Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Variation Coefficient

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Litolojilere ait ortalama kalınlık ve kalınlığın değişim katsayısını hesaplamak için kullanılan analiz aracıdır. Bir serinin standart sapmasının aritmetik ortalamasına bölünüp 100 ile çarpılması sonucu elde edilen değere değişim katsayısı adı verilir. Değişim katsayısının ölçü birimi yoktur. Değişim katsayısı farklı serilerin değişkenliklerini kıyaslamada iyi bir ölçü olabilir. It is an analysis tool used to calculate the average thickness of lithologies and the coefficient of variation of thickness. The value obtained by dividing the standard deviation of a series by its arithmetic mean and multiplying by 100 is called the coefficient of variation. The coefficient of variation has no unit of measurement. The coefficient of variation can be a good measure to compare the variability of different series. 

Note
iconfalse

Madencilik pratiğinde; litoloji veya aralığa ait ortalama kalınlık hesaplandıktan sonra, standart sapma hesaplanır. Bulunan standart sapma, aritmetik ortalamaya bölünüp 100 ile çarpıldığında değişim katsayısı hesaplanırIn mining practice, after calculating the average thickness of the lithology or interval, the standard deviation is calculated. The coefficient of variation is calculated when the standard deviation found is divided by the arithmetic mean and multiplied by 100

Info
iconfalse

Hesaplanan değer 1' in altındaysa litoloji/aralık kalınlıkları çok sık değişiklik göstermiyor demektir. Modelleme süreçlerinde kullanılan grid aralıkları arasındaki mesafe uzun olabilir. 

Hesaplanan değer 1' in üzerindeyse litoloji/aralık kalınlıkları çok sık değişiklik gösteriyor demektir. Doğru bir modele ulaşabilmek için grid aralıkları arasındaki mesafe daha kısa belirlenmelidir. 
SeçenekOptionAçıklamaDescription
Sondaj GrubuDeğişim katsayısı hesaplanmak  istenen sondaj gruplarının seçildiği alandır. Çoklu grup seçimi yapılabilmektedir. 
Veri TipiHesaplama için litoloji veya aralık seçiminin yapıldığı alandır. 
Aralık TipiVeri tipi Aralık seçildiği zaman aktif olan alandır. Bu alandan damar, oksidasyon, sülfür, alterasyon aralık tipleri ile daha öncesinde aralık birleştirme ve istif tanımlama işlemleri ile üretilen aralıklar seçilebilir. 
HesaplaHesapla işlemi ile seçilen parametrelere göre ortalama kalınlık ve değişim katsayısı hesaplanır. 
RaporlaHesaplanan ortalama kalınlık ve değişim katsayısı değerlerinin dışarıya excel olarak raporlanmasını sağlar. 
Ortalama KalınlıkSeçilen litoloji veya aralıklara ait ortalama kalınlık değerinin hesaplandığı alandır. 
Değişim Katsayısı

Değişim katsayısı projede bulunan litoloji/aralık kalınlıklarının değişim sıklığını belirlemek için kullanılır.  

Warning
Borehole GroupThis is the area where the drilling groups to be calculated for the coefficient of variation are selected. Multiple group selection is possible.
Data TypeThis is the area where lithology or interval selection is made for calculation.
Interval typeThe data type is the field that is active when the Interval is selected. From this area, vein, oxidation, sulfur, alteration interval types, and intervals previously produced by interval merging and stack definition processes can be selected.
CalculateThe average thickness and coefficient of variation are calculated according to the selected parameters with the calculation process.
ReportIt allows the calculated average thickness and coefficient of variation values ​​to be reported in Excel.
Average ThicknessThis is the area where the average thickness value of the selected lithology or intervals is calculated.
Variation Coefficient

The coefficient of variation is used to determine the frequency of change of lithology/interval thicknesses in the project.

Warning

If the calculated value is below 1, it means that the lithology/interval thicknesses do not change very frequently. The distance between grid intervals used in modeling processes can be long. 

If the calculated value is above 1, it means that the lithology/interval thicknesses change very frequently. In order to achieve an accurate model, the distance between grid intervals should be determined shorter.

Column
width40%