Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları 

Tanım

CBS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları, farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının üretilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/ileri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygulamaları (jeoloji, hidrojeoloji, tektonik, deprem/sismik, şev duraylılık, mineral vb. haritalar) yapılabilmektedir.

Hedef Grup

Bu uygulama, yerbilimleri sektörüne ilişkin proje üreten, tüm kamu, belediye, özel sektör çalışanları, jeoloji mühendisleri, teknikerler, üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölüm akademisyenleri ve öğrencileri ile jeoloji mühendisliği meslek odalarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler

 •  Temel harita ve projeksiyon bilgilerine sahip olarak projelerine uygun parametre tanımlamalarını yapabilir olabilecek,
 •  Proje üretimi için gerekli veri tipleri (vektör/raster) ve üretme yöntemleri (nokta, çizgi, alan) ve yönetimleri hakkında bilgi edinebilecek,
 •  Farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarını CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilebilecek,
 •  Jeoloji çalışmalarında kullanılan veri tabanının oluşturulmasını (kavramsal ve fiziksel tasarım aşamaları dahil) sağlayabilecek,
 •  CBS projeleri üzerinden yapılabilecek temel (veri görüntüleme, semboloji, etiketlendirme, tematik harita oluşturma) ve ileri (look-up tasarımı, veri ilişkilendirme, tablosal/grafiksel sorgulama, rapor alımı, tampon analizi, çakıştırma analizi, topolojik işlemler) düzey yönetim işlemlerini yapabilecek,
 •  CAD yapısında hazırlanan projelerin CBS yapısına aktarımını sağlayabilecek,
 •  Jeoloji projelerine standartlara uygun sembol (hazır jeolojik/hidrojeolojik/maden/jeofizik sembol kütüphanesi) ve tarama (jeoloji/genel tarama kütüphanesi) tiplerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak,
 •  Proje altlık verisi olarak WMS, GoogleMap ve BingMap haritalarının uydu/sokak ve yükseklik online haritaların kullanımını sağlayabilecek,
 •  İş akış modelleri oluşturarak projeleri üzerinde temel ve ileri düzey analiz işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 •  GPS, TotalStation vb. aletlerden projeye veri aktarımı sağlayabilecek ve veri üzerinden iki/üç boyutlu Sayısal Arazi Modeli (SAM) oluşturma işlemlerini yapabilecek,
 •  SAM üzerine tüm arazi detaylarını (dere, şev, heyelan, vb.) işleyerek, eş yükseklik eğrilerinin oluşturulmasını sağlayabilecek,
 •  SAM üzerinden raster (eğim, bakı, yükseklik ve rölyef haritaları) ve vektör (eğim, eğri hartiaları) analizler yapabilecek,
 •  SAM kullanılarak kesit alımları (profil ve en kesit) ve kübaj hesaplamalarını yapabilecek,
 •  CAD ve CBS tabanlı tüm projelerine uygun lejant ve grid oluşturma işlemlerini yaparak projeyi çıktıya hazır hale getirebilecektir.

Konular