Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - OGM KADBİS Projesi

TÜRKİYE ORMAN KADASTROSU NETCAD İLE TAMAMLANIYOR!

Orman Genel Müdürlüğü günümüze kadar ülkemizde kadastro verisi üreten üç kurumdan biridir. Orman Genel Müdürlüğü’nün 27 adet Bölge Müdürlüğü ve 218 adet İşletme Müdürlüğü, 1988 yılından itibaren Netcad masaüstü yazılımlarını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında gerçekleşen KADBİS projesine 27 adet bölge aktif olarak dahil oldu.


PROJE ÖNCESİ


19.121 adet yerleşim yerinin "Orman Kadastrosu" yapılmış ancak bunlar arasından %36’sı standardizasyon uygunsuzlukları dolayısıyla tapu siciline tescil edilememiştir. Tescili verilenler ise gerekli hassasiyet gösterilerek üretilmemiş ve CBS ortamında tutulmamıştır. Veriler farklı standartlarda bölgelerde kullanıcı bazlı tutulmakta; üretilen haritalara ilişkin belge ve dokümanlar yine kullanıcı bazlı bölgelerde saklanmakta idi. Dolayısıyla tüm bu işlerin kontrolü, takibi, izlenebilirliği standardizasyonunu sağlamak, raporlanması yönetilemez ve paylaşılmaz durumdaydı.

Veriye ulaşılması gerektiğinde öncelikli olarak ilgili veriyi hangi bölgenin, daha sonra hangi kişinin ürettiğini ve o kişinin bilgisayarında hangi klasörde bu verinin bulunduğunun sorgulaması yapılmakta; verilere, planlara ve projelere bu şekilde ulaşılmaktaydı.

Yapılan çalışmalar; lokal bilgisayarlarda, her kullanıcının kendi inisiyatifi doğrultusunda tutulmaktaydı.

Üretilen bu verilere CD ortamında iletilmesi yoluyla ulaşılabiliyordu. Veride herhangi bir sorun olduğunda veya çalışmada bir değişiklik yapılacağı zaman veri; üreten ve kontrol eden kişiler arasında gidip geliyor ve kullanıcı bazında saklanıyordu. Bu şekilde verileri takip etmek mümkün olmuyor, geciken kontrol süreçleri yaşanıyordu. Kurum; bu durumdan kaynaklı tüm verilerin bir arada görülememesi, farklı veri katmanlarının bir arada analiz edilememesi gibi sorunlar yaşamaktaydı.


ÇÖZÜM


ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADBİS PROJESİ

OGM KADBİS  Projesi ile bölge müdürlüklerinin kendi bölgelerine ait kadastro haritalarının ve bu verilere ilişkin dosya ve belgelerin istemciler üzerinden genel müdürlük merkezinde bilgi sistemleri teknolojisi ile toplanması, web üzerinden 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak harita ve bilgi paylaşımı sağlandı.

KADBİS; kadastro verisi üreten kurumların başında gelen OGM bünyesindeki veri envanterinin tek bir sistem üzerinden analiz edilmesi, takibi ve yönetilmesi işlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini mümkün kılıyor. Sisteme şu anda Orman Bölge Müdürlüklerinden giriş yapılıyor. Bölgeler; sistemde verileri okuyabilme, denetleyebilme ve yönetebilme rollerini kullanabiliyor.

 

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • Netcad kurumsal ürünlerinden NETGIS Server Enterprise ve Netigma OGM Kadastro Dairesi Başkanlığı’na kuruldu.
 • Bölge müdürlüklerinin NETGIS Server Enterprise ile konuşabilmesini sağlayan NETGIS Server Enterprise Client’lar bölge müdürlüklerinde kullanılan Netcad lisanslarına eklendi.
 • Kurum bünyesinde üretilen kadastro verilerinin metaveri standartları bu proje kapsamında tanımlandı. Gerekli bilgi kartları sorgu ve yönetici arayüzleri oluşturuldu.
 • Tüm Bölge Müdürlüklerine KADBİS Projesi kullanıcı ve veri giriş eğitimleri verildi

 

PROJENİN KAZANDIRDIKLARI

 

 • Orman Genel Müdürlüğü bu proje ile orman kadastrosu çalışmalarını tamamlayacak ve vatandaşa net, sistematik bilgi paylaşımını sağlayacaktır.
 • Orman Genel Müdürlüğü’nün 5304 sayılı kanunen sorumlu olduğu orman kadastrosu; sayısal, yönetilebilir ve paylaşılabilir duruma gelecektir.
 • Uzun süredir yürürlüğe girmesi için uğraşılan 2B alanları doğru bir şekilde belirlenerek şeffaf bir biçimde yönetilmeye devam edecektir.
 • Kadastro çalışmalarının karışıklık yaratan en önemli sorunu orman sınırı ve kadastro sınırının çakışmasıdır. Sistem sayesinde bu çakışma ortadan kaldırılacaktır.
 • OGM tarafından gerçekleştirilen sayısal kadastro çalışması ile 2B alanları maliklerin parselleri, orman sınırları ve hazine arazileri (tarım alanı, mera vs.) çakıştırılarak ihtilaflar ortadan kaldırılacaktır. Bu sayede onay ve mahkeme süreçleri kısalacaktır. Hukuka intikal eden dava sayısı azalacaktır.
 • Sistem üzerindeki veriler WMS ve WFS ile sunularak diğer kurum projelerinde ve ilgili kurum/ kuruluşlarda altlık olarak kullanılabilecek veriye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşım sağlanacaktır.
 • Tematik haritalar ile görsellik kazanan yönetici rapor ve sorgu ekranları oluşturularak yöneticilerin veriye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşımı sağlanacaktır.

 

KADBİS ile Çevrimiçi Erişilebilir Merkezi Veri Modeline Geçiş

 

 • Orman Kadastro Müdürlükleri envanterinde bulunan günümüze kadar farklı kanun ve yönetmeliklere uygun üretilmiş kadastro verilerinin standartlaştırılması, akıllandırılması ve merkezi bir veri tabanında toplanması
 • Veriler ilgili standartlara ulaştıktan sonra onay mekanizması ile en güncel ve en doğru verinin üretilmesi, veri karmaşıklığının önlenmesi
 • Veri ile ilgili üretim yöntemi, tarihi, hassasiyeti bilgilerinin netleştirilmesi
 • Veriye internet üzerinden hızlı ve kolay erişim olanağı
 • Arşiv özelliği ile sayısal veri ile ilişkili tüm bilgi ve belgelerin yönetiminin sağlanması

 

Harita Destekli Veri Erişimi

 • Çalışma alanlarının harita destekli takibi ve onay süreci ile veri kontrolünün sağlanması, çalışma alanı ile ilişkili tüm veriye erişim
 • Parsel sorguları ile su, orman, 2B ve ziraat alanlarının harita destekli takibi
 • Komisyon, işletme ve şeflik bilgilerinin takibi ile ilişkili parsel ve çalışma alanı bilgilerine erişim
 • Müdürlük, coğrafi bölge, idari birim, tarih veya yasa gibi birçok kritere göre iş programı takibi
 • Orman kadastrosu bitmiş yerlerin bölge, alan ve tarih kriterlerine göre takibi

 

Harita Destekli Arşiv Yönetimi

 • Arşiv Yönetim Sistemi veriye ilişik doküman ekleme ve takip etme
 • Pafta, kroki, kanava hesap cetveli gibi teknik belgelerin ilişkili takibi
 • İlan ve tutanakların ilişkili takibi
 • İdari ve hukuki belgelerin, yazışmaların takibi
 • Arşiv yönetimi ile ilişkili veriye taranmış pafta veya harita ekleme
 • Fotoğraf ekleme ve bilgi kartlarında ilişkili fotoğrafları görüntüleme
 • Sınıflandırma kriterleri ve numara, tarih gibi referans bilgileri ile arşiv yönetimi

 

Mekandan Bağımsız Veri Güncelleme

 • Coğrafi Veri Servisleri ile Türkiye’nin hatta dünyanın her yerinden veri alma, gönderme
 • Veri gönder/al işlemi ile çevrimdışı (disconnected) çalışabilme
 • Yerelliklerden çalışabilme imkanı ile bölgesel veriye erişimin artması
 • Onay süreçleri ile veri kalitesi ve doğruluğunun kontrolü ile veri standartlarının sağlanması
 • Veri gönderme işlemi öncesinde raporlama fonksiyonu ile güncellemelerin takibi
 • Veri alma işleminde şablonlar ile veri optimizasyonunun sağlanması

 

Zengin Harita İşlemleri ve Altlıklar

 • Harita ekranında uzunluk, alan, koordinat ölçme
 • Harita üzerinden tekli veya çoklu veri sorgulama
 • Zengin altlık kütüphanesi ile sokak, uydu ve hibrid haritaları altlık olarak çağırma
 • Harita sayfasından bilgi kartı ve ilişkili veriye erişim

Google Earth entegrasyonu ile verilerin üç boyutlu görüntülenmesi