Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Atık Su Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı - nk004b/ASU

İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Teknikerliği, İnşaat Teknikerliği

Eğitimin Tanımı;

‘Atıksu & Yağmursuyu /Kanalizasyon Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.

image2022-10-14_14-33-52.png

baca.png

image2022-10-20_8-33-8.png

image2022-10-20_8-39-7.png

Hedef Grup;

Bu eğitim programı, ‘Atıksu & Yağmursuyu /Kanalizasyon’ ile ilgili proje üreten tüm sektörler, kamu kurumları, çevre ve inşaat mühendisleri, teknikerler, üniversiteler, akademisyenler, öğrenciler ve eğitmenlere yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler;

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

 • Mevzuatlara uygun alternatif Atıksu & Yağmursuyu / Kanalizasyon proje çözümleri üretebilecek ve belirlenen kıstaslarda birbirleri ile karşılaştırarak en uygun alternatifi seçerek projelendirebilecek,
 • Projede kullanılacak elemanları (baca, ızgara, pompa, havza, boru kütüphanesi vb.) veri tabanı bağlantılı olarak oluşturabilecek.
 • Atıksu & Yağmursuyu / Kanalizasyon borularını tasarlayabilecek, boru çizimlerini dinamik profiller oluşturarak gerçekleştirebilecek,
 • Dinamik veri taban bağlantılı fonksiyonel editörler ile (baca, ızgara, pompa, havza, boru vb.) öznitelik bilgilerini düzenleyebilecek,
 • Atıksu projelerinde nüfus dağılımlarına göre debi hesaplarını (evsel, pik hesap, Babbit katsayısı, endüstriyel ve sızma debilerini) yapabilecek, yağmur suyu projelerinde, havza bazında debi hesabını alternatif yöntemlerle gerçekleştirilebilecek,
 • Boru, baca, terfi hattı, pompa, ızgara, havza, yoğunluk vs. hesapları, tüm projede veya seçilen hesap alanında otomatik olarak yapabilecek, sonuçlarını proje ekranında tematik haritalar oluşturarak mekânsal yapıda gözleyebilecek,
 • Dinamik yapı ve şebeke kontrolleri ile projenin her aşamasında, hidrolik ve geometrik değişikler yapabilecek,
 • Projeye ilişkin tüm profil işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Projelerini üç boyutlu (3D) olarak hazırlayabilecek, projeler üzerinde sanal gezinti ve stereo görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • Tüm projeyi, tabakaları veya seçilen objeleri, Kml formatında kaydedebilecek,
 • Online Harita kaynaklardı altlık olarak kullanabilecek, 
 • Atıksu & Yağmursuyu / Kanalizasyon projelerinin gerektirdiği tüm proje çıktıları ve raporları oluşturabilecek (hidrolik hesap sonuç raporu, parsel ve şebeke mecra metrajı, baca metrajı, baca cetveli, baca şut bilgileri, kazı haritası, genel durum planı, şebeke planı, ızgara metrajı vb.),
 • Mevzuatlara uygun grid, lejant, resim ve akıllı nesneler kullanılarak proje çıktı şablonları oluşturabilecek, istenirse kurumlara uygun hazır çıktı şablonlarını kullanabilecek,

Eğitim Programı

Bölüm 1

GENEL KAVRAMLAR

 • Kanalizasyon projelerinde temel Kavramlar
 • Netpro/Atıksu ile yapılabilecekler
Bölüm 2

PROJE ÇÖZÜMÜ

 • Yeni proje dosyasının oluşturulması
 • Proje parametrelerinin belirlenmesi
 • Altlık verinin projeye eklenmesi
 • Proje verilerinin online haritalar ile izlenmesi
 • Arazi modelinin oluşturulması
Bölüm 3

BORU İŞLEMLERİ

 • Kanalizasyon şebekesinin çizimi
 • Terfi hattı çizimi
 • Boru editörü
 • Kontrol işlemleri
Bölüm 4

BACA İŞLEMLERİ

 • Baca düzenleme
 • Baca editörü
 • Baca ekleme ve kaydırma
 • Bacaya git
 • Baca sembollerini konumlandırma
 • Izgara editörü ile ızgara tasarımları
Bölüm 5

YOĞUNLUK BÖLGESİ

 • Yoğunluk bölgelerinin çizimi
 • Atıksu debilerinin hesaplatılması
 • Yoğunluk bölgelerini borular ile ilişkilendirme
Bölüm 6

HAVZA ALANLARI

 • Havza alanlarının belirlenmesi
 • Havza parametrelerinin tanımlanması
Bölüm 7

HESAP ALANLARI

 • Hesap alanlarının belirlenmesi
 • Hesap alanı parametrelerinin tanımlanması
Bölüm 8

ŞEBEKE EDİTÖRÜ

 • Şebeke bilgilerinin kontrolü
 • Şebeke kontrolü
Bölüm 9

HİDROLİK ÇÖZÜM

 • Atıksu hidrolik hesaplamaları
 • Yağmur suyu hidrolik hesaplamaları
 • Pompa hesapları
Bölüm 10

RAPORLAMA VE ÇİZİM İŞLEMLERİ

 • Hidrolik hesap sonuç raporu
 • Mecra, parsel, baca ve ızgara metrajları
 • Genel durum, şebeke planı ve kazı haritası
 • Baca şut bilgileri ve baca cetveli
 • Boru bilgileri
Bölüm 11

PROFİL İŞLEMLERİ

 • Ana boruya kadar profil alma
 • Şebeke profili alma
 • Parsel profili alma
Bölüm 12

ÇIKTI İŞLEMLERİ

 • Proje çizdir işlemi
 • Projelerin şablon ile çizdirilmesi
 • Seçilenleri ve seçilen pencereleri çizdir işlemi
 • Projenin Kml formatında kaydedilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analizler-GIS | nk001a/GIS

‘GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifikalı Eğitim Programı’, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki temel kavramlar, veri yapıları, veri üretim teknikleri, uzaktan algılama, SQL sorgulama, veritabanı yönetimi konularını ve Netcad GIS programının kullanımı ile uygulamalarla GIS projesi oluşturma, GIS analizleri ve oluşturulan projelerin yönetilme süreçlerini baştan sona içeren bir programdır.

Yol Projelendirme | nk003a/Pro

‘TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Netcad Temel Eğitimi | nk002a-b/CAD-SURF

‘Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim Programı’ proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerini içeren bir programdır.

İçme Suyu Projelendirme | nk004a/wtr

‘İçmesuyu Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ hâlihazır ve imar planlarının sayısallaştırılması ile oluşturulan arazi modeli üzerinde açık ve kapalı şebeke çözümleri, hidroforlu sistemler, terfili ve cazibeli su projelerinin hazırlanması konularını içeren bir programdır.

Atık Su Projelendirme | nk004b/asu

‘Atıksu & Yağmursuyu /Kanalizasyon Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.

Orman ve Amenajman Uygulamaları (5531 Sayılı Kanuna Göre) | nk010a/orm

‘GIS ve Amenajman Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, orman ve amanejman uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin detaylandırılması, yönetilmesi, analizlerin yapılması ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır. Ayrıca program, Orman Mühendisleri için gerekli harita, projeksiyon bilgisi GIS-coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veri yapıları, veri üretim teknikleri, veri tabanı, konularında teorik bilgileri de kapsamaktadır.

Orman Alanları Rehabilitasyon ve Orman Yol Projelendirme | nk010b/orm

‘5531 Sayılı Kanuna Göre Ormancılık Uygulama, Rehabilitasyon ve Yol Ağlarının Projelendirilmesi Sertifikalı Eğitim Programı’, ormancılık uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin mevzuatlarla uyumlu olarak baştan sona oluşturulması, projelerin yönetilmesi, analiz edilmesi, iki ve üç boyutlu olarak modellenmesi ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır.

Madencilik Uygulamaları | nk005a/MDN

‘Madencilik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, madenciliğe ilişkin yerüstü projelerinin mevzuatlara uygun yapıda ve MAPEG standartlarında tüm aşamaları ile baştan sona iki ve üç boyutlu olarak projelendirilmesi, gerekli kesit ve kübaj hesaplamaların yapılması, raporların oluşturulması ile çıktıya hazır projelerin oluşturulma süreçlerini kapsar.

Cevher Modelleme & Açık Ocak Projelendirme | nk005b/mine

‘Cevher Modelleme ve Ocak (Yeraltı-Yerüstü) Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yenilenen Maden Kanunu’na uygun yapıda yerüstü ve yeraltı cevher yatağı modelleme projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Maden işletmeciliği, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, sayısal arazi modeli oluşturma, üç boyutlu görüntüleme ve sayısallaştırma, jeolojik katı ve blok modelleme, jeoistatiksel kaynak ve rezerv kestirimi, işletme tasarımı ve üretim planlaması süreçlerini içe

Jeoloji Uygulamaları | nk006a/JEO

“GIS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı”, farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının üretilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/ ileri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygula

Jeolojik Katı Modelleme | nk006b/jeomine

‘Jeolojik Katı Modelleme Sertifikalı Eğitim Programı’ projelerde kullanılacak jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi, jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirim süreçlerini içerir.

Harita & İmar Uygulamaları | nk009a/hrt

‘Harita ve İmar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, harita, imar ve kadastro projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS(Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içeren eğitim programıdır.

Kamulaştırma Projelendirme | nk009b/kamu

‘Kamulaştırma Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, kanal, yol, gölet vb. alanların kamulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması ve kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların hazırlanarak proje çıktılarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

Arazi Toplulaştırma Projelendirme | nk011a/top

‘Arazi Toplulaştırma Sertifikalı Eğitim Programı’ Arazi Toplulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile baştan sona projelendirme süreçlerini kapsar.

Kent Planlama Uygulamaları | nk007a/sbp

‘Kent Planlama Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi ve sunulması süreçlerini kapsar.

Uzaktan Algılama Uygulamaları | nk001c/RS

‘Uzaktan Algılama Sertifikalı Eğitim Programı’, uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinden veri üretimi ve veri işleme yöntemleri ile görüntüler üzerinde bant aritmetiği, görüntü iyileştirme, sınıflandırma, bitki örtüsü indisi, doğruluk analizleri gibi uzaktan algılama işlemlerini baştan sona içeren bir programdır.

İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme | nk003b/Pro

‘İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol, kavşak, baraj ve tünel projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

İleri Seviye Yol ve Kavşak Projelendirme | nk003c/Pro

‘İleri Seviye Yol & Kavşak Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol ve kavşak projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Havza Modelleme ve Taşkın Analizi | nk001d/HVZ

‘Havza Modelleme & Taşkın Analizi Sertifika Eğitim Programı’ su toplama alanları (havzaların) ve bu alanları oluşturan akış kollarının, gerekli tüm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, farklı bilimsel yöntemlere göre taşkın debi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi ve taşkın sınırlarının belirlenmesi süreçlerini kapsar.

Kazı Planı Uygulamaları | nk003d/KZP

‘Kazı Planı Uygulamaları Sertifika Eğitim Programı’ bina, site, otopark gibi her türlü yapım işi için, her ölçekteki kazı/dolgu tasarımları ve işleri süreçlerini kapsar. Kazı/dolgu tasarımlarında ihtiyaç duyulabilecek olası tüm tasarım kriterlerine göre kazı/dolgu projelerinin gerekli tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak baştan sona gerçekleştirildiği sertifika eğitim programıdır.

E-Plan / Plan GML Sertifikalı Eğitim Programı – nk007gml/ŞBP

İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b fıkrası gereği, üretilen planlara Plan İşlem Numarası alınması işlemlerinde ilgili planların Plan GML veri yapısında üretilmiş hallerinin, teklif aşamasında e-Plan Otomasyon Sistemi’ne yüklenmesi 20/02/2021 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir. Bu yapıya uyulmaması halinde, plan teklifleri sisteme yüklenemeyecek ve Plan İşlem Numarası verilmeyecektir. Bu karar ile birlikte, TUCBS, Arazi Kullanımı Teması altında yayınlanan Plan GML şemalarına uygun olarak v