Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

İlgili Dokümanlar

  • Page:
    GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları — GIS Tabanlı Kent Planlama Uygulamaları ve Kent Bilgi Sistemleri Projelendirme, kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi, 2 ve 3 boyutlu olarak sunulması süreçlerini kapsar.