Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Mahalle

 

Section
Column
width40%
Info

Proje içine mahalle sınırlarını çizmek ve adını vermek için kullanılır. Oluşturulan mahalle sınırları MAHALLE tabakasına atılır.

İşleme girildikten sonra mahalle sınırı çizilir ve çıkan dialogdan adı yazılır. Eğer veri tabanı ile (IK) çalışılıyorsa mahalle bilgileri ilgili tabloya otomatik olarak işlenecektir.

Info

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yapı geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut yapı geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Column
width60%