Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Başarı Hikayeleri

Büyükçekmece Belediyesi Kent Otomasyon Projesi

Netcad, kent işlemlerini hızlı ve kolay çözümlerle gerçekleştirerek profesyonel belediyecilik anlayışına ulaşmayı hedefleyen kurumların çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükçekmece Belediyesi ile bir araya gelen Netcad, KEOS projesini başlattı.

Bitki Pasaportu Sistemi Projesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından parasal kaynağı sağlanan, “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması” işi NETCAD’in ilk AB Projesi olma özelliği taşımaktadır.

Ümraniye ABIS Projesi

Afet Bilgi Sistemi ile afet sonrası toplanma alanları, geçici iskan/çadır alanları, öncelikli yollar, alternatif yollar, sivil tahliye yolları, sahra hastanesi kurulacak alanlar, tüm hastaneler, eczaneler, ecza depoları, trafik kontrol noktaları, afet istasyonlarının yerleri, ileri dağıtım ve lojistik destek noktaları, ...

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Otomasyon Projesi

Uygulamaya koyduğumuz ‘Kent Otomasyon Sistemi’ ile Trabzonlulara daha iyi ve modern hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz. Sistem, ‘Bize her yer Trabzon!’ sloganını da bir realiteye dönüştürdü.

TKI ve NETPRO/Mine

1957 yılında 6974 sayılı kanunla kurulan ve İktisadi Devlet Teşekkülü olan TKİ Kurumu; ülkemizde gerek linyit üretimin gerekse sahip olduğu rezerv miktarı açısından söz sahibi olan bir Kurumdur. TKİ üretim faaliyetlerini; 3 müessese ile bunlara bağlı 3 İşletme Müdürlüğü ve 4 Kontrol Müdürlüğü bünyesinde devam ettirmektedir. 

TEİAŞ Enerji İletim Hatlarının Helikopter ile Denetlenmesi ve Raporlanması Projesi

TEİAŞ bünyesindeki 50.000 km (154kV+380 kV)   enerji iletim hatları ve bağlı Şalt sahalarının yapılan plan-programlar çerçevesinde tanımlanan kriterlere uygun olarak kontrol edilmesi, elektro-optik ekipmanlar ile iletim hatlarındaki ansalı veya arıza olabilecek yerlerin tespiti, kayıt edilmesi ve idarenin  bildireceği formata ve ...

TBank TKGM Entegrasyonu Projesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Turkland Bank A.Ş. arasında yapılan protokol ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerine erişimde , Bankanın taşınmaz ipotek işlemlerinin hızlandırılmasını,  tapu ve kadastro müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla elektronik ortamda, web servisleri aracılığıyla on-line olarak sorgulanması ve paylaşılmasını sağlamaktır.

Taşınmaz Ulusal Envanter Sistemi (TUES)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün (KVMGM) görev alanındaki 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilli taşınmaz kültür varlıklarının tespit ve tescil hizmetleri kapsamında yürütülen envanter işlemlerinin, elektronik ortamda yönetiminin sağlanabilmesi, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemlerin analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Sincan Belediyesi Kent Otomasyon ve Yönetim Bilgi Sistemi Projesi

GIS ile  MIS yazılımlarının birlikte kullanılabilirliğini sağlamak, Şimdiye kadar olan veri kirliliğini ortadan kaldırmak, bundan sonrada hatalı veri oluşturmayacak  şekilde işlem yapabilmek  kurumlar ve birimler arası entegrasyonu sağlayıp veri  paylaşımını hızlandırarak İç ve dış paydaşlarımıza  hatasız  ve güvenilir hizmeti sunmak.

Selçuklu Belediyesi - Hizmet Haritası

Selçuklu Belediyesi ve Netcad ürünleri ile gerçekleştirdiği “SELÇUKLU BELEDİYESİ HİZMET HARİTASI PROJESİ”  ile vatandaşların belediye hizmetleri hakkında farkındalığını artırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Bilgi Sistemi

Ağaçlandırma Bilgi Sistemi ile bakanlık birimleri tarafından üretilen projelerin coğrafi bilgi sistemleri teknolojileri kullanılarak arşivlenmesi ve yönetilmesi amaçlanmaktadır.

OGM KADBİS Projesi

Orman Genel Müdürlüğü günümüze kadar ülkemizde kadastro verisi üreten üç kurumdan biridir. Orman Genel Müdürlüğü’nün 27 adet Bölge Müdürlüğü ve 218 adet İşletme Müdürlüğü, 1988 yılından itibaren Netcad masaüstü yazılımlarını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. OGM Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında gerçekleşen KADBİS projesine 27 adet bölge aktif olarak dahil oldu.

Nilüfer Belediyesi - Taşınmaz Bilgi Sistemi

Taşınmaz Bilgi Sistemi Uygulaması ile Emlak İstimlak Müdürlükleri iş süreçlerinin harita destekli olarak takibinin yapılması, raporlanması ve standart veri üretimi amaçlanmaktadır. Yerel yönetimlerin Emlak İstimlak Müdürlükleri gelirlere sağladıkları katkı açısından önem taşımaktadır.

Mersin Su Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MESKI)

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) gelişen bilgi teknolojilerine paralel olarak,bilgi teknolojileri altyapısını ve bilgi güvenliğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını bu proje kapsamında gerçekleştirilmesi amaçlamaktadır. 

MERBİS Projesi

NETCAD, MERBİS ile Türk Tarımının hizmetinde…

Maltepe KDU

Kentsel dönüşüm; yaşam güvenliği açısından risk taşıyan kentsel bölgelerin, ihtiyaçlar doğrultusunda, toplumsal, ekonomik ve fiziksel koşullarının düzeltilmesi ve yaşanabilir standartlarda kentler inşa edilmesi yönündeki uygulamalar bütünüdür. Ülkemizde kentsel dönüşüm süreci, yerel yönetimler tarafından yer seçimi yapılmasıyla başlamakta, ...

Kırıkkale İl Özel İdaresi KÖYDES

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES), içmesuyu ve yolu bulunmayan veya yetersiz olan köy ve bağlılarının, köyyollarının alt yapısının ve atıksu hizmetlerine ait her türlü projenin görüntülenmesi ve yapılan bu işlemlerin harita üzerinden görüntülenerek kolay sorgulama ve raporlamalara imkan tanıyan sistemdir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Imar Otomasyonu Projesi

Kocaeli Büyükşehir belediyesinde proje öncesinde, belediye tarafında gerçekleşen tüm veri işlemleri kullanıcıların lokal makinalarında excell vb. programlar ile tutuluyordu. Bir plan tadilatı yapıldığında veya bir parsel uygulama gördüğünde kullanıcıların paylaştığı klasörde yer alan dosya güncel mi değil mi bilinemiyordu. Grafik ortamda yapılan hizmetin yeri görüntülenemiyordu.

Kartal Belediyesi 360 Görüntülerin Entegrasyon Projesi

Kartal Belediyesi, vatandaşların hizmetleri daha verimli, güvenilir ve ekonomik olarak erişebilmesini sağlamak amacıyla kurulan Kent Bilgi Sistemi projesinde kapsamında, ilçe genelinde tüm yol ağının 360 derece panoramik görüntüleri çekilmiştir. Bu sayede kurum personelinin sahaya inmeden verilere kolay ve hızlı erişimiyle belediye zaman ve işgücü açısından kazanç sağlamaktadır. 

İzmit Belediyesi Yapı Formları Takip Sistemi

Yapı Formları Takip Sistemi Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne entegre bir şekilde yapı belgelerinin yönetilebildiği bir yapıya sahiptir. Bu sistem ile  Mekansal Adres Kayıt Sisteminde oluşturulan yapı belgeleri günlük olarak veri tabanına indirilerek raporlama, tematik üretme ve analiz gibi işlemler hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı Sayısal Çizim Standartları Çalışmaları

Şehir planlama, kentin gelişimine yönelik coğrafi referanslı çok disiplinli bir bilim dalıdır. Şehir planlama eğitimindeki süreç ise; analiz, sentez ve plan aşamalarını içermekte ve bütün bu aşamalarda ve geleceğe yönelik projelerin üretilmesi sırasında haritalar üzerinde çalışılmaktadır.

“E-Selçuklu” Dönüşüm Projesinde Netigma Framework Kullanıldı

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Başarı Hikayesi - “E-Selçuklu” Dönüşüm Projesinde Netigma Framework Kullanıldı'.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi OSBNET Projesi

Kuruma bağlı firmalara ait tesislerin numarataj, kadastro, plan ve sektörlerine göre envanter bilgilerinin tek bir merkezden yönetilmesi için gerekli alt yapı ve UAVT ile entegre çalışan bir sistem oluşturulması gerekmekteydi.  Böylelikle kurumdaki tüm kullanıcılar coğrafi ve sözel verilere tek merkezden erişip hızlı bir şekilde bilgi ve rapor alabilmeleri hedeflenmekteydi.

GSB Türkiye Spor Bilgi Bankası Projesi

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yönetsel ve işlevsel faaliyetlerinin entegre bilgi sistemi mantığı ile otomasyona tabi tutulması ve üretilen veya sahip olunan bilginin süratle erişilebilir, paylaşılabilir, değerlendirilebilir ve karar üretilebilir hale dönüştürülmesi, stratejik ve ekonomik açıdan zorunlu duruma gelmiştir.

Bilecik İl Özel İdaresi KÖYDES

Ülkemizde kırsal kalkınmanın sağlanması ve köylerimizin yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarının giderilmesini temin amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Köy Alt Yapsının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi 2005 yılında uygulanmaya başlanmıştır.

Beylikdüzü Belediyesi MAKS Veri Entegrasyonu Projesi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Adres Kayıt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla “Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi” başlatılmıştır.

Başakşehir Belediyesi E-İMAR Projesi

Başakşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan KEOS (Kent Otomasyon Sistemi) 'un  halka yönelik hizmet araçlarından birisi de E-İMAR projesidir.

Bağcılar Belediyesi MIS Entegrasyonu Projesi

Bağcılar Belediyesinde yaygın olarak kullanılan yazılımlar coğrafi ve sözel yazılımlar olmak üzere iki ana grupta değerlendirilebilir. Bağcılar Belediyesi çok sayıda müdürlükle, çok çeşitli hizmetleri organize ederek dinamik ve vatandaş odaklı hizmetler üretmektedir. Bu nedenle yazılım sistemlerinden de aynı dinamik yapıyı beklemektedir.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mekansal Veri Yönetim Sistemi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Netcad6 kullanımını desteklemek, İmar, Harita ve Planlama birimlerinin ellerindeki sayısal ve sayısal olmayan verileri ortak bir sunucudan depolayarak güncel olarak yönetimini sağlamaktır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Taşınmaz Bilgi Sistemi

Proje ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının sorumluluğunda ve yönetiminde olan tescilli ve tescilsiz tüm taşınmazların günümüz teknolojik gelişmeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli takibinin yapılabilmesi amaçlanmıştır.

Afet Bilgi Sistemi

Başbakanlık bünyesi altında faaliyet yürüten Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), afetlerle ilgili tüm işlerin koordine edilmesi ve kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten bir kurumdur. Bununla birlikte, 81 ilin Valilik İl Özel İdaresi bünyesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri faaliyet yürütmektedir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi

Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBIS) Kent Otomasyon Sistemleri (KEOS) çerçevesinde geliştirilen bir projedir.

Afet Yönetim Sistemi

Afet Yönetim Sistemi Projesi (ABİS), gerçekleşen veya olası afetlere ilişkin tüm süreçlerin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kapsamında gerçekleştirilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Farm Oriented Open Data in Europe - Foodie

Tarım sektörü, ideal olarak etkileşim içinde olan bir kurumlar ağı tarafından oluşturulması gereken, stratejik olarak benzersiz bir sektördür.

Afet Kontrol Yönetimi - DICOMA

DiCoMa projesinin amacı eğitim ve yerinde destekle karar alıcıların etkinliğini artırarak, büyük çaplı afetlerin ve karmaşık yapıdaki acil durumların etkin yönetilmesini sağlamaktır.

  • No labels