Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Erozyon Risk Haritalarının CBS Teknolojileri Kullanılarak Modellenmesi ve Analiz Edilmesi"

Tunç Emre TOPTAŞ 1, Emin BANK 2

1- Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş.

Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

tunc.toptas@netcad.com.tr

2- Kurumsal Temsilci, Netcad Yazılım A.Ş.

emin.bank@netcad.com.tr

ÖZET

Havzalar sürdürülebilir yaşam için çok gereklidir ve korunmaları önem arz eder. Türkiye de 25 adet ana havza 40.000 civarında da alt havza vardır. Bu havzaların risk durumlarının tesbiti ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, bunların uygulanması ve uygulamaların izlenmesi iş süreçlerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri çok kullanışlı araçlar sunmaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye’ nin kuzey doğu bölgesinde yaklaşık 20,000 km2 havza alanında erozyon riski taşıyan alanların belirlenmesi için CBS temelli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Alana ilişkin yamaç eğriselliği, topoprafik pürüzlülük, yamaç eğimi, bakı, yükseklik analizleri gerçekleştirilmiş; analiz sonuçları, oluşturulan erozyon risk modelinde uygun parametreler ile Çok Katmanlı Ağırlıklı Çakıştırma Yöntemi ile değerlendirilmiştir.


Anahtar Sözcükler: Erozyon, Heyelan, Risk Haritası, Çok Katmanlı Değerlendirme (Weighted Overlay), Mamdani Bulanık Çıkarsama

ABSTRACT

Catchment areas are essential for sustainable living and it is important to protect them. Turkey has 25 major catchment areas and 40,000 sub-catchments. Geographic Information System offers very handy tools for determination of the risk status of these catchments and identification of the measures to be taken against these risks, implementation of them and monitoring processes.

In this study, a GIS-based study was conducted to determine the areas under risk of erosion in an approximately 20,000 km2 catchment area located in the northern east of Turkey. Curvature of field, topographic roughness, slope, aspect and elevation analyses were conducted for the area. Analysis results  were evaluated on the generated erosion risk model using appropriate parameters with Multi-Layer Weighted Overlay Method.


Keywords: Erosion, Landslide Risk Map, Multi-Layer Assessment (Weighted Overlay), Mamdani Fuzzy Logic