Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Kamu ve Yerel Yönetimde CBS Yazılım Geliştirme Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

"Public and Local Government GIS Software Development Problems and Solutions"

Dr. Emin BANK

Kurumsal Temsilci, Netcad Yazılım A.Ş.

emin.bank@netcad.com.tr

ÖZET

Yazılım, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) projelerinin başarıyla uygulamaya konmasında çok önemli bir bileşendir.

Yazılım projelerinde iki önemli sorun gözlenmektedir. Bunlardan biri; yazılım geliştirme işinin zamanında ve istenilen kalitede yapılamaması, ikincisi ise zamanında ve istenilen kalitede yapılan işin kurum tarafından başarıyla idame ettirilememesidir. Her iki sorunun temelinde yazılım geliştirmedeki, analiz, tasarım, kodlama, test, dokümantasyon, uygulama ve bakım süreçlerindeki zorluklar yatmaktadır.

Hem yazılım geliştirme sürecindeki sorunları giderecek hem de bakım sürecini kolaylaştıracak bir yazılım geliştirme platformunun bu sorunların çözümüne çok önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

CBS Yazılım kullanıcılarını; Kamu/Yerel Yönetim, Özel sektör ve Akademi olarak sınıflamak mümkündür.

Özel Sektör, genelde Harita, Kadastro, İmar Uygulaması, Kamulaştırma, Toplulaştırma, Alt yapı mühendislik çözümleri vb. hazır paket yazılımlar kullanmaktadır. Yazılım ihtiyaçları çoğunlukla yazılım geliştirme firmalarınca karşılanmaktadır.

Akademik alanda ise CBS kullanılan her bölümde çoğunlukla ticari CBS yazılımları bulunmakta, derslerde temel araç olarak kullanılmaktadır. Bazı CBS faaliyetleri ve yazılım geliştirme faaliyetlerinde açık kaynak kod kullanıldığı da sıkça görülmektedir.

Kamu ve yerel yönetimlerde ise CBS yazılım geliştirme ihtiyaçları 1990 lı yıllardan itibaren yaklaşık 15 yıllık süre boyunca ihale yöntemiyle yazılım geliştirme firmalarınca karşılanmıştır. Ancak 2005 yılından itibaren özellikle kamu kurumlarında personel kiralama yoluyla kendi yazılım işlerini kendi yapma girişimleri görülmektedir. Bu sürecin kendi içerisinde pek çok sorunu beraberinde getirdiği gözlenmiştir.

Bu bildiride hem kamu ve yerel idarelerin yazılım geliştirme birimleri için hem de bu idarelere yazılım geliştiren yazılım firmaları için,  yazılım projelerini hem daha az gayret, minimum kodlama ve daha kısa zamanda teslimine katkı sağlayacak, hem de bakım sürecini kurumun kendi olanaklarıyla gerçekleştirebileceği web tabanlı bir yazılım geliştirme platform önerisi sunulacaktır. Böylesi bir platformda olması gereken özellikler ve bu özelliklerin hangi sorunu çözeceğine dair bilgiler sunulacaktır.  Ayrıca, böylesi bir platformun neler kazandırdığının gösterilmesi için, NETIGMA web bazlı yazılım geliştirme platformu ile yapılan projelerden bazı başarı hikâyeleri ile pratik uygulamada kazanılan deneyimler paylaşılacaktır.


Anahtar Sözcükler: Yazılım Geliştirme Sorunları, Yazılım Geliştirmede Ekonomi, Yazılım Bakımında Ekonomi, Web Bazlı Yazılım Geliştirme Platformu, NETIGMA.

ABSTRACT

Software is a very important component in the implementation of Geographic Information Systems (GIS) projects successfully.

It is observed two major problems in software projects. project on time and the lack of desired quality is the first important problem.  The second major problem is not the organization's maintenance work successfully. The difficulties of the analysis, design, coding, testing, documentation and implementation software development process lies on the basis of both problems

Both will resolve the problems in the software development process as well as to facilitate the maintenance process of a software development platform will provide an important contribution to the solution of this problem are considered.

GIS software users may be classified as Public / Local Governments, the private sector  and the Academy.

Private Sector usually uses commercial software package such as Mapping, Cadastre, Planning, Land Consolidation, Infrastructure  engineering solutions. Their Software requirements are met mostly by software development firms.

Universities, GIS is used mostly in commercial GIS software available in each section and are used as the main tool in lessons. Some GIS software development activities are common in open source code is used.

State and local governments GIS software development needs were met by software development firms by tender since the 1990s for about 15 years

However, since 2005, especially public institutions meet their software development needs can be seen that with temporary programmers. This application brings many problems in itself is observed.

In this paper, a web-based software development platform recommendations are presented for both public/local government software development units and software company that develops software for these institutions. The proposed web-based software development platform of software projects will contribute to realization with less effort, in less time and with minimum coding. At the same time, this platform will facilitate the work of organizations in the maintenance process. the technical features expected from such a platform will be presented. Also the technical features expected from such a platform will be presented.in this paper. In addition, some successful projects carried on NETIGMA platform will be presented for demonstration of the benefits of  such as a web-based software development  platform.


Keywords: Problems of Software Development, Software Development Economics, Economics in Software Maintenance, Web Base Software Development Platform, NETIGMA.