Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Kent Bilgi Sistemlerini Dönüşüme Hazırlamak"

Mine ALTUN

İş Geliştirme Uzmanı, Netcad Yazılım A.Ş.

mine.altun@netcad.com.tr

ÖZET

Kentsel Dönüşüm projelerinde stratejilerin, iş akışlarının, yöntemlerin ortaya konulmasının yanında çok büyük önem taşıyan veri altyapısının kurulması ve veri yönetiminin yapılması işi en başta Yerel Yönetimleri ilgilendiren bir süreçtir. Yerel Yönetimlerin elinde farklı formatlarda, farklı Bilgi Sistemleri altında veriler bulunmaktadır. Kentsel Dönüşüm sürecinde bu verilerin nasıl kullanılacağı, eksik verilerin en hızlı nasıl tamamlanacağı, bütünleşik bir yapıya nasıl geçileceği ise göz ardı edilmektedir.  Bu bağlamda çalışmanın amacı öncelikle Kentsel Dönüşüm Projelerinde ihtiyaç duyulacak verilerin tespit edilerek; Yerel Yönetimlerin elindeki verilerin bu ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağını belirlemek ve ihtiyaç duyulan veriler için hızlı veri toplama metotlarını seçmektir.

Çalışmada yöntem olarak, öncelikle literatür ve arşiv araştırması yapılmış, daha sonra Kentsel Dönüşüm ile ilgili yapılmış Yurtiçi ve Yurtdışındaki projeler incelenmiştir. Makalede ilk olarak, mevcut Kent Bilgi Sistemlerinin (KBS) durumu, gelişimi, uygulama biçimleri irdelenmiş, daha sonra Kentsel Dönüşüm kavramı ve Kent Bilgi Sistemleri ile ilişkisi belirlenmiştir. Son olarak ta Mevcut Kent Bilgi Sistemlerinin, Kentsel Dönüşüm sürecinin ihtiyaçlarına ne oranda cevap verebildiği tespit edilmiş ve yeni teknolojilerin ışığında veri toplama yöntemleri incelenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Kent Bilgi Sistemleri, Veri Yönetimi.

ABSTRACT

Besides the manifestation of the strategies, workflows and methods; highly important, establishment of the data infrastructure and data management work is related to the local governments in first place in Urban Renewal Projects. Local governments have data in different formats, in different information systems. They mostly ignore issues like; how to use the data, how to complete the missing data swiftly and how to constitute an integrated environment. In this context, the purpose of this study is primarily identifying the data that will be needed by urban renewal projects, checking the condition if Local Government’s data will serve the purpose and finally choosing fast data collection methods for the required data.

Initially, literature and archive research have been accomplished in this study as a method, then completed local and international Urban Renewal Projects have been examined. In this paper, the current status of the City Information Systems, development, and application forms have been first examined, then the concept of Urban Renewal and its relation between the Urban Information Systems identified. Finally, capabilities of the actual City Information Systems in the sense of responding the Urban Renewal requirements have been identified and data collection methods have been examined in consideration of new technologies.


Keywords : Urban Renewal, Urban Information Systems, Data Managment