Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Çizim başladıktan sonra, haritadan veri giriş işleminde Netigma Mobil üç şekilde ile koordinat alabilir.

  • Kullanıcı, koordinatı haritaya uzun tıklayarak seçebilir. 
  • "Konumdan Ekle" butonuna basarak, Cihazın entgre gps'inden, kullanıcının geçerli konumu alınabilir.
  • Bluetooth ile bağlı bir GNSS cihazından doğrulanmış hassas koordinat alınarak konum seçilebilir. 


1.1. Gnss Cihazının Ayarları

GNSS cihazının kullanılabilmesi için, öncelikle telefon ile cihaz arasındaki bluetooth eşleştirme işlemi, telefon ayarlarından yapılmalıdır.  Aşağıda Android telefon ayar ekranından örnek bir eşleşme görülebilir.

Gnss cihazından çeşitli formatlarda veri alınabilir. Netigma yalnızca GPGGA formatındaki verileri çözümleyebilir.GPGGA tipindeki NMEA cümlesi içerisinde, enlem, boylam, zaman, yükseklik ve konum doğrulama durumu bilgileri vb. yer alır. Bunun için Cihazın el terminalinden, bluetooth üzerinden GPGGA formatında veri formatının açık hale getirilmesi gerekmektedir. Cihazın donanımsal ve yazılımsal gerekli ayarlamaları, cihaz ile birlikte verilen el terminalindeki uygulamadan yapılmalıdır. Aşağıda örnek bir ayar ekranı bulunmaktadır. 

Bunun dışında konum hassassiyetinin (konum doğrulama işlemi) sağlanabilmesi için CORS bağlantısının yapılmış olması gerekir. Bunun için cihazın kullanım klavuzu incelenmelidir. CORS bağlantısı yok ise, konum hassasiyeti düşer ve konum doğrulama işlemi gerçekleşmez.


1.2. Uygulama İzinleri

Telefon ile eşleşmiş cihazın Netigma Mobil içerisinden listelenebilmesi için, uygulama izinleri ekranından "Yakındaki Cihazlar" izninin verilmiş olduğu doğrulanmalıdır.


1.3. Netigma Ayarları

GNSS cihazından koordinat eklenebilmesi için, Netigma Mobil ayarlarındaki Gelişmiş poligon ekleme ayarı aktif hale getirilmelidir. GNSS Ayarları kısmından fix positions değeri varsayılan 4 olarak ayarlanmıştır. Gerekli görüldüğü hallerde bir veya birden fazla değer fix olarak kabul edilebilir.

Hedef projeksiyon kısmından, cihazdan gelen koordinatların dönüştürülüp görüntüğleceği projeksiyon tipi seçilmelidir. 

Epoc ayarları varsayılan olarak 2 dir. Bu, koordinat alınırken, cihazdan gelen son iki konumun ortalaması alınarak kullanılacağı anlamına gelir. Bu değer artırılabilir. Artırıldıkca koordinat alma hızı göreli olarak yavaşlar.


1.4. Gnss Cihazına Bağlanma

Telefon ile eşleştirilmiş ve GPGGA ayarı yapılmış GNSSS cihazından konum almaya başlamak için, ayarlar kısmından Cihaza bağlan butonuna tıklanmalıdır. Açılan popup pencereden GNSS cihazına bağlan seçilir.  

Bu işlemin ardından, telefon ile eşleştirilmiş bluetooth cihazları listesi Netigmada görüntülenir. Bu ekranda telefona bağlı tüm bluetooth cihazları listelenir. Kullanının doğru GNSS cihazını bu listeden seçmesi gerekir. Cihazın seçilebilmesi için, Açık, kapsama alanı içinde ve başka bir cihaz ile aktif bağlantısı olmaması gerekmektedir.  


1.5. Cihazdan alınan konumun kullanılması

Başarılı bağlantının ardından, harita ekranının sol üstünde bir gps ikonu görünür hale gelir. Bu ikon geçerli konum bilgileri cihazdan gelmeye başladığında yeşile döner. Çizim başlatıldığında, Konumdan Ekle butonun yerinde GNSS'den al butonu görünür hale gelir.  

Gnss'den al butonuna basıldığında, aşağıdaki ekran açılır.  Cihazdan gelen koordinat değerlerinin fix olması durumunda, yani ayarlardan girilen kabul edilebilir fix değeri ile, cihazdan okunan fix poszisyon değeri eşit olduğunda, Konum Al butonu mavi olur. Konum ala bastıktan sonra epoc değeri kadar koordinatın ortalaması listeye eklenir. Listenin en üstünde alınan koordinatların ortalama değerleri gözükür. Listede ayrıca koordinatların, ayarlar kısmından seçilen koordinat sistemine dönüştürülmüş hali de görüntülenir. Pozisyon fix değilken konum eklenemez. Buton kırmızıya döner.


1.6. Konumların Loglanması ve veritabanı tablo şeması

Konum alındıktan sonra işlemler, haritaya manuel koordinat ekleme ile aynıdır. Tek fark, kayıt bittikten sonra, kayıtta ortalamaya dahil olan ve kullanılmayan diğer koordinatlar loglanır.Kayıtlar için veri tabanında ilgili tablonun oluşturulması gerekir. Bir sonraki Netigma sürümünde bu tablo kurulum ile otomatik oluşturulacaktır.


-- Table: public.gpslogs

-- DROP TABLE public.gpslogs;

CREATE TABLE public.gpslogs
(
"OBJECTID" integer NOT NULL DEFAULT nextval('"GpsLogs_OBJECTID_seq"'::regclass),
formid character varying(50) NOT NULL DEFAULT ' '::character varying,
regdate timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT '0001-01-01 00:00:00+03:06:52'::timestamp with time zone,
userid character varying(50) NOT NULL DEFAULT ' '::character varying,
lat double precision NOT NULL DEFAULT 0::double precision,
lon double precision NOT NULL DEFAULT 0::double precision,
"POLY" geometry,
ctype character varying(50),
formname character varying(50) DEFAULT ' '::character varying,
guidkey character varying(50),
CONSTRAINT "PIX42B1BF76" PRIMARY KEY ("OBJECTID"),
CONSTRAINT "enforce_dims_POLY" CHECK (st_ndims("POLY") = 2),
CONSTRAINT "enforce_srid_POLY" CHECK (st_srid("POLY") = 0)
)
WITH (
OIDS=FALSE
);
ALTER TABLE public.gpslogs
OWNER TO postgres;

-- Index: public."GIXE304F003"

-- DROP INDEX public."GIXE304F003";

CREATE INDEX "GIXE304F003"
ON public.gpslogs
USING gist
("POLY");


1.7. Netigma GNSS modülü

Log işleminin çalışabilmesi için GNSS modülünün import edilmesi gerekmektedir. Modül dosyasına buradan ulaşılabilir. GNSS GNSS.xml.zip


1.8. Konum Doğruluğu

Alınan konumların sol tarafındaki ikonun rengi, konumun doğrulama durumuna göre renk değiştirir. Yeşil doğrulanmış konum anlamına gelir. Bu listede doğrulanmamış (float) konum var ise, kullanıcı bu değeri listeden silebilir. Konumun kullanımı kullanıcının insiyatifine bırakılmıştır. 

GPGGA formatında ki örnek veri : $GPGGA, 161229.487, 3723.2475, N, 12158.3416, W, 4, 07, 1.0, 9.0, M, , , , 0000*18

Bu cümleyi virgüllere göre ayrıştırdığımızda 7. değer komunun doğruluk (doğrulama) durumunu gösterir.  Bu değer ile, cihaz ayarlarından seçilen fix position değeri eşit olursa konum fix kabulş edilir.


Name or FieldExampleDescription
Message ID$GPGGAGGA protocol header
UTC time161229.487hhmmss.sss
Latitude3723.2475 (37 degrees, 23.2475 minutes)ddmm.mmmm
N/S IndicatorNN = North, S = South
Longitude12158.3416 (121 degrees, 58.3416 minutes)dddmm.mmmm
E/W indicatorWE = East or W = West
Position Fix Indicator1
GPS Sentences Position Fix Indicator
Satellites used07Range is 0 to 12
HDOP1.0Horizontal Dilution of Precision
MSL Altitude9.0Meters
UnitsMMeters
Geoid Separation
Meters
UnitsMMeters
Age of diff. corr.
Second
Diff. ref. station ID0000
Checksum*18
<CR><LF>
End of message termination

  • No labels