Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TEİAŞ Enerji İletim Hatlarının Helikopter ile Denetlenmesi ve Raporlanması Projesi

Amaç

TEİAŞ bünyesindeki 50.000 km (154kV+380 kV)   enerji iletim hatları ve bağlı Şalt sahalarının yapılan plan-programlar çerçevesinde tanımlanan kriterlere uygun olarak kontrol edilmesi, elektro-optik ekipmanlar ile iletim hatlarındaki ansalı veya arıza olabilecek yerlerin tespiti, kayıt edilmesi ve idarenin   bildireceği formata ve periyotlara uygun olarak idareye raporlanması, kontrollerin en az 3 helikopterle; her EİH için normal kontrol (gözle, İR Kamera, UV Kamera, HD Kamera, Fotoğraf Makinesi ile) gerçekleştirilmesi, arıza hallerinde, arıza yeri tespiti, arıza mahalline personel ve/veya malzeme nakli işlerinin yapılması amaçlanmaktadır.

Kapsam

  • Tespit edilen arızaların ve problemlerin cinslerine, illere , grup müdürlüklerine göre ve tüm TEİAŞ sistemi düzeyinde ayrı ayrı veya tanımlanan gruplarda istatistiki verilere ulaşılmasına imkan sağlayacaktır.
  • Verilerin takibinde, programdan alınan raporların, program içinde listelenmesinden sonra seçilen bir arızaya ait tüm kamera kayıtlarına bir tuşla ulaşılabilecektir.
  • Seçilen özelliklere uygun arızalar gruplandırılarak (illere, Müdürlüklere, TEİAŞ sisteminin tamamına göre vb) grafiklenebilecek ve uydu görüntüsü (google earth vb.) üzerine arıza koordinatları gösterilebilecektir.
  • Uydu görüntüsü üzerine atılan arızaların tek-tek ayrıntısı açılabilecektir.