Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width40%
Info
iconfalse

İmar planlarının uygulanışı sırasında taşınmaz mal maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak imar planına uygun biçimde taşınmazın tamamının veya bir kısmının kamu yararına (yola, yeşil alana, parka) terk edilmesi işlemidir. 3194 sayılı imar kanununa göre tescile konu bir işlemdir.

İmar planlarına göre bu gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına veya tevhidine izin verilmez.

Info
iconfalse
titleİşlem Sonucu
  • Yola terk edilen alanlar PARSEL tabakasına atılır.
  • Yola Terk yapılan parsel PASIF_PARSEL tabakasına gider. Terk yapıldıktan sonra kalan parsel ise yine PARSEL tabakasında ve ayın isimde olur. Yani ismini korur.
  • Yola Terk sonucu oluşan yeni parsel numarası, parsel adı sonuna "Y" eki alarak isimlenir. Örneğin 108/1 nolu parselin yola terk edilen bölümünün adı "1Y1" olacaktır.
  • İşlem sonucunda istenirse dengeleme yapılabilirotomatik olarak dengeleme işlemi yapılır ve yeni parsellerin tapu alanları hesaplanır.
  • Yola terk yapılan parsel kesilir ve bir önceki alan değerini korumaz.

Column
width60%
Warning
iconfalse

İşlemin yapılabilmesi için terk edilecek alanlar "YOLA_TERK" tabakasında çizilerek kapatılmış olmalı ve terk yapılacak parsel içinde kalmalıdır.

...