Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Bütünleşik Entegrasyon Kavramı ve Önemi"

"Concept and Significance of Integration on Geographic Information Systems"

Dr. Emin BANK

Kurumsal Temsilci, Netcad Yazılım A.Ş.

emin.bank@netcad.com.tr

ÖZET

Entegrasyon kelime anlamı olarak bütünleşme, uyum demektir. Kurumların Coğrafi Bilgi Sistemleri de dahil olmak üzere oluşturdukları tüm bilgi sistemlerinin birbiriyle entegre çalışması önem arz etmektedir. Kurumdaki bütün mühendislik uygulamaları ve bilgi sistemleri birbiriyle entegre olacak şekilde tasarlanıp uygulamaya konmalıdır.  Bu bildiride farklı veri yapısı, farklı format, farklı projeksiyon ve datum ile farklı zaman dilimlerindeki coğrafi verilerin entegre kullanımı, coğrafi arşiv sistemlerinin TS 13298 EBYS ile entegrasyonu, yeni üretilen coğrafi dokümanların gerekli onay ve imza sürecinin  e-imza ile entegre olması,  kurumlardaki CBS uygulamalarının MAKS, MEGSİS gibi merkezi kurumlar tarafından oluşturulan ve web servislerinden sunulan coğrafi veriler ile entegrasyonu konuları işlenmiş ve bütünleşik entegrasyon modeli olarak sunulmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Coğrafi veri modelleri, Birlikte çalışılabilirlik, e-Devlet, CBS e-Devlet Entegrasyonu, CBS entegrasyonu.

ABSTRACT

Integration of the meaning of the word means harmony.An integrated operation of all institutions’s information systems including Geographic Information Systems  is so important. All engineering practices and information systems in the organization should be implemented for designe to be integrated with each other. In this paper integrated use of geographic data in different data structure and format, with different projection and datum in different time zones, geographical archive systems integration with TS 13298 regulation, geographical documents to be integrated with e-signature approval and signature process, the geo data serviced  by central agencies and institutions in web services integration with GIS applications issues processed and presented in a GIS integration model

 

Keywords: Geographic data models, interoperability, e-Government, e-Government Integration of GIS, GIS integration.