Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Başarı Hikayesi - TBank TKGM Entegrasyonu Projesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Turkland Bank A.Ş. arasında yapılan protokol ile Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu ve kadastro bilgilerine erişimde , Bankanın taşınmaz ipotek işlemlerinin hızlandırılmasını,  tapu ve kadastro müdürlüklerinin iş yoğunluğunun azaltılması amacıyla elektronik ortamda, web servisleri aracılığıyla on-line olarak sorgulanması ve paylaşılmasını sağlamaktır.

 

Tapu ve tarafı Kurumların yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri doğrultusunda, Bankanın taşınmaz ipoteği karşılığı kullandırdığı/kullandıracağı kredilerin-veya kredi dışı alacakların teminatına ipotek almak için ve ipotek bağlantılı bankacılık süreçleriyle ilgili olarak, ipotek işlemine konu taşınmazların üzerinde herhangi bir takyidat bulunup bulunmadığı hususlarının araştırılması amacı ile  taşınmazların tapu ve kadastro bilgileri ve verilerine ulaşılmasına yönelik olarak sadece ilgili oldukları tapu kayıtları ile sınırlı olmak üzere; TAKBİS sisteminde kayıtlı bulunan Tüm Türkiye'de ki tapu ve kadastro bilgilerinin elektronik ortamda on-line olarak sorgulanması suretiyle aşağıdaki hizmetlerin sağlanması bu protokolün kapsamını oluşturmaktadır.

Proje kapsamında, kurum TKGM web servisleri erişiminde Netigma' nın mevcut yeteneklerinin ve şimdiye  kadar gerçeklenmiş olan  diğer kurumlardaki entegrasyon modellerini inceleyerek TKGM Modülü'nütercih etmiştir. 


TKGM Uygulaması  ile;

 • Ada parsel bilgisi kullanılarak tapu kayıtlarına erişim,
 • İl, ilçe, T.C. KimlikNumarası, Vergi Kimlik Numarası , Ad/Soyad bilgileri kullanılarak tapu kayıtlarına erişim,
 • Tapu kayıt bilgileri, Rehin, Şerh, Beyan, İrtifak, Muhdesat, Eklenti, Teferruat, hisse durum ve oran gibi bütün tapu detay bilgilerine erişim,
 • Harita üzerinden seçilen parselin tapu kayıtlarına erişim,
 • Tapu hareketlerindeki anlık değişimleri izleyebilme olanağı sağlanmıştı

 

Taşınmaz ile ilgili aşağıdaki işlemler yapılabilir.

Zemin ile ilgili geçmişe dönük tüm maliklerin (aktif malik-pasif malik) bilgisini servisten online sorgulayarak gösterilmektedir.

Zemin ve Malik üzerinde bulunan Şerh, Beyan, İrtifak bilgileri servisten online sorgulanarak gösterilmektedir.

Kullanıcıların daha önce Tapu Müdürlüklerinden aldıkları Tapu Kaydı raporunu ve çıktısını sistemden alabilmektedirler. 

Sistem online yapılan tapu kaydı sorgu sonucunu Mekânsal Gayrimenkul Sistemi'nden de  (MEGSIS)  sorgulayarak taşınmaza ait kadastro bilgisini getirebilmektedir. 

Sistem taşınmaz bilgisi olmadan geçek ve tüzel kişiden de tüm Türkiye'de taşınmaz sorgusu yapabilmektedir.

 

TKGM Entegrasyonu Kazanımları;

 • Eksik belge veya bilgi ile ortaya çıkan işlem hata ve noksanlıklarının ortadan kaldırılmakta,
 • Akıllı uygulamalarla memur hatalarının önüne geçilerek memurların da zarar görmeleri engellenmekte,
 • Belge sahteciliklerinin önüne geçilmekte,
 • Geçmişten gelen muhtemel sicil hataları belirlenerek tamamen giderilmekte,
 • Muhtemel vatandaşın hak kayıpları tamamen ortadan kaldırılmakta,
 • Mahkemeler veya hazırlık soruşturmalarında bilgi araştırmasıyla geçen zamanın azaltılarak Adalet Bakanlığının yükünün hafifletilmesine katkı sağlanmakta,
 • Kurumların veya vatandaşların karşılaştığı bürokratik sıkıntılar ortadan kalkmakta,
 • Yazışmalardan doğan harcamalar e-imza uygulaması ile en aza indirgenmekte,
 • Vergi kayıpları engellenmekte,
 • Doğru, güvenilir, standart ve takip edilebilir bilgiye ulaşılmaktadır.