Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Afşin-Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık İşletmesinin Bilgisayar Yardımıyla Kazı ve Üretim Planlaması"

"Computer Aided Excavation And Production Planning Of Afşin-Elbistan Lignite Kışlaköy Open Cast Mine"

Amin GHAREHOGHLANİ

Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

ÖZET

Maden işletme planlarının optimum bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle yatağın üç boyutlu katı modelinin ve blok modelinin hassas bir şekilde elde edilmesi gerekmektedir. Planlama için birçok madencilik yazılımı vardır. Bu yazılımlardan bir tanesi de ulusal ve yeni geliştirilmiş olan Netpro/Mine’dır. Bu çalışmada, Netpro/Mine programı ülkemizin önemli linyit rezervlerinden birine sahip olan Afşin-Elbistan linyit havzasındaki Kışlaköy sahasına uygulanmıştır. Bu çalışma linyit sahasına ait sondaj verileri ile Netpro/Mine kullanılarak yatağın katı ve blok modelinin oluşturulmasını ve blok modelden ayrıntılı hacim ve kütle hesaplamalarını içermektedir.

ABSTRACT

To make optimum mine plans first the solid and block model of the mine deposit must be obtained at the right way. There are a lot of computer programs for mine planning. One of these programs is the national resource and the new developed computer program Netpro/Mine. In this study, the Netpro/Mine program is introduced in the Kışlaköy area which belongs to the lignite basin of Afşin-Elbistan and is one of the most important lignite reserves of our county. This study is including the generated the solid and block model with using of drillhole data and the Netpro/Mine and the detailed volume and mass calculations from the block model.