Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ayır / İfraz

3194 sayılı İmar Kanununun 15 nci ve 16 ncı maddeleri uyarınca, bir parselin iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

İşlemin amacı; tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi sağlamaktır. 3194 sayılı imar kanununa göre tescile konu olan bir işlemdir.

Ayırma/ifraz işlemi, parselasyon niteliğinde olan ve parselasyon niteliğinde olmayan olarak ikiye ayrılır.

Parselasyon niteliğinde olan ayırma kamu hizmetlerine terk edilecek yol, yeşil alan, otopark gibi alanları kapsamında bulunduran ayırma işlemidir.

Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma ise yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.

Aşağıdaki ayırma (ifraz) yöntemleri kullanılmaktadır.


Dik Ayırma YöntemiBir hatta dik ifraz yapar. Bölünecek olan alan gösterilir, dik alınacak hat gösterilir ve çıkan tablodan ifraz miktarı yazılır.
ParalelBir hatta paralel ifraz yapar. Bölünecek olan alan gösterilir, dik alınacak hat gösterilir ve çıkan tablodan ifraz miktarı yazılır. Oluşan parselin ismi yazılarak yerleştirilir.
SerbestGösterilen iki nokta arasındaki doğrultu boyunca ya da serbest olarak parsel içinden geçen çok köşeli çizgi ile bölme işlemi gerçekleşir. Bu işlemde herhangi bir alan, mesafe ve açı değeri girilmez. Program tarafından bulunan değerler kabul edilir.
 
Sabit NoktadanAyrılacak olan parselin gösterilen kenarına göre cephe değeri ve istenilen alan miktarı girilir. Cephe ve alan değeri uygun olursa bölme işlemi gerçekleşir.
 
Cephe Açı

Ayrılacak olan parselin gösterilen kenarına göre cephe değeri ve bu cepheye göre alınacak olan açı değeri girilir. Cephe ve açı değeri uygun olursa bölme işlemi gerçekleşir 

 Paralel Mesafe

Ayrılacak olan parselin gösterilen kenarına paralel alınarak bölme yapılır ve istenilen mesafe girilir. Girilen mesafe değerine göre alan değeri program tarafından hesaplanır.

 
İç Alan

İşleme konu olan parselin içinde kalacak şekilde yeni parsel oluşturma işlemidir. İşlem seçildiğinde alan çevir yöntemi kullanılarak ifraz işlemi yapılır. Örneğin, direk yeri kamulaştırması için bu şekilde bir ifraz yapılabilir.

 
Kalan

Bölme yöntemleri kullanılarak parsel ayrıldıktan sonra kalan alanı kapatmak için kullanılır. İstenildiğinde bu alanın tekrar bölünebilmesi sağlanır.

 


Ayrılan Alan

Yeni oluşacak alanın gösterilen cepheye göre hangi yönde kalacağı seçilir. Örneğin Paralel yöntemi ile ayrılmak istenen bir alanın yeni oluşacak parselinin sol tarafta kalması isteniyorsa "solda" fonksiyonu seçilir ve bölme işlemi gerçekleşir.

 
Ayrılabilecek Parseller

Ayrılmak için seçilen parsel ile bölme sırasında kalan parseller burada görünürler. Burada aktif yapılan alan ayrılır.

 

Nasıl Yapılır

 • İşleme girildiğinde çıkan dialogda sol taraftan işleme girecek parsel çift klik ile seçilir.
 • Ya da "Grafikten Seç" butonu ile ekrandan işleme giren parsel seçilir
 • Ayırma yöntemi belirlenir.
 • Belirlenen yönteme göre ilgili parselin cephesi, hattı, köşesi ya da serbest noktası tıklanır.
 • Belirlenen yönteme göre alan ya da mesafe değeri girilir.
 • Parsel No otomatik gelir. Eğer oluşan parseller sırt şeklindeyse ve bölünmeye devam edilecekse "Bu Parsel yeniden Bölünecek" ikonu seçili yapılmalıdır. Bu şekilde olduğunda ortadan bölünerek oluşan bölümlerin her birinin ifrazına devam edilir.
 • Eğer bölünme devam etmeyecekse parsel no kabul edilir ya da kullanıcı tarafından değiştirilir.
 • Bu şekilde ayırma yöntemleri kullanılarak işleme devam edilir.
 • İşlem sonucu raporlanır.
 • Dengeleme kriterleri seçilir.
 • Otomatik olarak dengeleme yapılır ve raporu alınır.
 • İşlem sonucu ekranda gözlemlenir. 

İşlem Sonucu

 • Ayrılan parseller PASIF_PARSEL tabakasına atılır ve tabakaları kapalı olur. Yani eski durumlarını korurlar. Fakat bu parseller dengelemeye katılmazlar.
 • Oluşan yeni parsel ise PARSEL tabakasına atılır ve dengelemeye katılır.
 • Ayırma sonucu oluşan yeni parsel numarası, ada içinde kalan en son numarayı alır. Örneğin 109 nolu adanın en son parsel numarası 5 ise, yeni parseller 6,7,8, vb.. olacaklardır.
 • Aynı ya da daha önce kullanılmış olan parsel numarası tekrar verilemez. Yani geriye dönük olarak parsel numarası verilemez.
 • İşlem sonunda otomatik olarak alan dengelemeleri yapıldığından oluşan yeni parsellerin tapu alanları da işlenmiş olacaktır.Ayırma (İfraz) işleminin uygulanması sırasında seçilen yöntem iptal edildiğinde tekrar yeni yöntem seçilebilmektedir. İfraz işleminin uygulanması yarıda kaldığında tekrar aynı yerden devam edilebilmektedir. İfraz işlemi bitirildikten sonra oluşan yeni parsel de ifraz edilebilmektedir.

 • No labels