Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Fonksiyon Alanlarının Yer Seçiminde Uzman Görüşünü  Temel Alan (Stokastik) Yöntemlerin Veri Kontrollü (Deterministik)Yöntemlerle Karşılaştırılması; Amasya Örneği"

Tunç Emre TOPTAŞ

Teknik Hizmetler ve Eğitim Müdürü, Netcad Yazılım A.Ş.

Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

ÖZET

Bölge planları ve yerel planlar üzerinde verilecek kararlarda, kentsel ve kırsal fonksiyonların yer seçiminde mekansal analiz modellerinin doğru girdilerle ve doğru yöntemlerle tasarlanması ve yer seçim kararlarının yapılan analiz sonuçları göz önünde tutularak verilmesi, plan kararlarının doğruluğu, sürdürülebilirliği ve herşeyden önemlisi insan hayatının korunması açısından son derece önemlidir.

‘Öğrenme’ ve akabinde ‘çıkarsama’ eylemini sağlamak için kullanılan iki ana kaynak ‘veri’ ve ‘uzman’dır. Mekansal yer seçim modelleri tasarlanırken problemin özelliğine ve model içerisinde kullanılan girdilerin kendi içerisinde ve diğer girdilerle olan korelasyonlarına göre oluşan belirsizliklere göre ‘veri tabanlı deterministik’  ve ‘uzman tabanlı stokastik’ yöntemler mekansal analiz modelleri için kullanılabilirler.

Bu çalışmada, proje sahası üzerindeki topografik, hidrotopografik, hidrolojik, jeolojik analizler gerçekleştirilmiş; birinci türev analizler önce deterministik model tasarımı içerisinde girdi olarak kullanılarak planlama sahasındaki heyelan duyarlılık analizi oluşturulmuş; sonra aynı analiz stokastik model tasarımı ile gerçekleştirilmiştir. Ortaya çıkan mekansal analizlerin doğruluk ölçümleri; planlama sahasındaki daha önceden gerçekleşmiş heyelanlar referans alınarak ROC(Receiver Operating Characteristic) eğrisi ile sağlanmıştır.

 

 

Anahtar Kelimeler: Deterministik, Stokastik, Yer Seçimi, ROC Analizi