Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belli Bir Yükselti ve Yön Etkisinde Yetişen Endemik Bir Bitki Türünün Üretimi İçin Uygun Yer Seçimi

Uygun yer seçimi için bakı ve yükseklik katmanları analiz edilecek ve uygun ağırlıklarda çakıştırılarak sentez haritası oluşturulacaktır.

1.Uygulama veri setini Uygulama Menüsü/Aç ile açınız.

2. Yükseklik ve Bakı Haritaları arazi modeli kullanılarak oluşturulur. Bu işlemler için ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Netcad Mimar iş akış modellerinin tasarlanabildiği bir model oluşturucudur. Girdi verilerinin hazır operatörlerle ilişkilendirilerek oluşan çıktıların aynı model içerisinde tekrardan yeni analizler için girdi olarak kullanılabilmesini sağlar. Bu senaryoda girdi olarak Bakı ve Yükseklik verileri kullanılacaktır.

3.Araçlar menüsü altından Mimar işlemine girilir.

4.Açılan Mimar penceresinde aşağıdaki görselde bulunan operatörlerin eklenmesi sağlanır. Ekranın sol bölümünde bulunan pencereden operatörler seçilir ve çift tıklayarak iş akış penceresine aktarılır.

Raster verilerin okutulması için Raster Veri Kaynağı operatörü eklenir. Raster veriler üzerinde puanlama için Geo Editör operatörü eklenir ve raster veri kaynaklarına bağlanması sağlanır. Proje amacına uygun puan değerleri Geo Editör penceresinden düzenlenir.

Bakı haritasında bulunan yön bilgileri üzerinden puanlama yöntemi ile projelendirme alanında yetiştirilecek bitki türü için en uygun yön olan güney yönüne puanlandırma aşamasında en yüksek puan olan 10 değeri tanımlanmış, diğer yönler için de uygun puanlama GeoEditör yardımı ile gerçekleştirilmiştir.

Projede bulunan yükseklik değerleri 0 ile 130 aralığındadır. Oluşturulan analiz modelinde 52 ile 78 yükseklik aralıkları yetiştirilmesi düşünülen bitki için en uygun yükseklik değerleridir bu nedenle en yüksek puan olan 10 değeri bu aralığa tanımlanmıştır.

5.GeoCalculator penceresinde Formül satırında bulunan üç nokta butonu ile ulaşılan pencerede Hazır Formüller açılır penceresinde bulunan Ağırlıklı Ortalama seçeneği seçilir ve buradan Yükseklik ağırlık değeri %40 ve Bakı ağırlık değeri %60 olarak belirlenir ve Değerleri Normalize Et seçeneği ile pencere kapatılır.

Değerleri Normalize Et; işlem girdilerinin puanlandırmaları farklı değer aralıklarında yapılmışsa bunların sentez aşamasında aynı aralıklarda değerlendirilebilmesi için gerçekleştirilen işlemdir. Bu işlemde piksellere verilmiş olan puan aralıklarına göre ağırlıklandırılarak 100 üzerinden değerlendirilir.

6.GeoFunction to Raster operatöründe Piksel Büyüklüğü 1 olarak tanımlanmış olarak gözlemlenir.

7.Tema Oluştur penceresinde çıktı tema biçiminin Sayısal Aralık olduğu ve aralıkların 10 olarak tanımlandığı görülür ve renklendirmenin de Hue renklerde seçildiği gözlemlenir.

8.İş Akışı/ Çalıştır işlemi ile mevcut iş akışı çalıştırılır ve sonuç harita ekranda gözlemlenir. Oluşan haritada puan değeri yüksek olan alanlar yetiştirilmek istenen bitki için uygun yükseklik ve bakı değerlerine sahip alanlardır.

  • No labels