Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Istanbul Büyükşehir Belediyesi Nazım Imar Planı Sayısal Çizim Standartları Çalışmaları

Şehir planlama, kentin gelişimine yönelik coğrafi referanslı çok disiplinli bir bilim dalıdır. Şehir planlama eğitimindeki süreç ise; analiz, sentez ve plan aşamalarını içermekte ve bütün bu aşamalarda ve geleceğe yönelik projelerin üretilmesi sırasında haritalar üzerinde çalışılmaktadır. Bu süreçte yer alan fazla sayıdaki verinin değerlendirilmesi ve senteze ulaşılması büyük önem taşımaktadır. Teknolojik bir araç olan GİS Destekli Plan Üretim Sisteminin bu aşamada çok katmanlı analizler yapma olanağı sağlayarak, hassas sonuçlara ulaşılmasında etkin bir rol oynamaktadır.

 

Planlama disiplininde geriye baktığımızda yaygın ve etkin olarak bu aracın kullanımı henüz yeni başlamış olmakla birlikte altlık olarak kullanılan halihazır haritaların sayısal olarak hazırlanması ve buna bağlı olarak kurumların sayısal ortamda sunum şartları, şehir plancılarını bu değişime ister istemez ve vazgeçilmez olarak uymak zorunda bırakmıştır. Değişim bir anlamda rapidoların rafa kaldırılması anlamına geldiğinden teknolojideki bu inanılmaz ve hızlı gelişimi yakalayabilmek, sindirebilmek, uyum sağlamak, her şeyden önce zihniyeti yenilemek gereklidir.  Bu değişim artık plancılar tarafından kabul görmüş ancak henüz standart veri üretiminde tek bir dil oluşturulamamıştır.

Bu sürecin CAD objeleri üretimi anlamında standart bir yapı oluşturması beklendiği gibi, aynı önemde bir başka ayak olan GIS altyapısına da uygun veri üretimi eşdeğer önem taşımaktadır. CAD ve GIS üretimini eşgüdümlü sağlayacak bir plan üretim süreci aynı zamanda Planlama Bilgi Sistemi için de gelişimini tamamlamış olacaktır.

Bu doğrultuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde, süregelen kurumsal işleyiş ile geleneksel plan çizim yöntemleri ile üretilmiş planların; sayısal ortamda efektif kullanımını, güncel tutulmasını ve sorgulanabilirliğini sağlayabilecek standart bir çizim modeli tasarlanmıştır.

Şehir Planlama Müdürlüğü bir çalışma ekibi oluşturmuş ve bu ekip sayısal plan çizim mevzuatını yeni ihtiyaçları da göz önüne alarak tanımlamış ve bu tanımlara özgün UVDF Kodlar atayarak bir kod tablosunu görsel lejandı ile birlikte Netcad Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. plan çalışma grubuna iletmiştir.

Hazırlanan kod tablosundan yola çıkılarak, tüm tabaka, renk (RGB), hattipi, tarama ve sembol standartları tanımlanarak netcad’ te özel bir çizim aracı içerisinde tanımlanmış ve standart sayısal plan çizim şeması oluşturulmuştur.

Ulusal CAD & GIS Çözümleri A.Ş. ve Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından ortak bir çalışma ekibinin hazırladığı bu proje ile il genelinde yapılacak nazım imar plan üretimi Türkiye’ deki diğer yerel yönetimlere de örnek teşkil etmiş, hatta Yeni Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği' nin de yapı taşlarını oluşturmuştur.