Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kamulaştırma Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı - nk009b/KAMU

Harita Mühendisliği

Eğitimin Tanımı;

‘Kamulaştırma Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, kanal, yol, gölet vb. alanların kamulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması ve kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların hazırlanarak proje çıktılarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

113.jpg

455.jpg

134.jpg

Hedef Grup;

Bu eğitim, kamulaştırma projeleri üreten tüm sektörler, kamu kurumları , belediyeler, il özel idareleri , kamulaştırma ile ilgili çalışma yapan mühendislik  bilimleri çalışanları (Harita Mühendisleri, İnşaat Mühendisleri, Maden Mühendisleri, vb.) serbest harita büroları, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak  hazırlanmıştır. 

Hedefler;

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

 • Kamulaştırma için gerekli mevzuat konusunda bilgi sahibi olabilecek,
 • Kamulaştırma verilerinin standartları konusunda bilgi sahibi olabilecek,
 • Kamulaştırma projeleri kapsamında kullanılması gerekli olan raster ve vektör altlık verileri oluşturabilecek ve düzenleyebilecek,
 • Kamulaştırma projelendirme sürecinde gerekli sayısallaştırma işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Tapu sözel verilerini kamulaştırma projesine aktarabilecek
 • Parsel bilgilerini TKGM formatlarından aktarabilecek,
 • Kamulaştırma projeleri için güzergâh tanımlama işlemlerini yapabilecek,
 • Ek kamulaştırma ve Kapsam Daraltma alanları oluşturabilecek ve bunların hesaplarını otomatik olarak yaptırabilecek,
 • Otomatik olarak ABC alan hesaplarını yaptırabilecek,
 • Kamulaştırmaya yönelik ifraz işlemlerini otomatik olarak yapabilecek,
 • Dere, yol, yeşil alan, park, kıyı kenar içinde kalan alanlar ile Tescil Harici alanlar otomatik olarak hesaplanabilecek,
 • Parsellerin alan dengelemelerini otomatik olarak yapabilecek,
 • Parsel kayıtlarını ekran ile etkileşimli bir biçimde otomatik olarak oluşturabilecek,
 • Mevzuata uygun kamulaştırma projelerinde standart belge ve rapor çıktıları alabilecek,
 • Envanter, icmal, bina raporları alabilecek,
 • Rulo açabilecek,
 • Kullanıcı rapor düzenleyip alabilecek,
 • Tescil Beyannamelerini oluşturabilecek,
 • Uydu görüntülerini projelerinde altlık olarak kullanabilecek,
 • Projeleri Kml formatında kaydedebilecek

Eğitim Programı

Bölüm 1

KAMULAŞTIRMA GENEL KAVRAMLAR

 • Kamulaştırma temel kavramlar
Bölüm 2

KAMULAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN ALTLIK VERİLERİN OLUŞTURULMASI

 • Projenin koordinat sisteminin belirlenmesi
 • Raster altlıklarının düzenlenmesi
 • Vektör altlıklarının düzenlenmesi
 • Online haritalar üzerinden altlıkların çağrılması
Bölüm 3

PROEJE SAYISALLAŞTIRMA İŞLEMLERİ

 • Kamulaştırma parsellerinin sayısallaştırma işlemlerinin yapılması
 • Parsel hatlarının çizilmesi, parsel yazılarının yerleştirilmesi
 • Varsa irtifak alanlarının oluşturulması
Bölüm 4

GÜZERGAH BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI

 • Some koordinatlarının girilmesi
 • Güzergah genişliğinin tanımlanması
 • Güzergah planının çizdirilmesi
 • Eski kamulaştırma sınırlarının belirlenmesi
Bölüm 5

PARSEL KAYITLARININ OLUŞTURULMASI

 • Parsel ve malik bilgilerinin TKGM formatlarından aktarılması
 • Parsel numaralarının ekrandan okutulması, parsel alanlarının otomatik olarak hesaplanması ve kapatılması
 • Malik kayıtlarında düzeltmelerin yapılması
 • Tapu alanlarının girilmesi
 • Tapu alanlarının geometrilere aktarılması
 • Parsel cins bilgilerinin girilmesi
 • Parsel fiili durumlarının girilmesi
 • Parsel Tipinin belirlenmesi (İmarlı, köy yerleşim alanı, mücavir alan vb.)
 • Parsel bilgilerine dengeleme ölçeğinin girilmesi
 • Kamulaştırma durumlarının belirlenmesi
Bölüm 6

İFRAZ ALANLARININ HESAPLATILMASI

 • ABC alanlarının otomatik olarak hesaplanması
 • Dere, yol, kıyı kenar, park, yeşil alan içinde kalan kamulaştırma alanlarının hesaplanması
 • İşletme dışı parsellerin belirlenmesi ve geometrilerinin otomatik olarak düzenlenmesi
Bölüm 7

ALAN DENGELEMESİNİN YAPILMASI

 • Dengeleme kriterlerinin belirlenmesi (Tecviz / Yanılma Sınırı Hesap Yönteminin belirlenmesi)
 • Kamulaştırma güzergahı içindeki parsellerin dengelenmesi ve tapu alanlarının hesaplanması
Bölüm 8

PLAN DOSYASININ TAMAMLANMASI

 • Mevki sınırlarının çizilmesi
 • Ülke ve grafik paftaların oluşturulması
Bölüm 9

EKRANDAN BİLGİ ALINMASI

 • Kurum dosya numarasının otomatik üretilmesi
 • Tapu alanların ekrandan okutulması
 • Paftaların işlenmesi
 • Mevkilerin işlenmesi
 • İrtifak alanlarının ekrandan okutulması
 • Eski kamulaştırma alanların ekrandan okutulması
Bölüm 10

ÇIKTI VE RAPORLARIN HAZIRLANMASI

 • Paftalama işlemleri
 • Raporların kurum standartlarında hazırlanması
 • Envanter ve İcmal raporlarının alınması
 • Toplu ve tek tek beyanname alınması
Bölüm 11

RULO AÇMA

 • Proje üzerine rulo sınırlarının çizilmesi
 • Rulo gridlerinin üretilmesi
 • Rulo açılarak kaydedilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analizler-GIS | nk001a/GIS

‘GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifikalı Eğitim Programı’, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki temel kavramlar, veri yapıları, veri üretim teknikleri, uzaktan algılama, SQL sorgulama, veritabanı yönetimi konularını ve Netcad GIS programının kullanımı ile uygulamalarla GIS projesi oluşturma, GIS analizleri ve oluşturulan projelerin yönetilme süreçlerini baştan sona içeren bir programdır.

Yol Projelendirme | nk003a/Pro

‘TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Netcad Temel Eğitimi | nk002a-b/CAD-SURF

‘Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim Programı’ proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerini içeren bir programdır.

İçme Suyu Projelendirme | nk004a/wtr

‘İçmesuyu Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ hâlihazır ve imar planlarının sayısallaştırılması ile oluşturulan arazi modeli üzerinde açık ve kapalı şebeke çözümleri, hidroforlu sistemler, terfili ve cazibeli su projelerinin hazırlanması konularını içeren bir programdır.

Atık Su Projelendirme | nk004b/asu

‘Atıksu & Yağmursuyu /Kanalizasyon Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.

Orman ve Amenajman Uygulamaları (5531 Sayılı Kanuna Göre) | nk010a/orm

‘GIS ve Amenajman Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, orman ve amanejman uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin detaylandırılması, yönetilmesi, analizlerin yapılması ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır. Ayrıca program, Orman Mühendisleri için gerekli harita, projeksiyon bilgisi GIS-coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veri yapıları, veri üretim teknikleri, veri tabanı, konularında teorik bilgileri de kapsamaktadır.

Orman Alanları Rehabilitasyon ve Orman Yol Projelendirme | nk010b/orm

‘5531 Sayılı Kanuna Göre Ormancılık Uygulama, Rehabilitasyon ve Yol Ağlarının Projelendirilmesi Sertifikalı Eğitim Programı’, ormancılık uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin mevzuatlarla uyumlu olarak baştan sona oluşturulması, projelerin yönetilmesi, analiz edilmesi, iki ve üç boyutlu olarak modellenmesi ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır.

Madencilik Uygulamaları | nk005a/MDN

‘Madencilik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, madenciliğe ilişkin yerüstü projelerinin mevzuatlara uygun yapıda ve MAPEG standartlarında tüm aşamaları ile baştan sona iki ve üç boyutlu olarak projelendirilmesi, gerekli kesit ve kübaj hesaplamaların yapılması, raporların oluşturulması ile çıktıya hazır projelerin oluşturulma süreçlerini kapsar.

Cevher Modelleme & Açık Ocak Projelendirme | nk005b/mine

‘Cevher Modelleme ve Ocak (Yeraltı-Yerüstü) Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yenilenen Maden Kanunu’na uygun yapıda yerüstü ve yeraltı cevher yatağı modelleme projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Maden işletmeciliği, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, sayısal arazi modeli oluşturma, üç boyutlu görüntüleme ve sayısallaştırma, jeolojik katı ve blok modelleme, jeoistatiksel kaynak ve rezerv kestirimi, işletme tasarımı ve üretim planlaması süreçlerini içe

Jeoloji Uygulamaları | nk006a/JEO

“GIS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı”, farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının üretilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/ ileri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygula

Jeolojik Katı Modelleme | nk006b/jeomine

‘Jeolojik Katı Modelleme Sertifikalı Eğitim Programı’ projelerde kullanılacak jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi, jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirim süreçlerini içerir.

Harita & İmar Uygulamaları | nk009a/hrt

‘Harita ve İmar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, harita, imar ve kadastro projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS(Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içeren eğitim programıdır.

Kamulaştırma Projelendirme | nk009b/kamu

‘Kamulaştırma Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, kanal, yol, gölet vb. alanların kamulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması ve kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların hazırlanarak proje çıktılarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

Arazi Toplulaştırma Projelendirme | nk011a/top

‘Arazi Toplulaştırma Sertifikalı Eğitim Programı’ Arazi Toplulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile baştan sona projelendirme süreçlerini kapsar.

Kent Planlama Uygulamaları | nk007a/sbp

‘Kent Planlama Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi ve sunulması süreçlerini kapsar.

Uzaktan Algılama Uygulamaları | nk001c/RS

‘Uzaktan Algılama Sertifikalı Eğitim Programı’, uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinden veri üretimi ve veri işleme yöntemleri ile görüntüler üzerinde bant aritmetiği, görüntü iyileştirme, sınıflandırma, bitki örtüsü indisi, doğruluk analizleri gibi uzaktan algılama işlemlerini baştan sona içeren bir programdır.

İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme | nk003b/Pro

‘İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol, kavşak, baraj ve tünel projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

İleri Seviye Yol ve Kavşak Projelendirme | nk003c/Pro

‘İleri Seviye Yol & Kavşak Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol ve kavşak projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Havza Modelleme ve Taşkın Analizi | nk001d/HVZ

‘Havza Modelleme & Taşkın Analizi Sertifika Eğitim Programı’ su toplama alanları (havzaların) ve bu alanları oluşturan akış kollarının, gerekli tüm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, farklı bilimsel yöntemlere göre taşkın debi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi ve taşkın sınırlarının belirlenmesi süreçlerini kapsar.

Kazı Planı Uygulamaları | nk003d/KZP

‘Kazı Planı Uygulamaları Sertifika Eğitim Programı’ bina, site, otopark gibi her türlü yapım işi için, her ölçekteki kazı/dolgu tasarımları ve işleri süreçlerini kapsar. Kazı/dolgu tasarımlarında ihtiyaç duyulabilecek olası tüm tasarım kriterlerine göre kazı/dolgu projelerinin gerekli tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak baştan sona gerçekleştirildiği sertifika eğitim programıdır.

E-Plan / Plan GML Sertifikalı Eğitim Programı – nk007gml/ŞBP

İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b fıkrası gereği, üretilen planlara Plan İşlem Numarası alınması işlemlerinde ilgili planların Plan GML veri yapısında üretilmiş hallerinin, teklif aşamasında e-Plan Otomasyon Sistemi’ne yüklenmesi 20/02/2021 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir. Bu yapıya uyulmaması halinde, plan teklifleri sisteme yüklenemeyecek ve Plan İşlem Numarası verilmeyecektir. Bu karar ile birlikte, TUCBS, Arazi Kullanımı Teması altında yayınlanan Plan GML şemalarına uygun olarak v