Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - Afet Bilgi Sistemi

NETCAD AFET BİLGİ SİSTEMİ İLE TÜRKİYE AFETLERE KARŞI DAHA HAZIRLIKLI

 

AŞILMASI GEREKEN ENGELLER NELERDİ?

Başbakanlık bünyesi altında faaliyet yürüten Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), afetlerle ilgili tüm işlerin koordine edilmesi ve kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten bir kurumdur. Bununla birlikte, 81 ilin Valilik İl Özel İdaresi bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri faaliyet yürütmektedir.

Proje öncesindeki durumda, afet sonrası oluşturulan tüm süreçlerin tek koldan izlenebilmesi mümkün değildi. Tüm birimlerden ve müdürlüklerden gelen bilgiler ayrı ayrı tutuluyor ve arşiv sistemi de ayrı ayrı oluşturuluyordu. Gerçekleşen afetle ilgili bilgilere dışarıdan kolayca erişim mümkün değildi.

Afet bilgilerinin koordinat bilgisi dâhilinde harita üzerinde bir arada gösterimi gerçekleştirilemiyordu.

Birimlerde veya bölgelerde oluşturulan raporlar mutlaka kargo, mail gibi yöntemlerle iletiliyor koordinasyon bu şekilde sağlanmaya çalışılıyordu ve kurum içi kontrol mekanizmasının yavaş işliyordu

Afet sürecinin etkin yönetimi mümkün olamadığı gibi afet konusunda halk ile bilgi paylaşımı ve bilinçlendirme faaliyetlerinde yetersiz kalınıyordu.

 

ÇÖZÜM    

Afet Bilgi Sistemi Projesi (ABİS) , Afet ve Acil Durum Başkanlığı’nın yetki ve sorumlulukları dâhilinde olmuş veya olması muhtemel afetler ile ilgili gerçekleştireceği faaliyetlerin yürütülmesine olanak sağlayan bir yapıda tasarlandı. Ayrıca ABİS olmuş veya olması muhtemel afetler ile ilgili bilgilerin saklanabilmesine ve gerektiğinde sorgulanabilmesine imkân sağlayacak alt yapıyı kapsamaktadır

Proje kapsamında, kurumun tüm işleyişi analiz edildi ve süreçler çıkarıldı. Bu işleyişe ve süreçlere uygun uygulamalar geliştirildi. Kurum bu uygulamalar ile standart işlerini yapar ve tüm raporlarını sistemden otomatik alır hale geldi.

Aynı projede kurulan Türkiye Ulusal Afet Arşivi (TUAA) ülkemizi etkileyen doğal ve teknolojik afetlerin afet arşivi kriterlerine uygun olanlarını kapsayarak bu afetler ile ilgili bilgilere ulaşılabilmesine olanak sağlamaktadır. Türkiye Ulusal Afet Arşivi, dönem olarak günümüzden verilerin imkânları ölçüsünde ulaşılabildiği kadar geriye giderek geçmişe yönelik tüm afetler hakkında istatistiksel sorgulama ve raporlara altlık oluşturmaktadır. Oluşturulan bu rapor ve sorgular Afet Önleyici Tedbirlerin alınmasında önemli rol oynamaktadır.

TUAA kapsamında taranarak sayısallaştırılan evraklar (kütüphane, jeolojik etüd raporları vb.) kurum içinde ve dışında paylaşıma sunulmaktadır.

 

PROJENİN KAZANDIRDIKLARI:

 • ABİS ile tüm afet öncesi ve sonrası veriler tek bir merkezde toplanmakta ve yönetilmektedir.
 • ABİS ile afetzedeler tespit edilmektedir.
 • ABİS ile afetzedeler ile ilgili olarak planlanan tüm süreçler yönetilmektedir.
 • ABİS ile jeolojik etüd süreçleri gerçekleştirilmektedir. Afete duyarlı yerleşim bölgelerinin belirlenmesi sağlamaktadır.
 • ABİS ile Kurum içi koordinasyon ve iletişimin daha sağlıklı ve etkin işlemesi sağlanmıştır.
 • TUAA ile afetlerle ilgili dokümantasyon, broşür, anlık bilgi ve görüntü paylaşımı, istatistiksel sorgulamalar gerçekleştirilmektedir. Kurum bünyesine dahil olamayan akademisyenlerin, diğer kurum ve vatandaşların kullanımına sunulmuştur.
 • Uluslararası standartlarda veri sağlayan International Charter Space Servisi ile koordinasyonunu sağlamaktadır.
 • Afet anında, GSM/GPRS iletişiminin kısıtlı olduğu kırsal alanlarda ve ülke çapında iletişimin kesildiği durumlarda devreye alınması planlanan mobil telsiz sistemi üzerinde bulunan donanımlar ile TUAA’ya veri temini için iletişim sağlanmaktadır.

ÖZET ÖNCESİ

Afet sonrası oluşturulan tüm süreçlerin tek koldan izlenebilmesi  ve birimlerden ve müdürlüklerden gelen bilgilerin birarada saklanıp arşivlenmesi, harita üzerinden ulaşılabilmesi ve vatandaşların hızlı bir şekilde bilgilendirilebilmesi gerekiyordu.

ÖZET FAYDALAR

 • Afet verileri
 • Afet ve Afetzedeler ile ilgili bilgiler hızlı bir şekilde yerinde toplanıp güvenli bir şekilde merkeze aktarılmaya ve arşivlenmeye başlandı
 • Kurum içi ve uluslar arası koordinasyon sağlandı
 • eDevlet, TUCBS gibi hedefler için altyapı kuruldu