Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataİleri Seviye Yol & Kavşak Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı - nk003c/PRO

İnşaat Mühendisliği & Harita Mühendisliği

Eğitimin Tanımı;

‘İleri Seviye Yol & Kavşak Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’  yol ve kavşak projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar. Kavşak_OK.png

Tünel_OK.png

Hedef Grup;

Bu eğitim programı, inşaat, harita, orman, mühendislik bilimleri, hacim projesi yapan kamu birimleri, belediyeler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler;

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

 • Kavşak kavramı ve kavşak tipleri hakkında bilgi sahibi olabilecek,
 • Kavşak projesine altlık olacak sayısal arazi modelini iki ve üç boyutlu olarak oluşturabilecek ve bu model üzerinde arazi, kavşak planına ve gerekli güzergahlara ilişkin gerekli hesaplama ve analizleri yapabilecek,
 • Ana yol, tali yol ve kavşak kollarına ait yatay ve düşey güzergahlarını oluşturabilecek ve gerekli tüm kontrolleri uygun standartlarda gerçekleştirebilecek,
 • Enkesit ve profil işlemlerini dinamik yapıda gerçekleştirebilecek,
 • Kavşak projeleri için gerekli proje tabloları ve krokilerini (some, aplikasyon tabloları, yatay, düşey, dever krokileri vs.) oluşturabilecek,
 • Arazi kesitlerini kullanarak üç boyutlu (3D) kazı/dolgu hesabı yapabilecek, gerekli raporları oluşturabilecek,
 • Kavşak planı üzerinden rakortmanları tanımlayabilecek,
 • Ana yol, tali yol ve kavşak kollarına ait tip kesitleri ve uygun şev tanımlarını oluşturabilecek,
 • Kavşak kollarına otomatik olarak kot ve dever taşıması gerçekleştirebilecek,
 • Kübaj işlemlerini gerçekleştirebilecek, çıktı ve raporlarını uygun standartlarda oluşturabilecek,
 • Projelerini üç boyutlu (3D) yapıda sunabilecek

Eğitim Programı

Bölüm 1

GENEL KAVRAMLAR VE ARAZİ VERİSİNİN OLUŞTURULMASI

 • Netpro ile yapılabilecekler
 • Kavşak kavramı, eş düzey kavşak tipleri
 • Sayısal arazi modelinin oluşturulması
Bölüm 2

PROJE OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

 • Yeni proje/proje seçimi/proje parametreleri
 • Sıyırma değerlerinin girilmesi
 • Toprak sınıflarının girilmesi
 • Özel aralıklar editörü işlemleri
 • Depo ve ariyet editörü işlemleri
Bölüm 3

GÜZERGAH TANIMLAMA İŞLEMLERİ

 • Ana yol güzergahının tanımlanması
 • Tali yol güzergahının tanımlanması
 • Ana yol ve tali yol güzergahları üzerine kilometre aralıklarının yazdırılması
 • Ana yol ve tali yol güzergahları üzerine dever tanımlarının uygulatılması
 • Kavşak kol güzergahının tanımlanması
Bölüm 4

DETAYLARIN ÇİZİLMESİ

 • Kot taşıma ve rakortman tanımlarında kullanılacak enkesitler için detay noktalarının belirlenmesi ve çizilmesi
Bölüm 5

ENKESİT ALMA İŞLEMLERİ

 • Modelden en kesit alımı yöntemleri
  » Listesi oluşacak enkesitler
  » Sabit aralıklı
  » Listesi oluşacak
  » Kilometre liste editörü
  » Dosyadan okuma
 • Modelden enkesit alınması
 • Ana yol enkesitlerinin oluşturulması
  » Tali yol enkesitlerinin oluşturulması
  » Kavşak kollarının enkesitlerinin oluşturulması
Bölüm 6

PROFİL ÇİZİMİ ve KIRMIZI KOTUN BELİRLENMESİ

 • Boy kesit çizimi
 • Kırmızı hattın geçirilmesi
Bölüm 7

RAKORTMAN TANIMLARININ OLUŞTURULMASI

 • Ana yol güzergahı rakortman tanımlarının oluşturulması
 • Tali yol güzergahı rakortman tanımlarının oluşturulması
Bölüm 8

TİPKESİT TANIMLAMALARI

 • Ana yol tip kesitlerinin oluşturulması
 • Ana yol platformu şev tanımlarının oluşturulması
 • Tali yol tip kesitlerinin oluşturulması
 • Tali yol platformu şev tanımlarının oluşturulması
Bölüm 9

KAVŞAK EDİTÖRÜ

 • Kot taşıma işlemleri
 • Kavşak profillerinin çizimi
 • Aplikasyon planının oluşturulması
Bölüm 10

ŞEVLİ KOTLU PLAN, ENKESİT VE BOYKESİT ÇİZİMLERİ

 • Şevli kotlu plan çizimi
 • Enkesit ve boykesit çizimi
Bölüm 11

ÇIKTI VE RAPOR İŞLEMLERİ

Bölüm 12

PROJENİN 3B SUNUMU VE SİMÜLASYONU

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analizler-GIS | nk001a/GIS

‘GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifikalı Eğitim Programı’, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki temel kavramlar, veri yapıları, veri üretim teknikleri, uzaktan algılama, SQL sorgulama, veritabanı yönetimi konularını ve Netcad GIS programının kullanımı ile uygulamalarla GIS projesi oluşturma, GIS analizleri ve oluşturulan projelerin yönetilme süreçlerini baştan sona içeren bir programdır.

Yol Projelendirme | nk003a/Pro

‘TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Netcad Temel Eğitimi | nk002a-b/CAD-SURF

‘Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim Programı’ proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerini içeren bir programdır.

İçme Suyu Projelendirme | nk004a/wtr

‘İçmesuyu Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ hâlihazır ve imar planlarının sayısallaştırılması ile oluşturulan arazi modeli üzerinde açık ve kapalı şebeke çözümleri, hidroforlu sistemler, terfili ve cazibeli su projelerinin hazırlanması konularını içeren bir programdır.

Atık Su Projelendirme | nk004b/asu

‘Atıksu & Yağmursuyu /Kanalizasyon Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.

Orman ve Amenajman Uygulamaları (5531 Sayılı Kanuna Göre) | nk010a/orm

‘GIS ve Amenajman Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, orman ve amanejman uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin detaylandırılması, yönetilmesi, analizlerin yapılması ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır. Ayrıca program, Orman Mühendisleri için gerekli harita, projeksiyon bilgisi GIS-coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veri yapıları, veri üretim teknikleri, veri tabanı, konularında teorik bilgileri de kapsamaktadır.

Orman Alanları Rehabilitasyon ve Orman Yol Projelendirme | nk010b/orm

‘5531 Sayılı Kanuna Göre Ormancılık Uygulama, Rehabilitasyon ve Yol Ağlarının Projelendirilmesi Sertifikalı Eğitim Programı’, ormancılık uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin mevzuatlarla uyumlu olarak baştan sona oluşturulması, projelerin yönetilmesi, analiz edilmesi, iki ve üç boyutlu olarak modellenmesi ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır.

Madencilik Uygulamaları | nk005a/MDN

‘Madencilik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, madenciliğe ilişkin yerüstü projelerinin mevzuatlara uygun yapıda ve MAPEG standartlarında tüm aşamaları ile baştan sona iki ve üç boyutlu olarak projelendirilmesi, gerekli kesit ve kübaj hesaplamaların yapılması, raporların oluşturulması ile çıktıya hazır projelerin oluşturulma süreçlerini kapsar.

Cevher Modelleme & Açık Ocak Projelendirme | nk005b/mine

‘Cevher Modelleme ve Ocak (Yeraltı-Yerüstü) Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yenilenen Maden Kanunu’na uygun yapıda yerüstü ve yeraltı cevher yatağı modelleme projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Maden işletmeciliği, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, sayısal arazi modeli oluşturma, üç boyutlu görüntüleme ve sayısallaştırma, jeolojik katı ve blok modelleme, jeoistatiksel kaynak ve rezerv kestirimi, işletme tasarımı ve üretim planlaması süreçlerini içe

Jeoloji Uygulamaları | nk006a/JEO

“GIS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı”, farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının üretilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/ ileri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygula

Jeolojik Katı Modelleme | nk006b/jeomine

‘Jeolojik Katı Modelleme Sertifikalı Eğitim Programı’ projelerde kullanılacak jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi, jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirim süreçlerini içerir.

Harita & İmar Uygulamaları | nk009a/hrt

‘Harita ve İmar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, harita, imar ve kadastro projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS(Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içeren eğitim programıdır.

Kamulaştırma Projelendirme | nk009b/kamu

‘Kamulaştırma Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, kanal, yol, gölet vb. alanların kamulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması ve kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların hazırlanarak proje çıktılarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

Arazi Toplulaştırma Projelendirme | nk011a/top

‘Arazi Toplulaştırma Sertifikalı Eğitim Programı’ Arazi Toplulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile baştan sona projelendirme süreçlerini kapsar.

Kent Planlama Uygulamaları | nk007a/sbp

‘Kent Planlama Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi ve sunulması süreçlerini kapsar.

Uzaktan Algılama Uygulamaları | nk001c/RS

‘Uzaktan Algılama Sertifikalı Eğitim Programı’, uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinden veri üretimi ve veri işleme yöntemleri ile görüntüler üzerinde bant aritmetiği, görüntü iyileştirme, sınıflandırma, bitki örtüsü indisi, doğruluk analizleri gibi uzaktan algılama işlemlerini baştan sona içeren bir programdır.

İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme | nk003b/Pro

‘İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol, kavşak, baraj ve tünel projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

İleri Seviye Yol ve Kavşak Projelendirme | nk003c/Pro

‘İleri Seviye Yol & Kavşak Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol ve kavşak projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Havza Modelleme ve Taşkın Analizi | nk001d/HVZ

‘Havza Modelleme & Taşkın Analizi Sertifika Eğitim Programı’ su toplama alanları (havzaların) ve bu alanları oluşturan akış kollarının, gerekli tüm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, farklı bilimsel yöntemlere göre taşkın debi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi ve taşkın sınırlarının belirlenmesi süreçlerini kapsar.

Kazı Planı Uygulamaları | nk003d/KZP

‘Kazı Planı Uygulamaları Sertifika Eğitim Programı’ bina, site, otopark gibi her türlü yapım işi için, her ölçekteki kazı/dolgu tasarımları ve işleri süreçlerini kapsar. Kazı/dolgu tasarımlarında ihtiyaç duyulabilecek olası tüm tasarım kriterlerine göre kazı/dolgu projelerinin gerekli tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak baştan sona gerçekleştirildiği sertifika eğitim programıdır.

E-Plan / Plan GML Sertifikalı Eğitim Programı – nk007gml/ŞBP

İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b fıkrası gereği, üretilen planlara Plan İşlem Numarası alınması işlemlerinde ilgili planların Plan GML veri yapısında üretilmiş hallerinin, teklif aşamasında e-Plan Otomasyon Sistemi’ne yüklenmesi 20/02/2021 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir. Bu yapıya uyulmaması halinde, plan teklifleri sisteme yüklenemeyecek ve Plan İşlem Numarası verilmeyecektir. Bu karar ile birlikte, TUCBS, Arazi Kullanımı Teması altında yayınlanan Plan GML şemalarına uygun olarak v