Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı - nk006a/JEO

Jeoloji Mühendisleri

Eğitimin Tanımı;

“GIS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı”, farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının üretilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/ileri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygulamaları (jeoloji, hidrojeoloji, tektonik, deprem/sismik, mineral vb. haritalar) yapılabilmektedir.

24.png

15.png

14.png

Hedef Grup;

Bu eğitim programı, yerbilimleri sektörüne ilişkin proje üreten, tüm kamu, belediye, özel sektör çalışanları, jeoloji mühendisleri, teknikerler, üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölüm akademisyenleri ve öğrencileri ile jeoloji mühendisliği meslek odalarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedefler;

Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,

 • Temel harita ve projeksiyon bilgilerine sahip olarak projelerine uygun parametre tanımlamalarını yapabilir olabilecek,
 • Proje üretimi için gerekli veri tipleri (vektör/raster) ve üretme yöntemleri (nokta, çizgi, alan) ve yönetimleri hakkında bilgi edinebilecek,
 • Farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarını CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilebilecek,
 • Jeoloji çalışmalarında kullanılan veri tabanının oluşturulmasını (kavramsal ve fiziksel tasarım aşamaları dahil) sağlayabilecek,
 • CBS projeleri üzerinden yapılabilecek temel (veri görüntüleme, semboloji, etiketlendirme, tematik harita oluşturma) ve ileri (look-up tasarımı, veri ilişkilendirme, tablosal/grafiksel sorgulama, rapor alımı, tampon analizi, çakıştırma analizi, topolojik işlemler) düzey yönetim işlemlerini yapabilecek,
 • CAD yapısında hazırlanan projelerin CBS yapısına aktarımını sağlayabilecek,
 • Jeoloji projelerine standartlara uygun sembol (hazır jeolojik/hidrojeolojik/maden/jeofizik sembol kütüphanesi) ve tarama (jeoloji/genel tarama kütüphanesi) tiplerinin kullanımı hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Proje altlık verisi olarak online haritaların kullanımını sağlayabilecek,
 • İş akış modelleri oluşturarak projeleri üzerinde temel ve ileri düzey analiz işlemlerini gerçekleştirebilecek,
 • GPS, TotalStation vb. aletlerden projeye veri aktarımı sağlayabilecek ve veri üzerinden iki/üç boyutlu Sayısal Arazi Modeli (SAM) oluşturma işlemlerini yapabilecek,
 • SAM üzerine tüm arazi detaylarını (dere, şev, heyelan, vb.) işleyerek, eş yükseklik eğrilerinin oluşturulmasını sağlayabilecek,
 • SAM üzerinden raster (eğim, bakı, yükseklik ve rölyef haritaları) ve vektör (eğim, eğri hartiraları) analizler yapabilecek,
 • SAM kullanılarak kesit alımları (profil ve en kesit) ve kübaj hesaplamalarını yapabilecek,
 • CAD ve CBS tabanlı tüm projelerine uygun lejant ve grid oluşturma işlemlerini yaparak projeyi çıktıya hazır hale getirebilecektir.

Eğitim Programı

Bölüm 1

GENEL KAVRAMLAR

 • Temel harita ve projeksiyon bilgisi
 • Proje projeksiyon tanımlama bilgileri
Bölüm 2

COĞRAFİ REFERANSLAMA ve VERİ ÜRETİM İŞLEMLERİ

 • Coğrafi referanslama – raster hazırlık ve raster dönüşüm işlemleri
 • Online olarak altlık haritaların projeye eklenmesi
Bölüm 3

SAYISAL ARAZİ MODELİ ÜRETİMİ İŞLEMLERİ

 • İş akışı modelleri İle GPS, TotalStation ve tablosal verilerin kullanımı
 • Sayısal arazi modelinin oluşturulması
 • Eş yükselti eğrilerinin geçirilmesi ve şevlerin oluşturulması
 • Yüzey modeli analizleri
Bölüm 4

KESİT, PROFİL ve KÜBAJ İŞLEMLERİ

 • Güzergah oluşturma işlemleri
 • Enkesit ve profil kesitlerin oluşturulması
 • Kübaj hesaplamaları ve raporlama işlemleri
Bölüm 5

KURUM STANDARTLARINDA JEOLOJİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

 • Standartlara uygun GIS ve CAD yapısında veri hazırlama ve proje oluşturma
 • Veri yönetim, sorgulama ve analizler,
 • Jeoloji haritalarının oluşturulması
 • Mevzuatlara uygun jeolojik tarama ve semboloji işlemleri
Bölüm 6

CBS YAPISINDA JEOLOJİ PROJELERİNİN OLUŞTURULMASI

 • Jeolojik kavramsal ve fiziksel veri tabanı tasarımı
 • Mevcut verilerin düzenlenmesi, CAD-GIS proje entegrasyonu
 • Veri görüntüleme, semboloji, tematik haritalama ve etiketlendirme işlemleri
 • Sonuca uygun proje analizlerinin belirlenmesi
 • Proje analiz iş akış modellerinin tasarlanması
 • Sorgulama (Tablosal) ve raporlama işlemleri
Bölüm 7

PAFTALAMA ve LEJAND İŞLEMLERİ

 • Mevzuatlara uygun otomatik paftalama işlemleri
 • Mevzuatlara uygun grid, lejant, resim akıllı nesneler kullanılarak proje çıktı şablonlarının oluşturulması ve kullanımı
 • Otomatik ve dinamik lejant oluşturma işlemleri
Bölüm 8

ÇIKTI İŞLEMLERİ

 • Proje çizdir işlemi
 • Projelerin şablon ile çizdirilmesi
 • Seçilenleri ve seçilen pencereleri çizdir işlemi
 • Projenin Kml formatında kaydedilmesi

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analizler-GIS | nk001a/GIS

‘GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifikalı Eğitim Programı’, Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki temel kavramlar, veri yapıları, veri üretim teknikleri, uzaktan algılama, SQL sorgulama, veritabanı yönetimi konularını ve Netcad GIS programının kullanımı ile uygulamalarla GIS projesi oluşturma, GIS analizleri ve oluşturulan projelerin yönetilme süreçlerini baştan sona içeren bir programdır.

Yol Projelendirme | nk003a/Pro

‘TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Netcad Temel Eğitimi | nk002a-b/CAD-SURF

‘Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim Programı’ proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerini içeren bir programdır.

İçme Suyu Projelendirme | nk004a/wtr

‘İçmesuyu Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ hâlihazır ve imar planlarının sayısallaştırılması ile oluşturulan arazi modeli üzerinde açık ve kapalı şebeke çözümleri, hidroforlu sistemler, terfili ve cazibeli su projelerinin hazırlanması konularını içeren bir programdır.

Atık Su Projelendirme | nk004b/asu

‘Atıksu & Yağmursuyu /Kanalizasyon Proje Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kanalizasyon şebekelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile projelendirme süreçlerini içerir. Atıksu & Yağmursuyu projelerinin alternatif yapıda tasarlanması, analiz işlemleri ve hidrolik hesaplarının yapıldığı projelendirme süreçlerini kapsar.

Orman ve Amenajman Uygulamaları (5531 Sayılı Kanuna Göre) | nk010a/orm

‘GIS ve Amenajman Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, orman ve amanejman uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin detaylandırılması, yönetilmesi, analizlerin yapılması ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır. Ayrıca program, Orman Mühendisleri için gerekli harita, projeksiyon bilgisi GIS-coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veri yapıları, veri üretim teknikleri, veri tabanı, konularında teorik bilgileri de kapsamaktadır.

Orman Alanları Rehabilitasyon ve Orman Yol Projelendirme | nk010b/orm

‘5531 Sayılı Kanuna Göre Ormancılık Uygulama, Rehabilitasyon ve Yol Ağlarının Projelendirilmesi Sertifikalı Eğitim Programı’, ormancılık uygulamaları konularında farklı ölçeklerdeki projelerin mevzuatlarla uyumlu olarak baştan sona oluşturulması, projelerin yönetilmesi, analiz edilmesi, iki ve üç boyutlu olarak modellenmesi ve sunulması konularını içeren eğitim programıdır.

Madencilik Uygulamaları | nk005a/MDN

‘Madencilik Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, madenciliğe ilişkin yerüstü projelerinin mevzuatlara uygun yapıda ve MAPEG standartlarında tüm aşamaları ile baştan sona iki ve üç boyutlu olarak projelendirilmesi, gerekli kesit ve kübaj hesaplamaların yapılması, raporların oluşturulması ile çıktıya hazır projelerin oluşturulma süreçlerini kapsar.

Cevher Modelleme & Açık Ocak Projelendirme | nk005b/mine

‘Cevher Modelleme ve Ocak (Yeraltı-Yerüstü) Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yenilenen Maden Kanunu’na uygun yapıda yerüstü ve yeraltı cevher yatağı modelleme projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Maden işletmeciliği, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, sayısal arazi modeli oluşturma, üç boyutlu görüntüleme ve sayısallaştırma, jeolojik katı ve blok modelleme, jeoistatiksel kaynak ve rezerv kestirimi, işletme tasarımı ve üretim planlaması süreçlerini içe

Jeoloji Uygulamaları | nk006a/JEO

“GIS Tabanlı Jeoloji Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı”, farklı disiplin ve ölçeklerde yapılan çalışmalar için önemli bir altlık sayılan jeoloji haritalarının CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısında üretilmesini kapsamaktadır. Jeoloji haritalarının üretilmesi esnasında tüm CBS avantajları (veri üretimi, depolanması ve temel/ ileri düzey yönetme) dikkate alınarak, kurum mevzuat ve standartlarında uygun çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede CBS ile jeoloji çalışmalarına yönelik proje uygula

Jeolojik Katı Modelleme | nk006b/jeomine

‘Jeolojik Katı Modelleme Sertifikalı Eğitim Programı’ projelerde kullanılacak jeolojik modellerin tüm aşamaları ile oluşturulma süreçlerini kapsar. Sayısal arazi modeli oluşturma ve jeolojik haritaların bu model üzerine aktarımı, veri girişi ve sondaj log raporu hazırlama, jeolojik yüzey, katı ve blok modellerin üç boyutlu sayısallaştırılması ve görüntülenmesi, jeoistatiksel yöntemlerle kaynak ve rezerv kestirim süreçlerini içerir.

Harita & İmar Uygulamaları | nk009a/hrt

‘Harita ve İmar Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’, harita, imar ve kadastro projelerinin mevzuatlar ve TAKBİS(Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) yapısına uygun olarak tüm aşamaları ile hazırlanması ve proje çıktılarının alınması süreçlerini içeren eğitim programıdır.

Kamulaştırma Projelendirme | nk009b/kamu

‘Kamulaştırma Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’, kanal, yol, gölet vb. alanların kamulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması ve kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların hazırlanarak proje çıktılarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

Arazi Toplulaştırma Projelendirme | nk011a/top

‘Arazi Toplulaştırma Sertifikalı Eğitim Programı’ Arazi Toplulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun olarak tüm aşamaları ile baştan sona projelendirme süreçlerini kapsar.

Kent Planlama Uygulamaları | nk007a/sbp

‘Kent Planlama Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı’ kentteki mekansal ve mekansal olmayan verilerin (mülkiyet, imar, altyapı, konut, işyeri vb.) GIS ortamında üretilmesi, depolanması, yönetilmesi ile kentin sosyal, fiziksel, ekonomik, kültürel, idari yapısına ilişkin analizler, sorgular, tematik haritalar oluşturulması, kent planlama aşamalarında gerekli projelerin 3194 İmar Mevzuatına ve ilgili diğer mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmesi ve sunulması süreçlerini kapsar.

Uzaktan Algılama Uygulamaları | nk001c/RS

‘Uzaktan Algılama Sertifikalı Eğitim Programı’, uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinden veri üretimi ve veri işleme yöntemleri ile görüntüler üzerinde bant aritmetiği, görüntü iyileştirme, sınıflandırma, bitki örtüsü indisi, doğruluk analizleri gibi uzaktan algılama işlemlerini baştan sona içeren bir programdır.

İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme | nk003b/Pro

‘İleri Seviye Kavşak & Kanal & Baraj Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol, kavşak, baraj ve tünel projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

İleri Seviye Yol ve Kavşak Projelendirme | nk003c/Pro

‘İleri Seviye Yol & Kavşak Projelendirme Sertifikalı Eğitim Programı’ yol ve kavşak projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini kapsar.

Havza Modelleme ve Taşkın Analizi | nk001d/HVZ

‘Havza Modelleme & Taşkın Analizi Sertifika Eğitim Programı’ su toplama alanları (havzaların) ve bu alanları oluşturan akış kollarının, gerekli tüm hidrolojik parametreler ile tespit edilmesi, farklı bilimsel yöntemlere göre taşkın debi hesaplamalarının gerçekleştirilmesi ve taşkın sınırlarının belirlenmesi süreçlerini kapsar.

Kazı Planı Uygulamaları | nk003d/KZP

‘Kazı Planı Uygulamaları Sertifika Eğitim Programı’ bina, site, otopark gibi her türlü yapım işi için, her ölçekteki kazı/dolgu tasarımları ve işleri süreçlerini kapsar. Kazı/dolgu tasarımlarında ihtiyaç duyulabilecek olası tüm tasarım kriterlerine göre kazı/dolgu projelerinin gerekli tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak baştan sona gerçekleştirildiği sertifika eğitim programıdır.

E-Plan / Plan GML Sertifikalı Eğitim Programı – nk007gml/ŞBP

İmar Kanunu’nun 8. maddesinin b fıkrası gereği, üretilen planlara Plan İşlem Numarası alınması işlemlerinde ilgili planların Plan GML veri yapısında üretilmiş hallerinin, teklif aşamasında e-Plan Otomasyon Sistemi’ne yüklenmesi 20/02/2021 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir. Bu yapıya uyulmaması halinde, plan teklifleri sisteme yüklenemeyecek ve Plan İşlem Numarası verilmeyecektir. Bu karar ile birlikte, TUCBS, Arazi Kullanımı Teması altında yayınlanan Plan GML şemalarına uygun olarak v