Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Katman Özellikleri

Tabaka özellikleri, objelerin çizim biçimlerini (kalın, ince, taralı, boyalı vb) belirler, bunlara stil bilgileri de denir.

Stil bilgileri CAD ve Referans Katmanlarda pek çok yerde kullanılır. Referans katmanların default çizim, tematik ve etiket stilleri gibi yerlerde aynı stil bilgilerini gözlenir.

Tabaka özellikleri farklı sekmelere ayrılmıştır. Her bir sekmede tabakadaki objelere ait ayrı özellikler tanımlanır. Bazı özellikler nokta, bazıları çizgi ve bazıları alanları ilgilidir. Tabaka özelliklerine göre objelerin nasıl gözleneceği ön izleme bölümünden görülebilir. Çizgisel değerler tüm çizgileri (doğru, çoklu doğru, spiral, yay, daire gibi) ve taralı olmayan alanları etkiler.

Tabaka özelliklerinden verilen değerlerin bazıları obje bazlı da tanımlanabilmektedir. Örneğin; çizgi kalınlığı.

Tabaka Bazlı Değerler seçeneği aktif durumda ise; tabakadaki tüm objelere aynı değer atanabilir. Ancak her durumda objede olan değer önceliklidir. Örneğin; çizginin çizgi tipi atanmış ise, tabakadan atanmış çizgi tipi dikkate alınmaz. Ancak DUZ hatiplerinin tümü tabakadan atanan değere döner.

Netcad 7 | Görünüm sekmesinde yer alan bazı seçenekler tüm özelliklerin üzerindedir. Örneğin; Kalın Obje Çizimi seçeneği pasif duruma getirilir ise; objeden ya da tabakadan tanımlanan tüm kalınlıklar ihmal edilir ve obje normal çizilir.

Ölçülendirme gibi bazı işlemler otomatik olarak tabaka açarlar. Bu tabakaların renk ve diğer stilleri her zaman aynı olmaktadır. Eğer otomatik oluşan bu tabakaların farklı renk ve stilde oluşması isteniyorsa; değişiklik yapılacak tabaka özellikleri penceresi Standart sekmesi üzerinde sağ tuş ile Depoya Sakla seçeneğini kullanınız.

Netcad 7 GIS ile ard arda yeni tabaka oluşturmak için Adı satırı sonunda yer alan + butonu kullanılır. Oluşturulan tabakaların özellikleri işlemden çıkmadan Adı satırı sonunda bulunan yön tuşları (< >) kullanılarak aynı anda belirlenebilmektedir.

Kalem numarası 1-16 arasında verilebilir, Kalem kalınlıklarının çıktıya yansıması için Kalemleri Kullan ve Kalın Obje Çizimi (?) seçeneklerinin aktif durumda olması gerekmektedir. Kalem kalınlık değerleri ise; Kalınlık Ayarları/Ayarlar (?) penceresinden verilebilmektedir.

Tarama rengi ile tabakaya kaydedilecek obje rengi belirlenebilmektedir.

SeçenekAçıklama 
Alan SınırlarıTabakada oluşturulmuş olan kapalı çoklu doğru özelliğindeki objelerin sınırlarını gösterir.
KilitliTabakadaki objenin her türlü işleme girmesini ya da girmemesini sağlar.
Nokta AdlarıTabakada oluşturulmuş olan noktaların adlarını ekranda görmek ya da kapatmak için kullanılır.
Nokta KotlarıTabakada oluşturulmuş olan noktaların kotlarını ekranda görmek ya da kapatmak için kullanılır.
Nokta KodlarıTabakada oluşturulmuş olan noktaların kodlarını ekranda görmek ya da kapatmak için kullanılır.
Katı TaramaKapalı çoklu doğru özelliğindeki alanların taramalarını (alan içi boyama) açmak ya da kapatmak için kullanılır.
Print EdilebilirTabakanın çizime gitmesini engeller ya da engeli kaldırır.
Alan AdlarıTabakada oluşturulmuş olan kapalı çoklu doğru özelliğindeki objelerin isimlerini ekranda görmek ya da kapatmak için kullanılır.
BlastrolarTabakadaki noktaların merkezine belli çapta daire koyan fonksiyondur.
Alan Merkezinde SembolTabaka sembol sekmesinde bir sembol tanımlı ise seçenek ile alan merkezinde bu sembol gösterilir.
Delikleri Düz ÇizHattipine sahip alanlar ile ilgili topolojik işlemler (alan çıkartma vd.) uygulandığında hattipinin düz olarak çizilmesini sağlar
SeçenekAçıklama 
Ölçeğe Bağlı Görünürlük

Ekran ölçeğine göre tabakaya ait objelerin ekranda görünmesini sağlar. Ölçek değeri ekranın üstünde görünür.

Tabakanın görüneceği ölçek değerleri Başlangıç Ölçeği ve Bitiş Ölçeği bölümlerinden verilir. Burada verilen ölçek aralıklarında tabakaya ait objeler ekranda görünür.

Tabakalara ölçek bazında görünürlük özelliği verildiğinde açılan ekranda yaklaş, uzaklaş, zoom gibi işlemler yapıldığında görünürlük özellikleri devreye girer. Bu işlemler sonunda toolbardaki ölçek paneline tabakaya verilen ölçek değeri girildiğinde o tabakaya ait objelerin ekranda görünürlüğü sağlanır.

 

Ölçekten bağımsız yapılandırılabilir değerlerBuraya çizgi ve nokta kalınlık değerleri, yazı ve sembol boyları pixel değerinde girilir ve bu değerlere göre objeler görünür. Girilen değerler sabittir. Yani sürekli olarak bu değer üzerinden görünür. Fonksiyonun işlemesi için ilgili kutucukların aktif yapılması gerekmektedir.

 Üçgen Model (arazi modeli) ile birlikte otomatik olarak oluşan hızlı eğrilerin görünmesini ve üçgenlerin kuzeye bakan yüzlerinin ok işareti ile gösterilmesini sağlar.

SeçenekAçıklama 

Hızlı Eğri Çiz

 

Seçeneği aktif yapıldığında arazi modeli üzerinde eğriler görünecektir. Aralık hanesinden eğrilerin geçme aralıkları verilebilir. Bu değer istenilen uzunluk biriminde belirlenir. butonu ile uzunluk birimi seçilir.
Yön Oku ÇizSeçeneği aktif yapıldığında, arazi modelini oluşturan her bir üçgenin kuzeye bakan yönleri ok işareti ile gösterilir.

 Bu sekmede nokta objelerine, Netcad Sembol Kütüphanesinde bulunan semboller yerleştirilir. Seçilen tabakadaki nokta objelerine işlem uygulanır.

SeçenekAçıklama 

Sembol

 

Açılır pencereden Netcad Sembol Kütüphanesi menüsü çıkacaktır. Bu menüden, kullanılmak istenilen sembol tıklanarak seçilir. Bu pencerede projede yüklü tüm sembol dosyaları görüntülenebilir, sekmeler arasında geçiş yapılarak da seçim yapılır. 
Tabaka Bazlı DeğerlerSeçilen sembol, tabaka menüsünde bulunan önizleme penceresinde görüntülenecektir. Sembolün boyu veya büyüklüğü Nokta Büyüklüğü bölümünden değiştirilebilir. Ayrıca, Açı bölümünden sembole açı verilebilir. Açı değeri istenen açı biriminde belirlenebilir ve sağında bulunan buton ile açı birimi değiştirilir.

Bu sekmede çizgisel objelerin hattipleri değiştirilir. Bu işlem, tabaka bazında çizgi tipinde bulunan objelere (çoklu doğru çiz, çizgi çiz, yumuşatılmış eğri çiz, daire vs..) uygulanır. Bu şekilde, tabakalara çizgi tipi atanabilir. Çizgi Tipleri projede yüklü olan çizgi tipleri arasından seçilebilir.

SeçenekAçıklama 
Kalınlıklar TabakadanÇizgilere tabaka bazlı kalınlık vermek için bu fonksiyon işaretlenir ve aşağıdaki kalınlık bölümüne istenen kalınlık değeri girilir.
Kalınlıkİstenen kalınlık değerinin girildiği bölümdür.
Netcad 4.0 StiliÇizginin orjinal kalınlığını koruyarak çizer.
OrtadanÇizginin orta ekseni baz alınarak çizgiye kalınlık verir. Yani çizginin sağına ve soluna eşit değerde kalınlık vererek çizer.
İşaretlerine Göre - Sağ + / Sol -Çizginin çizim yönüne göre, çizgiye kalınlık verir. + değer çizgi ekseninin sağına, - değer çizgi ekseninin soluna kalınlık verir.

Bu sekme aynı tabakada alan geometrisindeki objeleri raster imajlar ile taramak için kullanılır. Gözat butonuna basıldığında Netcad Tarama Kütüphanesi menüsü çıkacaktır.

Bu menüden, kullanılmak istenilen tarama çift tıklanarak seçilir. Seçilen tarama, Alan sekmesi altındaki önizleme bölümünden gözlenecektir. Taramanın görüntülenme özellikleri Büyütme veya Açı bölümünden değiştirilebilir. Açı birimi butonu ile belirlenir. Taramanın altında renk görünmesi isteniyorsa Renkli Tarama fonksiyonu işaretlenir. Renk kutucuğu bölümünden ise istenen renk seçilir.

Tarama Kütüphanesi

Raster taramaları depolamak için kullanılan menüdür. Tarama Kütüphanesine, tarama olarak kullanılmak istenen rasterlar eklenerek bir kütüphane oluşturulur. Bu eklenen taramaları bir daha ekleme işlemi yapmadan her zaman kullanabilirsiniz. Kullanılacak raster taramaların kategoriler altında gruplandırılması, kullanım açısından kolaylık sağlayacaktır.

Tarama kütüphanesine yeni bir tarama ekleyebilmek için;

Pencerenin sol üst köşesinde bulunan butonuna basıldığında Netcad Tarama Kütüphanesi menüsü çıkacaktır. Bu pencerede, Tarama Kütüphanesi üzerinde sağ tuş yapılır ve Yeni Kütüphane oluşturulur.

Eklenen kütüphane üzerinde sağ tuş ile yeni bir tarama eklenir. Tarama Tanımları penceresinde Gözat ile ilgili dizinden tarama olarak kullanılacak raster (*.jpeg, *.png, *.tif, *.bmp, vs..) seçilir. PPM 1 pixele karşılık gelecek metreyi seçmek için kullanılır. Seçilen taramanın orjinal boyutlarında gelmesi için 1 piksel 0.1 olarak alınmalıdır. Seçilen tarama içerisinde şeffaf yapılacak renk seçimi yapılır. Tarama önizlemesi ekranda görüntülenir. Tamam ile pencere geçildiğinde özellikleri verilen tarama kütüphaneye eklenmiş olacaktır.

Netcad 7.6 GP5 versiyonu ile pafta sınırlarında alan taramalarının sürekli olması sağlanmıştır.

Tabaka içerisinde bulunan objelerinizin 3D ortamına aktarılırken yapılan ayarlarının yer aldığı bölümdür.

SeçenekAçıklama 
Alan3D ortamına aktarılacak yükseklik bilgisi barındıran alan objelerinin tarama tengi ve dolu/ dış çizgi seçenekleri belirlenir.
Çizgi3D ortamına aktarılacak yükseklik bilgisi barındıracak objelerin renk ve genişlik değerleri belirlenir.
Rakım3D ortamına aktarılacak objelerin kot bilgilerini kazanacağı yöntem seçimi yapılır.
Zemine BağlıAktarılan objenin bağlı bulunduğu zemine ait kot bilgisini kazanması sağlanır.
MutlakAktarılan objenin kot bilgisi kullanılır.
Deniz Tabanına BağlıAktarılan objenin kot bilgileri deniz tabanına indirgenir.
Yere GöreAktarılan objenin kot değerleri yerden gerçek yüksekliğine göre kullanılır. Aktarılan alandaki kot değeri üzerine obje kot değerini ekleyerek gösterim yapar.
Deniz Tabanına GöreAktarılan objenin kot bilgisi deniz tabanından başlanarak

  • No labels