Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Stratigraphic Modeling | Interval Separation

HTML
<!-- Bu HTML makrosunu silmeyin -->
<style>
.hidden-mobile { display: none; }
</style>
Section
Column
width60%
Info
iconfalse

Modelleme tanımları içerisinde cevher olarak seçilen litoloji/aralıklar içerisinde kalan pasa (ara kesme) hacmi hesaplanır. 

Warning

Bu hesabın yapılabilmesi için Modelleme Tanımlarında "Cevher" seçeneğinin işaretli olması ve "Modelleme Tanımları / Gelişmiş Ayarlar" içerisinde bulunan "Minimum Pasa Kalınlığı" bilgisi ile  "Min. Cevher/Pasa Ayırma" bilgilerinin dolu olması gerekmektedir. Minimum Pasa Kalınlık değeri altında kalan, modellenecek olan iki cevher litolojisi arasına giren ara kesmeler (pasa) cevhere dahil edilir. Cevhere dahil edilen pasa miktarının belirli bir limit değer altında kalanları cevherden ayırt edilemezler. Ancak belirli bir limit değer üzerindekiler hacimsel anlamda hesaplanabilirler. Bunun içinde Min. Cevher/Pasa Ayırma kriteri kullanılır. Sonuç olarak cevhere dahil edilen minimum pasa kalınlığı altında kalan değer ile min. cevher/pasa ayırma değeri arasında kalan miktar hacimsel olarak pasa hacmini temsil eder. Madencilik operasyonlarında cevher hacminden pasa olarak ayırt edilecek miktarın hesaplanması için bu özellik kullanılmaktadır. The waste volume remaining within the lithology/intervals selected as ore within the modeling definitions is calculated.

Warning

In order to make this calculation, the "Ore" option must be selected in the "Model Definitions" and the "Minimum Waste Thickness" information and "Min. Ore/Waste Separation" information in the "Model Definitions / Advanced Settings" must be filled. The waste that remains below the Minimum Waste Thickness value and falls between the two ore lithologies to be modeled is included in the ore. The amount of waste included in the ore below a certain limit cannot be distinguished from ore. However, those above a certain limit value can be calculated in volumetric terms. In this, Min. Ore/Waste Separation criterion is used. As a result, the amount remaining between the value below the minimum waste thickness included in the ore and the minimum ore/waste separation value represents the waste volume in volumetric terms. This feature is used in mining operations to calculate the amount to be distinguished as waste from ore volume.

Info
iconfalse
Model Tanımlarında birden fazla litoloji veya aralık cevher olarak tanımlanabilir. Bu özellik sayesinde cevher olarak tanımlanmış olan litolojiler arasında kalan ara kesme (pasa) toplam hacmi ve tonajı otomatik olarak hesaplanabilir
SeçenekOptionAçıklamaDescription
Şablon AdıŞablon Tanımla özelliği ile tanımlanmış olan, içerisinde stratigrafik modelleme kurallarının tutulduğu, şablon seçiminin yapıldığı alandır. 
YoğunlukPasa' ya ait yoğunluk bilgisinin girildiği alandır. 
Voronoi Alanlarını GösterSondaj verileri içerisinde belirlenen aralıklarda kalan pasa hacminin hesaplanabilmesi için pasa' ya ait litoloji kalınlığı ve etki alanı (voronoi) çarpımı ile hacim hesaplanır. Hesaplama işleminde kullanılan voronoi alanlarının grafik ekranda gösterilmesini sağlayan seçenektir. 
Toplam Pasa HacimSondaj verileri içerisinde bulunan, cevherli litolojiler arasında kalan pasa' ya (ara kesme) ait toplam hacim miktarıdır. 
Toplam Pasa TonajToplam pasa hacmi ile pasa yoğunluğunun çarpımından elde edilen tonaj miktarıdır. 
Sınır SeçHesaplama yapılmak istenen alan grafik ekrandan seçilebilir. Bu özellik ile seçilen alan içerisindeki cevherli litoloji/aralıklar arasında kalan pasa hesabı yapılır. 
UygulaParametre seçimleri sonrasında sonuçları görebilmek için kullanılan butondur. 
RaporlaHesaplama sonrasında sonuçların excel olarak raporlanmasını sağlayan özelliktir. 
Warning
Template NameIt is the area defined with the Template Definitions feature, where stratigraphic modeling rules are kept and template selection is made.
DensityThis is the field where the density information of the waste is entered.
Show Voronoi AreasIn order to calculate the volume of the waste remaining in the intervals determined in the boreholes data, the volume is calculated by multiplying the lithology thickness of the waste and its impact area (Voronoi). It is the option that allows the Voronoi fields used in the calculation to be displayed on the graphic screen.
Total Waste VolumeIt is the total volume of the waste remaining between ore-bearing lithologies in the borehole data.
Total Waste TonnageIt is the amount of tonnage obtained by multiplying the total waste volume and the waste density.
Select the LimitThe area to be calculated can be selected from the graphic screen. With this feature, the waste remaining between ore-bearing lithologies/intervals within the selected area is calculated.
Apply This is the button used to see the results after parameter selections.
Report It is a feature that allows the results to be reported in Excel after the calculation.
Warning

More than one lithology or interval can be defined as ore in Model Definitions. With this feature, the total waste volume and tonnage between the lithologies defined as ore can be automatically calculated

Column
width40%