Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Yüzey Modelleme Teknikleri ve Kömür Yatağına Uygulanması"

"Surface Modeling Techniques And The Aplication To Coal Deposit"

Ali Can ÖZDEMİR

Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

ÖZET

Madencilik sektöründe yapılan faaliyetler kapsamlı ve detaylı çalışmalardan oluşmaktadır. Bu faaliyetlerin başında maden yatağının işletilmeye alınmasından önce yapılan maden planlama aşamaları gelmektedir. Planlama aşamasında maden yatağının optimum bir şekilde değerlendirilebilmesi için cevher yatağının üç boyutlu katı modelinin hassas bir şekilde elde edilmesi gerekmektedir. Günümüzde, geliştirilen bilgisayar yazılımları ile katı modelleme kolay bir şekilde yapılmaktadır. Ancak, katı model oluşturulması sırasında hangi yöntemin kullanılacağı ve katı modelin sınırlarının nasıl belirleneceği önemli bir tartışma konusudur. Bu çalışma, katı ve yüzey modelleme de kullanılan yöntemlerin araştırılmasını, polinom interpolasyon yönteminin yüzey modellemede kullanılabilirliğini ve bu yöntemin performansının literatürde bulunan bazı yöntemlerle karşılaştırılmasını içermektedir.

ABSTRACT

Mining activities comprise comprehensive and detailed studies. Mine planning stages come at the start of these activities. For optimal evaluation of mine deposit in planning stage, obtaining of sensitive three-dimensional solid model of deposit is required. Nowadays, the solid model has been made easily by the software packages. However, which method is used during the creation of a solid model, and how to determine the boundaries of the solid model is an important subject of discussion. This study covers an investigation of methods which are used on solid and surface modeling, the availability of the polynomial interpolation method using in surface modeling and comparison of performance of this method with some methods in literature.