Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Localtab Group
Localtab
activetrue
titleUygulama
Column
Info
iconfalse
Info
iconfalse

Veri tabanı; Birbirleriyle ilişkili olan verilerin sistematik yapıda bir düzen içinde tutulduğu yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir ve anlamlandırılabilir bilgiler topluluğudur.

İlişkisel veritabanı sistemi verilerin tablolarda satırlar ve sütunlar halinde tutulduğu  ve veri tutarlığını sağlayan bir sistemdir.

Image Modified


GIS yapısında oluşturulacak proje için Veritabanı tasarımı aşağıdaki gibidir. JEOLOJI adında Access(.mdb) bir Veritabanı dosyası oluşturulacaktır. Şemada belirtildiği gibi FORMASYON, FAY ve SONDAJ isimlerinde tablolar oluşturulup her bir tabloya alanlar (kolon) tanımlanacaktır.

Image Modified