Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width100%

Loglama ve Raporlama

Kullanıcı loglama ve raporlama için logserver arayüzünden tarih aralığı vererek sisteme login ve logout olanları takip edebilir ve raporlayabilir.