Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Afşin-Elbistan Linyit Sahası Çöllolar Sektörünün NEPRO/Mine İle Rezerv Dağılımının İncelenmesi"

"Investigation Of Reserve Distribution Of The Çöllolar Sector In Afşin-Elbistan Lignite Field Bythe NEPRO/Mine"

Derya ARIÖZ, Ali Can ÖZDEMİR, Ahmet DAĞ

Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

ÖZET

Madencilik ilk yatırım maliyeti yüksek ve riskli bir faaliyettir. Bu nedenle, maden işletme planları oldukça önem arz etmektedir. Planlama aşamasında hesaplamaların güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle maden yatağının doğru bir şekilde modellenmesi gerekir. Günümüzde, değişik teknikler kullanarak modelleme yapabilen bilgisayar yazılımları mevcuttur. Bu yazılımlardan bir tanesi de ulusal kaynaklı ve yeni geliştirilmiş olan Netpro/Mine yazılımıdır. Bu çalışmada, Netpro/Mine programı ülkemizin önemli linyit rezervlerinden birine sahip olan Afşin-Elbistan linyit havzasındaki Çöllolar sahasına uygulanarak, kömür yatağına ait yüzey, katı ve blok modeller elde edilmiş ayrıca jeoistatistiksel yöntemler ile de detaylı rezerv tahminleri yapılmıştır.

ABSTRACT

Mining is a high investment and risky activity. For this reason, mining plans are very important. To make optimum mining plans first the ore deposit must be modeled at the right way. Nowadays there are computer softwares which can make models with use of different techniques. One of these softwares is the Netpro/Mine which is the national resource and developed recently. In this study, the Netpro/Mine program has been applied to the Çöllolar area which belongs to the lignite basin of Afşin-Elbistan and is one of the most important lignite reserves of our county. Surface, solid and block models of the coal deposit have been obtained and detailed reserve estimations have been carried out by the geostatistical methods.