Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Web Sayfası İçin Tıklayınız...

Stratigrafik Modelleme (Yeni Ürün)

NETPROMine Stratigrafik Modelleme ürünü ile yataklanma yapısı gösteren madenlerde, litoloji ve aralık bilgilerini kullanarak ; jeolojik yaş, süreklilik, birimler arası ilişki gibi kural tanımları ve yapısal faktörleri birlikte değerlendirerek, otomatik olarak jeolojik model üretir.
Bu ürün ile; 
 • Sondajlar arasında korelasyon yapabilir,
 • Sondaj aralık tanımlamaları yapabilir,
 • Aralık düzenlemeleri ve renkli gösterim yapabilir,
 • Jeolojik istif tanımlamaları yapabilir,
 • Aralık tanımlarını birleştirerek, ana ve alt cevher damarlarını modelleyebilir,
 • Şablon oluşturma özelliği sayesinde bir proje içerisinde farklı parametreler ile birden fazla model üretebilir, 
 • Model Tanımları ile tek ekran üzerinden yaş, süreklilik, birimler arası ilişki ve fay tanımlamalarını yapabilir,
 • Ters Uzaklık, FEM (Sonlu Elemanlar Yöntemi), RBF (Radyal Bazlı Fonksiyonlar) modelleme yöntemlerini kullanarak yüzey ve katı model üretebilir,
 • Üretilen yüzey ve katı modelleri jeolojik yaşa göre otomatik olarak sıralayıp dinamik model gösterimi yapabilir,
 • Üretilen stratigrafik modelleri topografya ile sınırlayabilir,
 • Sondaj grup bazlı modelleme yapabilir,
 • Aralık ayırma özelliği ile cevher içerisinde kalan ara kesme (pasa) miktarını otomatik olarak hesaplayabilir,
 • Geliştirilen analiz araçları ile yöne bağlı değişim analizi yapabilir ve değişim katsayısı hesaplayabilir,
 • Gelişmiş raporlama araçları ile sondaj komşu, litoloji detay, aralık detay raporu ve hacim raporunu otomatik olarak üretebilirsiniz.


Daha fazlası için hemen kullanmaya başlayın... 

Yardım dokümanı için tıklayın...

Yenilenen Ribbon Grup Yapısı

Yenilenen ribbon grup yapısı sayesinde;
 • Kullanımı kolay arayüz,
 • Yeni ikon tasarımları ile kullanıcıyı daha iyi yönlendirebilen menüler,
 • Hızlı erişim araç çubuğu ile özelleştirilebilir menüler,
 • Yenilenen grup yapısı ile NETPROMine yeteneklerini daha etkin kullanılabilirsiniz;
  • Giriş - Çizim ve Düzenleme Araçları
  • Modelleme  - Klasik Modelleme Yetenekleri
  • Örtük  - İmplicit Modelleme Yetenekleri
  • Stratigrafik - Stratigrafik Modelleme Yetenekleri
  • İstatistik - İstatistik ve Jeoistatistik Araçlar
  • Pencere - Navigasyon ve Görüntüleme YetenekleriSondaj Korelasyon Özelliği ile Damar Ayrımı Yapmak Daha Kolay

Sondaj korelasyon yeteneği ile;
 • Liste veya grafik ekrandan seçim ile istediğiniz sondaj verilerini 2B grid ekranında (kanvas) yan yana dizebilir,
 • Sondajlar üzerinde aralık tanımlamaları yapabilir,
 • Sondaj litoloji ve aralıklar üzerinde desen görüntüleyebilir,
 • Aralık ekleyebilir ve güncelleyebilir,
 • Her bir litoloji veya aralığa ait detay özelliklere anlık olarak ulaşabilirsiniz. 

Aralık Seçimi ve Gösterim Özelliği ile Farklı Niteliklere Sahip Aralıkları Tanımlayabilme

Aralık tanımlama yeteneği ile;
 • Farklı özelliklere sahip (damar, oksidasyon, sülfür, alterasyon) aralıkları tanımlayabilir,
 • Tanımlanan aralıkları grafik ekranda sondajlar üzerinde tematik olarak gösterebilir,
 • Aralık tanımlarını lejant olarak gösterebilir, lejant üzerinden seçim ile grafik ekranda ilgili litoloji ve aralıkları işaretleyebilir, 
 • Tanımlanan aralıkları grafik ekrandan veya korelasyon ekranından pratik bir şekilde düzenleyebilirsiniz.Otomatik İstif Oluşturma Özelliği

Bu özellik ile stratigrafik modelleme süreçlerinde belirlenen litolojilerin yaş ilişkilerini göre otomatik istif tanımlanabilir.
Geliştirilen bu araç ile;
 • Aynı istif içerisinde yer alacak olan ilişkili litolojileri seçebilir,
 • Seçilen litolojilerin başlangıç ve bitiş kotlarını otomatik olarak olarak hesaplayabilir, 
 • İstif göster özelliği ile tanımlanan istife ait başlangıç ve bitiş çizgilerini gösterebilir,
 • İstif tanımı içerisinde yer alan litolojiler dışında kalan, istife ait tüm ara litolojileri listeleyebilir,
 • İstife ait aralık tanımlarını kullanarak otomatik model üretebilirsiniz.  Aralık Birleştirme Özelliği ile Ana Damar & Alt Damarları Modelleme Kolaylığı

Aralık birleştirme özelliği ile;
 • Ana damar, alt damar olarak ayrılmış olan, cevher damarlarını modelleyebilir,
 • Birleştirilen aralıkları otomatik olarak birleştirilen aralık grubuna atayabilir,
 • Aralık birleştirme işleminde minimum cevher kalınlığı ile minimum pasa kalınlığı parametrelerini kullanabilir,
 • Kullanılan bu parametreler ile damarların birleşeceği ve ayrılacağı alanları belirleyebilir,
 • Modelleme tanımları ile birleştirilen aralıklara ait yüzey ve katı modelleri otomatik olarak üretebilirsiniz. 

Şablon & Modelleme Tanım Ekranları ile Kapsamlı Stratigrafik Kural Tanımlamaları

Şablon ve Model Tanımlama ekranları sayesinde, stratigrafik kuralları toplu halde tanımlayarak, gelişmiş modelleme parametreleri kullanılabilir. 
Şablon & Model Tanımlama ekranları ile;
 • Proje içerisinde farklı parametreleri kaydedebileceğiniz birden fazla proje şablonu oluşturabilir,
 • Aktif proje şablonu seçebilir, farklı ekranlarda otomatik olarak aktif proje şablonu kullanabilir,
 • Stratigrafik modelleri topografya ile sınırlayabilir,
 • Seçilen sınır veya etki alanı belirlenen grid içerisinde model üretebilir, 
 • Farklı modelleme yöntemlerini (Ters Uzaklık, FEM, RBF) kullanabilir,
 • Litoloji, aralık ve koordinat seçimi ile seçilen litoloji veya aralıkları modellemeye dahil edebilir,
 • Stratigrafik kuralları tanımlayabilir;
  • Seçilen litoloji veya aralıklara ait jeolojik yaş sıralaması yapabilir,
  • Birimler arasında süreklilik (yatay) ve ilişki (düşey) tanımlayabilir, 
  • Yapısal unsurları (fay) stratigrafik modellemeye dahil edebilir,
  • Cevher veya cevherli litolojileri seçerek, pasa hesabı yapabilir, 
 • Gelişmiş modelleme parametrelerini tanımlayabilir,
 • Otomatik olarak üretilecek olan çıktı türünü; yüzey, katı model yada her ikisi olarak tanımlayabilirsiniz. 

Model Üret Özelliği ile Otomatik Model

Aktif şablonda tanımlanmış olan kural ve parametrelere göre otomatik model üretilir. 
Model üret özelliği ile;
 • Grafik ekrandan seçilen sınıra göre model üretebilir, 
 • Sınır seçimi yapmadan sondaj limitlerine göre model üretebilir,
 • Gelişmiş ayarlarda tanımlanmış olan grid etki mesafesine göre, grid içerisinde kalacak şekilde model üretebilir, 
 • Seçilen sınır veya grid etki mesafesine göre, üretilen litoloji veya aralık yüzeylerini sınıra kadar otomatik olarak uzatabilirsiniz. 

Model Gösterim Özelliği ile Yaş Sırasına Göre Dinamik Görüntüleme

Stratigrafik modelleme sonrası üretilen yüzey ve katı modellerin, yaş sırasına göre otomatik olarak gençten yaşlıya göre sıralanarak, farklı gösterim özellikleri ile görüntülenmesi için kullanılır.
Model gösterim özelliği ile;
 • Aktif şablon seçimi yapabilir,
 • Yüzey ve katı model seçilerek gösterim yapılabilir,
 • Seçilen tek model, tüm model veya aralık gösterimi sağlanabilir,
 • Kesit işlemleri ile birlikte kullanılabilir,
 • Stratigrafik modelleme sonrası dinamik olarak değerlendirme yapabilirsiniz. 

Fayları Jeolojik Yaşlarına Göre Sıralayarak, Stratigrafik Yüzeylere Toplu Halde Uygulayabilme

Stratigrafik modelleme ile üretilen yüzeylere, modelleme esnasında veya sonrasında faylar toplu halde uygulanabilir. 
Fay özelliği ile;
 • Grafik ekrandan seçerek veya excel' den toplu halde okutarak projeye fay ekleyebilir,
 • Fay' a ait düşey atım, yatay atım ve eğim parametrelerini tanımlayabilir,
 • Fay düzlemini, düzlem uzatma miktarı belirleyerek model üzerinde görüntüleyebilir,
 • Bir veya birden fazla fayı seçilen yüzeye toplu halde uygulayabilir,
 • Sadece seçilen litolojilere fay uygulayabilir, gömülü fayları modelleyebilir,
 • Farklı doğrultularda farklı atım ve eğim parametresi tanımlayabilir,
 • Yüzeye uygulanan fay düzlemini vektör olarak üretebilir, 
 • Fay düzlemini temizleyerek, atım uygulanan alanda boşluk oluşturabilirsiniz,
 • Fayları seçilen yüzeylere uygularken, farklı modelleme yöntemlerini kullanabilirsiniz. 

Yöne Bağlı Değişim Analizi ile Jeoistatistik Doğrulama

Yöne bağlı değişim analizi; sondaj verileri (örneklem, ham örneklem) ile blok kestirim değerlerinin, belirlenen yönlerde ve kesit aralıklarında karşılaştırılmasını sağlayan özelliktir. Bu özellik sayesinde farklı hesaplama yöntemlerini kullanarak gerçek değerler ile kestirilmiş değerler arasında kesit bazlı karşılaştırma yapılabilmektedir. Jeoistatistik kestirimlerin doğruluğunu analiz etmek için bu aracı kullanılabilir. 

Litoloji Kalınlığı ve Değişim Katsayısı Hesaplayabilme

Litolojilere ait ortalama kalınlık ve kalınlığın değişim katsayısını hesaplamak için kullanılan analiz aracıdır. Stratigrafik modelleri oluşturmak için kullanılan yöntemlerdeki, en doğru grid aralığını belirlemek için bu analiz aracı kullanılabilir.

Aralık Ayırma Özelliği ile Cevher Modeli İçerisinde Kalan, Pasa Hacmini Hesaplayabilme

Stratigrafik modelleri üretirken, bir veya daha fazla, cevher olarak tanımlanmış olan litoloji/aralık modeli içerisinde yer alan pasa (ara kesme) miktarını hacimsel olarak hesaplamak ve raporlamak için kullanılan analiz aracıdır. Bu araç ile hesaplama yapılan voronoi etki alanlarını da grafik ekrana çizdirilebilir. 

Gelişmiş Raporlama Araçları ile Komşu Sondaj, Litoloji, Aralık ve Hacim Raporlayabilme

Stratigrafik modelleme öncesi veya sonrasında kullanılabilecek raporlama araçları ile detaylı raporlar üretilebilir. 
Raporlama araçları ile;
 • Komşu sondajlar ve aralarındaki mesafeleri hesaplayabilir,
 • Litoloji/Aralık başlangıç, bitiş derinlikleri, kalınlıkları ve bir sondaj üzerindeki toplam kalınlıklarını hesaplayabilir,
 • Litoloji/Aralıkları temsil eden katı modellere ait hacim ve toplam hacim değerlerini raporlayabilirsiniz. 

"NETPROMine modelleme, kaynak kestirimi, açık ocak  ve yeraltı tasarımı, açık ocak optimizasyon süreçlerinde entegre araçlar sunan, madencilik operasyonlarını sorunsuz bir şekilde planlamak ve yönetmek için kullanılan, 3B maden tasarım çözümüdür."

"NETPROMine, maden jeologlarının, maden ve harita mühendislerinin, araştırmacılar ve akademisyenlerin tüm gereksinimlerini karşılar ve esnek çözümler sunar."

JEOLOJİK MODELLEME

NETPROMine Jeolojik Modelleme modülü gelişmiş bir arama ve kaynak tahmin projesinde ihtiyaç duyulan; 3B görselleştirme, sondaj data yönetimi, yüzey, katı ve blok modelleme araçları ile istatistik ve jeoistatistik işlevleri kullanarak projeleri yönetmek ve analiz etmek için güçlü araçlar sunar. Jeolojik modelleme ürünü her kurulumda bulunması gereken temel bir bileşendir. Açık Ocak Planlama, Optimizasyon ve Yeraltı Planlama ürünleri bu temel bileşen üzerinde çalışmaktadır.

Teknik BroşürAÇIK OCAK PLANLAMA

NETPROMine Açık Ocak Planlama modülü ile projelerinizi tüm aşamaları ile tasarlayabilir, tek bir adımda değişikliklerinizi güncelleyebilirsiniz. Ocak içi rampalarınızı ocak çizgileri ile birlikte otomatik olarak üretebilir, editleyebilir, tüm katı ve blok model oluşturma işlemleri ile hacim sonuçlarını ihtiyaca göre otomatik olarak raporlayabilirsiniz. Bu modül ocak tasarımı, pasa/stok tasarımı, atık barajı tasarımı, ocak pasa arası yol tasarımı ve patlatma patern tasarım projeleriniz için pratik çözümler sunar.

Teknik Broşür

AÇIK OCAK OPTİMİZASYONU

Optimizasyon ürünümüz ile uzun dönem üretim aşamalarını optimize edebilirsiniz. Bir mineral kaynağı ile bir dizi ekonomik ve metalürjik parametre girilerek optimum ocak sınırlarının, yüzeylerinin ve periyodlara göre üretim miktarının hesaplanmasını sağlar. Farklı optimizasyon parametrelerini kullanarak sonuçlar üretip, sonuçlarını karşılaştırarak daha düşük maliyetler ile yüksek karlılıkta planlar üretebilir, risk analizi yapabilir ve alternatif raporlama seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Teknik Broşür

YERALTI PLANLAMA

NETPROMine Yeraltı Planlama modülü ana galeri, kurp, spiral, bağlantı yolları tasarımı ile tahkimat, tesisat ve üretim planlarını oluşturmak için, yeraltı madenciliğinin tüm aşamalarında pratik çözümler sunar.  Kütüphanesindeki hazır profiller ve kullanıcı tanımlı olarak eklenen profillerin otomatik olarak galeri eksenine giydirilmesini sağlar.  Tasarım içerisindeki bütün parametreleri kullanarak galerileri renklendirme, etiket ekleme, saydamlık tanımlama opsiyonları ile alternatif raporlama araçlarını kullanabilirsiniz.

Teknik Broşür

IMPLICIT MODELLEME

NETPROMine implicit (Örtük) modelleme aracı, hızlı bir şekilde katı model oluşturmak ve alternatifleri karşılaştırmak isteyen tüm NETPROMine kullanıcılarının ilgisini çekecek bir üründür.

Implicit modelleme, doğrudan sondajlardan veya nokta verilerinden katı model oluşturulmasına olanak tanır ve zaman alıcı sayısallaştırma ile manuel katı  modelleme ihtiyacını azaltır.

Implicit modelleme yöntemi, radyal bazlı fonksiyonları (RBF) kullanarak sondaj verilerinden üç boyutlu hacimsel bir fonksiyonun tanımlanmasına ve model yüzeyinin bu fonksiyondan türetilmesine olanak tanır.Implicit modelleme yönteminin madencilik sektörüne getirdiği yenilik, modelleme sürecine kazandırdığı hızdır.

Teknik Broşür

Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

 • Page:
  Cevher Modelleme, Açık Ocak ve Yer Altı Projelendirme Uygulamaları — Cevher Modelleme ve Ocak (Yeraltı-Yerüstü) Projelendirme Uygulamaları, yenilenen Maden Kanunu’na uygun yapıda yerüstü ve yeraltı cevher yatağı modelleme projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Maden işletmeciliği, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, sayısal arazi modeli oluşturma, üç boyutlu görüntüleme ve sayısallaştırma, jeolojik katı ve blok modelleme, jeoistatiksel kaynak ve rezerv kestirimi, işletme tasarımı ve üretim planlaması süreçlerini içerir.

 • Page:
  Jeolojik Katı Modelleme Proje Uygulamaları — Jeolojik Katı Modelleme Uygulamaları, projelerde kullanılacak jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi, jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirim süreçlerini içerir.