Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Farm Oriented Open Data in Europe - Foodie

Tarım sektörü, ideal olarak etkileşim içinde olan bir kurumlar ağı tarafından oluşturulması gereken, stratejik olarak benzersiz bir sektördür.

Proje Aşamaları

Tarım faalietleri esnasında, böylesi paydaşlar birçok farklı ve türdeş olmayan bilgi kaynağını yönetmek durumundadır.

  • Politikaların belirlenmesi
  • Ekolojik performansın değerlendirilmesi
  • Sürdürülebilir tarımın geliştirilmesi; ürün hafızası, zamanlama ve fiyatlamanın belirlenmesi
  • Hastalık tespiti

Bu bağlamda, gelecekteki tarım bilgi yönetim sistemleri, tarımın doğrudan karlılığı ya da çevrenin korunmasının yanı sıra tarım gıda endüstrisinin, tüketicinin, kamu yöneticisinin ve diğer paydaşların davranış ve faaliyetlerinin birleştirilmesi ve koordine edilmesini de içermek durumundadır.

Projenin Amaçları

FOODIE projesi şunları amaçlar:

  • Çeşitli kaynaklardan beslenen coğrafi ve coğrafi olmayan verilerin yönetimi için açık ve birlikte çalışabilen tarım odaklı bir bulut platformu geliştirmek.

  • Tarımla ilişkili açık ve değerli Avrupa verikümelerinin bütünleştirilmesi

  • Bir Uygulama Programı Arabirimi (API) vasıtasıyla, tarımsal dış veri kaynaklarından gelen veri yayınlarının bağlantılandırılması.

  • Farklı paydaş gruplarının karar alma süreçlerinin planlamasına destek olmak için belirli ve yüksek değerli uygulamalar sağlamak.

  • Verinin keşfedilebildiği, değiş tokuş edilebildiği ve FOODIE’nin ve dış şirketlerin bu veri üzerinde çalışan kendi uygulamalarını ve servislerini yayınlayabileceği bir pazar yeri sağlamak.