafikten Seç" butonu ile ekrandan işleme giren parsel seçilir.
 • Ayırma yöntemi belirlenir.
 • Belirlenen yönteme göre ilgili parselin cephesi, hattı, köşesi ya da serbest noktası tıklanır.
 • Belirlenen yönteme göre alan ya da mesafe değeri girilir.
 • Parsel no otomatik gelir. Eğer oluşan parsel bölünmeye devam edecekse "Bu Parsel yeniden Bölünecek" ikonu seçili yapılmalıdır.
 • Eğer bölünme devam etmeyecekse parsel no kabul edilir ya da kullanıcı tarafından değiştirilir.
 • Bu şekilde ayırma yöntemleri kullanılarak işleme devam edilir.
 • İşlem sonucu raporlanır.
 • Dengeleme kriterleri seçilir.
 • Dengeleme raporu alınır ve kapatılır.
 • İşlem sonucu ekranda gözlemlenir. 

 

 

Column
width60%