Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dağıtım 

Netcad Dağıtım, dağıtım projelerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi'nde belirtilen esaslara dayanılarak, grafik proje ile tam etkileşimli olarak gerçekleştirilebildiği TKGM standartlarına tam uyumlu Netcad aracıdır.

*.NCZ dosyası açıldığında dağıtım dosyası da otomatik olarak açılır.

İlgili bütün dosyalar *.NCZ dosyasının kayıtlı olduğu dizinde otomatik olarak oluşurlar.

Eski dağıtım dosyalarının bir kez *.NCZ dosyasına tanıtılması yeterlidir.

Bir kez dağıtım dosyası seçilerek açıldıktan sonra *.NCZ dosyası her açıldığında dağıtım dosyası da otomatik olarak yüklenir.

Dosya

 • Veritabanına bağlı olarak çalışır,
 • *.NIW uzantılı dağıtım dosyası ile birlikte *.MDB uzantılı veritabanı dosyası oluşur,
 • *.NCZ dosyası ile bağlantılı çalışır. *.NCZ dosyası yüklendiğinde bağlı olduğu dağıtım dosyası otomatik olarak yüklenir,
 • Veritabanı dosyası (*.MDB) ile vektörel veriler ilişkilendirilebilir ve grafik sorgulamaları yapılabilir,
 • Aynı dosya içine versiyonlama yapılarak, farklı zamanlarda versiyonlanmış dosyalara istenildiği zaman geri dönülebilir,
 • Dağıtım dosyalarına parola oluşturulabilir,
 • Netmap ile hazırlanan IK şablon yapısındaki verilerden dağıtıma direkt olarak aktarım yapılabilir,
 • TKGM formatlarından (.XML, .MDB, .XLS) Netmap kullanılarak veri aktarımı yapılabilir.

Ayarlar

 • Farklı tiplerdeki kadastro maliklerinin ( Maliye Hazinesi, Devlet Ormanı, Köy Tüzel Kişiliği, Belediye vb) editörlerde farklı renklerde gösterilmesi sağlanabilir,
 • Kadastro ve imar parsellerinin çakışma kriteri verilerek otomatik dağıtım yapılabilir. Bu şekilde imar parsellerinin, içinde bulunduğu ya da çakıştığı parsellere gitmesi sağlanabilir,
 • En az ve en yüksek tahsis miktarları verilerek dağıtımdan sonra raporlanması sağlanabilir. Örneğin; 5.00 m² den az, 5000.00 m² den fazla tahsisler raporlanabilir,
 • Dağıtım sırasında ya da dağıtımdan sonra hisse ya da parsellerin nereye gittiği oklar ile görünebilir,
 • 2400 paydaya göre indirgeme işlemleri yapılabilir,
 • Tahsis birimleri ya da d bazında girilebilir ve işlemler buna göre yapılabilir,
 • Raporlar için hisse sadeleştirmeleri yapılabilir.

İşlemler

 • Toplu olarak veri girme, silme ve değiştirme işlemleri yapılabilir,
 • Pafta adları, alan değerleri, irtifak alanları, ilçe adları, köy ve mevki adları ekrandan otomatik olarak okunabilir ve kolonlara aktarılabilir,
 • Dağıtımı bitmiş kadastro ve imar kayıtları tekrar kullanılmak üzere ayrılabilir,
 • İmarın geriye dönüşümünü sağlamak için, dağıtımı bitmiş imar parselleri kadastro parseline çevrilebilir,
 • İmar ve Kadastro parselleri toplu olarak yeniden numaralandırılabilir.

Raporlar

 • Kadastro Sıralı, İmar Sıralı ve Dağıtım Sıralı raporlar excel ya da CKS formatında alınabilir,
 • Rapor editörü ile kullanıcıya özel CKS raporları tasarlanabilir ya da mevcut CKS raporları değiştirilebilir,
 • Kullanıcıya özel excel rapor şablonları tasarlanabilir,
 • Kırmızı tapu, beyaz tapu, birleştirilmiş tapular ve kat mülkiyeti tapuları oluşturulup basılabilir.

Kontrol

 • Dağıtım kontrol raporu ile maliklerin parsel sayıları, mülkiyet durumları (özel, mera, orman vb.), hisse durumları, DOP alınan/alınmayan parsel sayıları, OKA alınan/alınmayan parsel sayıları, dağıtımı yapılan/yapılmayan kadastro ve imar parselleri sayıları raporlanabilir,
 • Kadastro ve İmar parselleri çakıştırılarak imar parselinin kadastro parselleri ile çakışma durumu, bulunduğu kadastro parseli, çakışma oranı, bulunduğu adaya tahsis oranı ve gittiği parseller raporlanabilir,
 • Kadastro parsellerinin plandan gelen PL_ tabakaları ile çakışma durumu ve ne kadarının bu alanlar içinde kaldığı raporlanabilir.
 • Mininum ve maksimum tahsis kriterlerinin dışında dağıtım yapılan parseller raporlanabilir.
 • İmar parsellerinde kalan kontrolü yapılabilir.
 • 2400 hisse pay kontrolü yapılıp raporlanabilir.
 • Dağıtım işleminin yapılması sırasında tapu kayıtlarında değişiklik olması durumunda, güncel tapu kaydı ile dağıtımdaki malikler karşılaştırılarak değişiklikler raporlanır.

Dağıtım

 • Grid yapısı üzerinden veri girişi sağlanır.
 • Editörlerde ki kolonlar kapatılıp açılabilir.
 • Kolonların gruplaması yapılabilir.Örneğin; adı soyadı kolonuna göre gruplama yapılarak ilgili maliklerin bilgileri filtrelenebilir.
 • Dağıtım editörü içinden ekran ile etkileşimli sorgular yapılabilir.
 • Pay kontrolleri yapılabilir ve hatalı olan payların düzeltilmesine imkan sağlanır. 
 • DOP hesabı ortak katılım alanları göz önüne alınarak yapılabilir.
 • Eski DOP Oranı olması durumunda hesaplamalar buna göre yapılabilir ve dağıtıma girebilir.
 • Veraset bilgileri hisseli ya da hissesiz girilebilir.
 • Verasetten iştirak olması durumunda hisse bilgileri sorunsuz olarak aktarılabilir.
 • Değişik seçeneklerde sıralama işlemleri yapılabilir.
 • Dağıtım sonunda hisselerin nereye gittiği ya da nereden geldiği sorgulamaları yapılabilir.
 • İmar parsellerinin ve imar adalarının nereden geldiği sorgusu yapılabilir.
 • Sorgulama işlemleri grafik ekranda etkileşimli olarak gösterilebilir ya da sonuçlar text olarak alınabilir.
 • İmar parselleri otomatik olarak ekrandan imar kayıtlarına aktarılabilir.
 • Otomatik dağıtım yapılabilir. İmar parsellerinin kadastro parselleri ile çakışma kriterine göre hisseli ya da sıradan dağıtım işlemi tek seferde gerçekleştirilir.
 • OKA değerleri hisse oranlarına göre otomatik dağıtılabilir.
 • Kadastro parselini dağıt işlemi ile hisselerin hepsi ya da bir kısmı seçilerek ilgili imar parsellerine hisseleri oranında otomatik dağıtılabilir. İşlem sırasında seçilen imar parsellerinin toplam tahsis miktarları ve seçilen hisselerin toplam tahsis miktarları dinamik olarak görünür.
 • Dağıtım editöründen seçilen hisseler ekran üzerine sürükle bırak yapılarak tahsisleri yapılabilir. İşlem sırasında ekran üzerinde 1 den fazla parsele dinamik olarak dağıtım sağlanabilir.
 • Sürükle bırak ile yapılan dağıtım sırasında ekrandaki imar parsellerinin doluluk oranı görünebilir ve doluluk oranına göre farklı renklerde görünebilir.
 • Editör üzerinde yapılan dağıtım sırasında da imar ve kadastro parsellerinin doluluk oranları dinamik olarak izlenebilir.
 • Sürükle bırak ile yapılan dağıtım sırasında seçili hisselerin gidebileceği parseller dinamik olarak görünür. Gidebileceği parseller içinde bulunduğu parsel ile çakışan ve içinde kalan parsellerdir.
 • Grafik ekran üzerinde parsel hatlarının çekilmesi ya da uzatılması ile düzeltme yapılabilir. İşlem sonunda dağıtım editöründe kadastro ve imar tahsisleri dinamik olarak güncellenir.
 • Tahsisleri dolmamış imar parselleri ekranda farklı renkte gösterilebilir ve raporu alınabilir.
 • Kadastro ve imar parsellerinin malikleri ekrana yazdırılabilir.
 • Dağıtım işlemleri toplu ya da manuel geri alınabilir.
 • Tespit cetvelleri doldurularak bu cetveller üzerinden dağıtım yapılabilir.
 • No labels