Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


PLANET Genel Özellikler Dokümanı

Genel Bakış

Planet, imar planı ve çevre düzeni planı detaylarını Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile tam uyumlu olarak üretebilmenizi sağlayan Netcad ürünüdür. Tanımlı semboloji kütüphanesi, hazır sayısallaştırma kalemleri, eski-yeni mevzuatlar arası vektör plan dönüşüm imkanı ve kentsel alan kullanım detaylarının raporlanabilmesi gibi yetenekler ile Planet, Şehir ve Bölge Planlama uzmanlarının kullanımına dönük tasarlanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliklerinin en güncel versiyonlarına ve plan çizim usul ve esaslarına uygun tabaka yapılarını, hat tiplerini, lejantları, sembolleri ve plan notlarını içeren Çevre Düzeni Planı (ÇDP), Nazım İmar Planı (NİP) ve Uygulama İmar Planı (UİP ) şablonlarına erişebilirsiniz

TEMEL AVANTAJLAR
PlanGML Dönüşüm

Planet Modülü içerisinde yer alan; "Plan GML'e Aktar" fonksiyonu ile imar planları için PlanGML formatında veri oluşturulabilir, halihazırda üretilmiş olanlar ise projeye aktarılabilir. Bu format T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan TUCBS arazi kullanım teması ile birebir uyumludur. Veri üretme aşamasında Projeksiyon, Çift Obje, Topoloji (Geometri Uygunluğu), Akıllı Semboloji ve Katman Düzeni, Akıllı Sembol Konumu, Katman Yapısı ve Standart Geometri vb. kontrolleri içerden Plan Kontrolleri süreci sağlanmaktadır. Plan Kontrolleri aşamasında tespit edilen hatalar obje bazında sunulur.

 

PlanGML veri şemaları ise ülkemizde yürürlükte olan mekansal plan verileri için uygulama şemalarıdır. Plan verilerinin açık veri formatına dönüştürülmesiyle ortak veri depolama kuralları belirleyen PlanGML veri şemalarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi sitesinden erişim sağlanabilir. Söz konusu şemalara buradan erişim sağlanabilir.

PlanGML verisi uygun şablon içerisine aktarıldığında hat tipleri, taramalar, semboller ve katman yapısı 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik esaslarına uygun hale gelmiş olur.

Planet ile, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Detay Kataloğu ile uyumlu veri sayısallaştırması yapabilir, ürettiğiniz verileri kontrol ederek PlanGML formatına kolaylıkla dönüştürebilirsiniz.

Plan Dönüştür işleminde plan ölçeğine uygun şablon seçilerek plan uygun şablona eklenir. Bu işlem ile, eski plan verisindeki düzensiz tabaka, renk ve vektörel taramalar, standart tabaka isimlendirmesi, renk ve raster tarama eşleştirmesi ile İmar Mevzuatıyla uyumlu hale gelmekte, aynı zamanda yerleşim, yapılaşma, yol sembolleri Planet 8' in akıllı objelerine dönüştürülmektedir.


Netcad içerisinde 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik esaslarına göre geliştirilmiş;

 

  • Planet ile şablonlar kullanabilirsiniz. Bu şablonları kullanarak hazırlanan imar planlarınıza ait bilgileri; Ölçek, Projeksiyon, Proje Bilgileri ve Proje Değişkenleri başlıklarının yer aldığı Proje Özellikleri kısmında tutabilirsiniz. Aynı zamanda Plan Bilgileri, Plan Onay Bilgileri ve İli, İlçesi gibi alanlar standart tanımlı olarak gelmekte bunlar haricinde de istediğiniz alanları kendiniz oluşturabilirsiniz. Tüm oluşturduğunuz bu bilgileri projeniz ile saklayabilir, istediğiniz zaman güncelleyebilir ve raporlarınızda layout, hesap çıktıları, plan notları vs ile birlikte kullanabilirsiniz.

  • İstediğiniz şablonu seçerek yeni proje başlatabileceğiniz gibi ekranın solunda yer alan "Sayısallaştır" kısmından istenen katman seçerek de çizimlerinizi yapabilirsiniz. Yapılan çizimler otomatik olarak o katmanda gerçekleştirilir ve ilgili katman uygun hat tipi, renk, sembol ve taramaları içerir. Bu menü netcad’in standart GIS yetenekleri ile entegre çalışır.


Netcad ortamında 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik esaslarına göre hazırlanmış plan şablonları üzerinde oluşturulan planlar içerisinde yer alan fonksiyon alanlarına ait semboller alan içerisinde kalacak şekilde otomatik konumlandırılır. Çizim dışında kalan semboller otomatik olarak fonksiyon alanı içerisine alınmaktadır. Sembollerinde sığamayacağı kadar küçük alanlarda işlem yapıldığı zamanlarda sembole ait obje boyutu ve açı ayarlama opsiyonu bulunmaktadır. 

Netcad içerisinde imar planı çizimine yönelik gelişmiş bir CAD yapısı bulunmaktadır. Anamodül içerisinde yer alan çizim araçlarının yanı sıra Planet modülü ile gelen araçlarla birlikte, serbest hat bağlama, kaldırım oluşturma, kupların yerleştirilmesi, kesme (trim), kaydırma, ölçülü doğru çizme, yol çizme, kavşak oluşturma, kalınlık verme, Ada/kaldırım Köşesi düzenleme gibi araçlar kullanılabilir. Gelişmiş ölçüm araçları ile farklı seçenekler ile ölçme işlemleri gerçekleştirilebilir. Düzenleme araçları ile Ayrıştırma, Kırma, Obje Bölme, Birleştirme vb. özellikler kullanılarak çizimler üzerinde istenen düzenlemeler yapılabilmektedir.

DOP ve KOP Hesaplama

Netcad ile Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ve Kamulaştırma Ortaklık Payı (KOP) hesaplamaları yapılabilmektedir. Hukuki kesintiler otomatik olarak hesaplanarak elde edilen sonuçlar Excel formatında raporlanabilir ya da isteğe göre proje üstünde konumlandırılabilir. DOP ve KOP hesaplarına hangi katmanların dahil olacağı kullanıcı tarafından belirlenebilir.

 

Lejant Başlığı

Detaylar sekmesi içerisinde Lejant butonu ile proje içerisinde yer alan katmanları içeren renk, semboloji, tarama vb. detayları 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik esaslarına uygun olacak şekilde her ölçekte plana ilişkin lejant üretilebilmektedir. Üretilen Lejant proje ekranında konumlandırılabilir.

 

Netcad ortamında yazdırma ara yüzünde şablon seçimi (layout) yapılarak Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı çıktısı almak için 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik esaslarına uygun şekilde otomatik olarak çıktıya gönderilebilir. Bu şablonlar sayesinde plan çizimlerinde yer alan hat tipleri, taramalar ve plan katmanları otomatik olarak çıktıya gönderilmektedir. Şablonlar içerisinde Kuzey oku, Lejant, Ölçek, Genel Plan Bilgileri, Plan Onay Numarası yer almaktadır. Kullanıcının fazladan müdahalesi gerekmeksizin yönetmeliklere uygun plan çıktısı almak mümkündür.

Yol Çizme Araçları

Gelişmiş tercih seçenekleri ile yol çizme araçları sunulmaktadır. Yol çizme aracı ile birlikte yol, kaldırım ve refüj çizgileri isteğe bağlı olarak otomatik oluşturulabilmektedir. Çizilen yolun Kalınlık, Cephe, Kaldırım ve Refüj değerlerinin girilebileceği alanlar yer almaktadır. Çizilen yol içerisinde yer alan ada kenarı, kaldırım ve refüj çizgileri otomatik olarak kendi katmanında oluşturulmakta ve kırıklardaki topolojik düzeltmeler otomatik olarak yapılmaktadır. İşlem sırasında çizilen yolun arazi profili ve imlecin bulunduğu yerdeki arazi en kesiti dinamik olarak gösterilmekte, kullanıcının boyuna ve enine eğimlerdeki sorunları kolaylıkla görebilmesi sağlanmaktadır. Sembol başlığı altında yer alan "Yol" aracı ile yol genişlikleri ile ilgili semboller eklenebilmektedir. Yol genişliği, açısı ve sembolün büyüklüğü için değerler manuel girilebilir ya da çizilen yoldan otomatik alınabilmektedir. Semboller tek parça halinde akıllı nesne olarak üretilmekte olup gerekli durumlarda obje özellikleri değiştirilebilmektedir. Standart yol genişliklerine ait semboller depodan seçilebilir. Yeni oluşturulan semboller "Hatırla" seçeneği ile daha sonra tekrar kullanılmak üzere saklanabilmektedir.

Kavşak Oluştur Aracı

Yol kavşak düzenlemeleri yapılabilmektedir. (Kırma ve Yarıçap bilgileri girilerek ya da otomatik olarak) Kesişen yolların ada kenarı, kaldırım ve refüj çizgileri otomatik olarak kesilmekte ve yol ortaya çıkmaktadır. Çizilen yolun bir parçası istenilen taraftan genişletildiğinde kaldırımın da genişlemesi sağlanmaktadır. Yol parçaları üzerinde düzenleme yapıldığında eş zamanlı olarak yol ile alakalı diğer segmentlerin de düzenlenmesi mümkündür.

 

Alan Dağılımı Aracı

Hesap başlığı altında yer alan Alan Dağılımı, Donatı Kontrolü, Mevcut Yapılaşma Hesabı, Nüfus Hesabı (1000), Nüfus Hesabı (5000), Nüfus Kontrolü (1000 - 5000), Nüfus Projeksiyonu,  DOP Hesabı ve Yürüme Mesafesi Kontrolü plan fonksiyon alanlarını ve plan nüfus bilgilerini de dikkate alarak sağlanmaktadır. Yapılan kontrol ve hesaplamaların sonuçları proje üstünde konumlandırılabilmekte ya da excel formatında dışa aktarılabilmektedir.

Alan Sembolleri Üret Aracı

Alan sembolleri otomatik olarak üretilebilir.

Yerleşim Aracı

Yerleşim Nizamı, Kat sayısı, Ön Çekme, Arka Çekme ve Yan Çekme mesafelerinin belirlenebileceği "Yerleşim" aracı yer almaktadır. Obje boyu ayarlanabilmekte ve sembol gösterimleri seçilen değerlere göre otomatik uyum sağlamaktadır. Semboller dinamik şekilde oluşmakta olup yerleşime ait standart semboller depodan seçilebilmektedir. Oluşturulan semboller daha sonra tekrar kullanılmak üzere depolanabilmektedir. Gerekli durumlarda akıllı nesne olarak oluşturulan bu sembollerin içerik bilgileri güncellenebilmektedir. 

 

Yapılaşma Aracı

Emsal, Yençok, TAKS, MinTAKS, KAKS, MaksTAKS gibi yapılaşma koşullarının belirlenebileceği "Yapılaşma" aracı yer almaktadır. Farklı ve geçerli kombinasyonlara otomatik olarak uyum sağlamaktadır. Obje boyu ayarlanabilmekte ve sembol gösterimleri seçilen değerlere göre otomatik uyum sağlamaktadır. Semboller dinamik şekilde oluşturulmakta ve standart yol genişliklerine ait semboller depodan seçilebilmektedir. Oluşturulan semboller daha sonra tekrar kullanılmak üzere depolanabilmektedir. Gerekli durumlarda akıllı nesne olarak oluşturulan bu sembollerin içerik bilgileri güncellenebilmektedir.

Plan Notu Aracı

 Plan notu üretilmektedir. Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak üretilmiş Plan Notu Kütüphanesi bulunmaktadır. Seçilen şablona göre plan notları uyum sağlamaktadır. Planda kullanılan fonksiyonlara göre plan notları otomatik düzenlenmektedir. Plan notları gerekli durumlarda güncellenebilir ve proje ekranı üzerinde konumlandırılabilir.

Sembol Ayarlarının Yapılabildiği Arayüz

Yapılaşma, yerleşim ve yol sembollerine ait şeffaflık ayarı yapılabilmektedir. İstenildiğinde şeffaflık kaldırılabilmektedir.

Plan Dönüştür İşlemi

Eski yönetmeliğe göre hazırlanmış planların 2014 Mekansal Plan Yapım Yönetmeliğine uygun tabaka, renk ve hat tipine ulaşmasını sağlar. Bu işlem yerleşim ve yapılaşma sembollerinin de Akıllı Plan Nesneleri'ne dönüşmesini sağlayarak, akıllı hesaplar için uygun veri setinin hazırlanmasına olanak tanır.

Yeterlilik Analizi

3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelik esasları gereğince kentsel donatı alanları için yeterlilik analizi yapılabilmektedir. Elde edilen sonuçlar Excel formatında raporlanabilmekte olup proje üstünde de konumlandırılabilir. Yapılan bu hesaplarda yerleşim sembollerinden gelen bilgiler kullanılmakta ve sembollerdeki değişkenlikler dikkate alınmaktadır.

3D Simülasyon Komutu

 Kent ve arazi modellerini oluşturmak mümkündür. Farklı nitelikteki proje ve planların üç boyutlu olarak modellenmesi, obje detaylarının oluşturulması, üç boyutlu sunumların gerçekleşmesini sağlayan 3D aktarım butonu ile tek tuşla, plandaki kaldırım, refüj, ada kenarı elemanlar yükselmekte, yüzey kaplamaları oluşmakta, planda öngörülen yapılaşma bilgilerine göre fonksiyon alanları simüle edilerek görselleştirilmektedir. Bu komutla, kentin gelişimini öngörmek ve silueti algılamak mümkün olmaktadır."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels