Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Ada

Section
Column
width40%
Info

İmar ve kadastro adalarını oluşturmak ve bunlara isim vermek için kullanılır. Oluşan adalarda ayırma işlemleri ve buna bağlı olarak dengeleme yapılabilir. Oluşan adalar “ADA_IMAR” ve “ADA_KADASTRO” tabakasına atılırlar ve köşe nokta numaraları otomatik olarak verilir. Hem veri tabanı ilişkili hem de veri tabanı ilişkisi olmadan işlem yapılabilir.

Info

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Ada geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut ada geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Info

İşlem sonunda ada tipi (İmar ya da kadastro) seçilir ada adı girilir.

Column
width60%