Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Komut Satırı

Netcad fonksiyon ve komutlarına hızlı ve kolay anlaşılır erişim sunar. Siz yazdıkça komutları otomatik olarak bulacak ve parametreleri için size yol gösterecektir.

Örneğin; hesaplanmış proje limitlerine zoom yapmak için arama satırına "SET ZOOM LIMITS" yazılıp komut çalıştırıldığında proje limitleri bulunmuş olacaktır.

KomutAçıklama
REGENTüm pencerelerin yeniden çizilmesini sağlar.
COMMAND LIST <DosyaAdi>

Verilen dosyaya komutların listesini yazar. Bu dosya formatı XML olarak değişecektir. Modüllere ait komut numaraları yüklü modüllere göre değişebilir.

CLOSE ACTIVEPROJECTAktif projeyi kapatır.
CLOSE PNO <ProjeNo> <AskModified>

Numarası bilinen projeyi kapatır.

<ProjeNo> : Netcad açılan projeleri 0,1,2,... şeklinde indekslemektedir. Bu doğrultuda kapatmak istenen projenin numarası belirtilir.

<AskModified> : 1 değeri verildiği taktirde, kapatılmak istenen projede değişiklik var ise, saklamak istenip istenmediği sorulmaktadır.

Örnek: CLOSE PNO 0 1 (0 numaralı projeyi kapat ve değişiklik var ise, saklamak isteyip istenmediğini sor.)

SET ZOOM LIMITSHesaplanmış proje limitlerine zoom eder.
SET ZOOM <Y,X dy,dx EPSG>

c[YZ:Y],c[YZ:X] dy,dx c koordinatı merkeze gelecek şekilde ve ekran genişliği dy, yüksekliği dx olacak şekilde zoom/pan yapar. Netcad dy/dx orani pencere oranları ile uyumlu değilse bile her zaman uygun oranı hesaplar.

dx ve dy 0 verilir ise, Netcad genel ayarlarındaki Obje İzleme Ayarı kullanılır. Bu ayarlarda ki noktaya yaklaşma genişliği dy ve dx olarak kullanılır. Bu değer, coğrafi projeksiyonda uygun şekilde düzeltilir.

EPSG kodu verilmiş ise; verilen EPSG koduna göre projeksiyon kullanılır.

SET ZOOM WORLD <CLLY,CLLX,CURY,CURX EPSG>

SET ZOOM ile aynıdır. Sadece dy ve dx yerine komut içinde verilen CLL ve CUR değerleri olduğu gibi kullanılır. Ekranın yatay/düşey oranı korunur.

STOP WALKER

Nokta seç veya obje seç işlemlerini iptal eder. Birden fazla çağrılması gerekebilir.

EXECUTE_NETCAD_COMMAND <ModuleName>,<KomutNo>

Numarası verilen komutu çalıştır. Komut numaraları COMMAND_LIST komutu ile alınırlar. ModuleName Netcad için NC32' dir. Diğer modüller için isimler COMMAND_LIST içinde görünecektir. Modüllerde komutlar 0' dan başlar.

PROJECT CLEAN <Layers, LineTypes, Fonts, Symbols, Blocks>

Proje temizle işlemi çalıştırılır.

PROJECT FINDLIMITS

Projenin limitlerini hesaplar.

PROJECT NEW <FileName>;<Opsiyon>

Yeni proje açar. Eğer verilmiş ise FileName yüklenir, FileName yok ise projenin adı o yapılır. FileName verilmemiş ise opendialog açılır.

Opsiyon: 0 : Yeni Proje Açar. 1 : Ekleme Yapar. 2 : Proje çizimini yenilenmesini engeller. 4 : Adı verilen projeyi yüklü ise aktive etmeye çalışır.

Örnek:

Yeni Proje Açma : PROJECT NEW C:\OTF\YENI.NCZ ya da PROJECT NEW C:\OTF\YENI.NCZ;0

Proje Ekleme : PROJECT NEW C:\OTF\EKLE.NCZ;1

PROJECT CLOSEAktif projeyi kapatır.
PROJECT SAVEAktif projeyi saklar.
PROJECT SAVEAS <FileName>

Aktif projeyi farklı saklar. Komut sonunda dosyanın kaydedileceği full path yazılmalıdır.

Örnek; PROJECT SAVEAS C:\TEST.NCZ

SET_MENU_STATE <Modul>,<CmdID>,<Enabled (0/1 )>

Şerit menüdeki komutları aktif/pasif yapar.

Modul: Modül adı,

CmdID: Komut numarası,

Enabled: Komutun aktif (1) mi pasif (0) mi yapılacağı belirlenir.

REGENTOBITMAP

<Ölçek,Genişlik,Yükseklik,

CLLy,CLLx,CURy,CURx,

ResimFormat,DosyaKonum-

İsim,ResimGöster;Silent;FintLimits>

Ölçek = 0 ise mevcut pencerenin ölcegi alinir.Ya da istediğiniz ölçeği belirleye bilirsiniz.

Genişlik = 0 verilirse, Yükseklik değeri DPI olarak değerlendirilir (Default = 96) ve oluşan resim genişliği/yüksekliği bu DPI değerine göre otomatik belirlenir.

CLLy,CLLx (CLL- Coordinate Lower Left"Alt Sol Koordinat") - CURy,CURx (CUR - Coordinate Upper Right"Üst Sağ Koordinat")

ResimFormat = [YZ:BMP,JPG,GIF,PNG,TIF] bos olursa BMP varsayilir.

Resmin Kaydedileceği Konum ve İsim ÖRN : C:\OTF\TEST.BMP

Resim Göster, ön izleme gibi düşünüle bilir. Alınan görüntüyü ayrı bir netcad penceresinde gösterir. S resim görüntülenir, boş bırakılırsa görüntülenmez.

Silent (Komut sessiz, geri planda çalışıp tamamlansın mı yoksa işlem pencereleri gösterilsin mi ? "0 Sessiz - 1 Değil")

FindLimits 0 ise aktif pencere limit bulmaz, 1 ise belirtilen cll ve cur kordinatlarının limitleri bulunur.

Örnek: REGENTOBITMAP 4000,1000,1000,410643.811,4545097.157,411195.192,4545559.734,C:\OTF\TEST.BMP,0,0,1

API_LIST <sonuc_dosya_adi>

Netcad' e kaydedilen API'lerin listesini sonuc_dosya_adi isimli dosyaya yazar.

MAKE TEXTS READABLE

Seçilen yazı objelerinin açıları 90 ile 270 arasındakileri okunur duruma getirir. Yazıların bulunduğu blok sabit kalır.

REGENSINGLE <SolAltY, SolAltX SagÜstY, SagÜstX>

Yalnızca aktif pencere yeniden çizilir. Eğer parametreler verilmez ise tüm pencere çizilir. Parametreler verilir ise Sol Alt ve Sağ Üst koordinatlara karşı düşen dikdörtgen çizilir.

DLG_HATCH [YZ:DosyaAdi]

Tarama penceresini açar. Tarama tanım dosyası (*.PAT) parametre olarak verilmelidir. Verilmemesi durumunda Netcad varsayılan tarama dosyası kullanılır.

PLACETEXT <TablePrefix FileNAme Textheight TextSpacing Snap>

Bir metin dosyasını etkileşimli olarak yerleştirir. 

Default height,Spacing is 1.5,2.5, 

Snap değerleri (LL{sol alt},UR{sağ üst},UL{sol üst},LR{sağ alt}) ile okunan yazı bloğunun istenilen bir yerinden yakalanması sağlanır.

IMPORTTEXTFILE

Metin Dosya Oku penceresini açar.

PLACETEXTFILE <TablePrefix FileNAme Textheight TextSpacing Y X Snap>

PLACETEXT Placement Coordinates Y,X. 

Snap değerleri (LL{sol alt},UR{sağ üst},UL{sol üst},LR{sağ alt}) ile Okunan yazı bloğunun istenilen bir yerinden tutulması sağlanır.

PLACE_BLOCK_FILE <NCZDosyaAdi>

Icon
Blok ekle işlemine denk düşer.
COMMAND EXISTS <KomutAdi>

Verilen komutun olup olmadığını söyler. Bulunamayan komut için -1,(Bulunamayan Komut) girilir

SAVESCREEN <Genislik,Yükseklik Opsiyon> [YZ:DosyaAdi];<Kapsam. 0: ArkaPlan, 1: Ön Plan (Netcad 6)>

Pencerede görüneni bir dosyaya saklar. %d pixel/%d pixel and %d option into %s(BMP ve JPG) , (Option= (1=GrayScale) + (2=NoAntiAlias) + (4=CopyToClipboard,fn is not required) , Highlight vs. için ön plan kullanılabilir

DELETE LAYER <Opsiyon> <TabakaNo> <Tabaka Silinmesin>

Opsiyon=1 ise silinmeden önce kullanıcıya sorulur.

Numarası TabakaNo ile verilen tabakayı siler.

Tabaka Silinmesin 1 verilir ise, tabakanın içindeki objeler silinir ancak tabaka bırakılır. Tabaka içini temizlemek için iyi bir yöntem. Aynı tabakayı aynı indeks ile yaratmak vs. işlerden kurtarır.

RUN <MakroDosyaAdi> [YZ:param=deger;param=deger ..]

Icon

İlk parametre ile verilen makro dosyasını çalıştırır. Makronun parametreleri için gerektiği kadar isim=parametre seklinde ekleyin

BATCH <FileName>

<FileName> text dosyası çalıştırılır. Bu dosyada her satırda ayrı komut bulunmalıdır. BATCH Komutu da bulunabilir.

PROJECT SAVEVIEW

Görüntüyü isim sorarak saklar.

PROJECT DROP <FileName;SenderParams>

Kullanıcı arayüzündeki "Proje Aç" ile aynı işi yapar. SenderParams içinde virgül (,) ile ayrılmış parametrelerle arayüz gösterilmemesi (SILENT=1) ve yeni bir proje açılaması (NEWPROJECT=1) sağlanabilir.

  • SILENT=0 yazılırsa, Netcad Dosya Yönlendiricisi penceresi açılır.
  • SILENT=1 yazılırsa, Netcad Dosya Yönlendiricisi penceresi açılmaz.
  • NEWPROJECT=0 yazılırsa, verilen dosya varolan projeye eklenir.
  • NEWPROJECT=1 yazılırsa, verilen dosya yeni proje olarak açılır. 

Örnek: PROJECT DROP C:\TESTFILE.DGN;SILENT=1,NEWPROJECT=1

PROJECT ADDVARIABLE <Değişken Parametre Metni>

Proje değişkenlerine yeni bir değişken ekler. Eğer aynı isimde bir değişken var ise override edilir. Değişkenin eklenebilmesi için değişken adının girilmesi zorunludur.

 • NAME: Değişkenin adı
 • VALUE: Değişkenin değeri
 • DISPLAY_NAME: Değişkenin gözükecek adı
 • CATEGORY: Değişkenin kategori adı. Bazı editörlerde gruplama yapılan yerlerde bu isim kullanılır
 • IS_VISIBLE: Değişkenin Proje->Özelikler->Proje Değişkenlerinde gözüküp gözükmeyeceğini belirtir. Default = 1
 • IS_READ_ONLY: Değişkenin düzenlenip düzenlenemeyeceğini belirtir. Default = 0
 • TYPE: Değişken değerinin ne türde olduğunu belirtir.  Alabileceği değerler aşağıdadır Default = 0
  • String için => 0,
  • Double için => 1,
  • Integer için => 2,
  • Boolean için => 3,
  • DateTime için => 4, 

Örnek: PROJECT ADDVARIABLE NAME=PI_SAYISI;VALUE=3.14;IS_READ_ONLY=1;IS_VISIBLE=1;TYPE=1;

Örnek: PROJECT ADDVARIABLE NAME=TEST_PROJESI_KONUMU;VALUE=C:\abc.ncz;

PROJECT EXPORT VARIABLES <Dosya Yolu(*.txt)>

Proje değişkenlerinin bir listesini verilen dosya yoluna kaydeder.